دوره و شماره: دوره 17، شماره 4 - شماره پیاپی 68، زمستان 1398، صفحه 1-179 (همه مقاله‌های این شماره پژوهشی می‌باشند. ) 
4. مقاله پژوهشی: طراحی الگویی از کاربست قدرت نرم دیپلماسی دفاعی در اجرای سیاست‌های دفاعی ج.ا.ایران

صفحه 93-123

یعقوب یوسفوند؛ علی‌اصغر کاظمی‌زند؛ ابوالقاسم طاهری؛ سیدمصطفی ابطحی