دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پژوهشی

تاثیر امور دفاعی و امنیتی مخارج دولت بر رفاه اجتماعی در طی ادوار تجاری (رهیافت NARDL)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1401

نرگس احمدوند؛ محمد علیزاده؛ محمد حسن فطرس؛ محبوبه دلفان