نویسنده = ابوذر حسین‌پور دستکی
تعداد مقالات: 1
1. مقاله پژوهشی: ابعاد تأثیرگذاری نظامی‌شدن دریای خزر بر امنیت ملی ج.ا.ایران

دوره 12، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 119-150

محمدجعفر آجورلو؛ ابوذر حسین‌پور دستکی