دوره و شماره: دوره 17، شماره 3 - شماره پیاپی 67، مهر 1398، صفحه 1-183 (همه مقاله‌های این شماره پژوهشی می‌باشند.) 
مقاله پژوهشی: فراتحلیل راهبرد توسعه ورزش نیروهای مسلح ج.ا.ایران

صفحه 123-150

جاسم منوچهری؛ مهرعلی باران چشمه؛ محمدقاسم منوچهری


شماره‌های پیشین نشریه

همه مقاله‌های این شماره پژوهشی می‌باشند.
همه مقاله‌های این شماره پژوهشی می‌باشند.
همه مقاله‌های این شماره پژوهشی می‌باشند.
همه مقاله‌های این شماره پژوهشی می‌باشند.