کلیدواژه‌ها = شبکه دیدبانی
مقاله پژوهشی: فرایند نیازسنجی و اولویت‌بندی پویش محیطی در بسیج

دوره 12، شماره 3، مهر 1393، صفحه 1-44

هادی عبدالملکی؛ مصطفی تقوی؛ ابراهیم نجفی