دوره و شماره: دوره 18، شماره 2 - شماره پیاپی 70، تابستان 1399، صفحه 1-185 (همه مقاله‌های این شماره پژوهشی می‌باشند.) 

پژوهشی

1. مقاله پژوهشی: تبیین اهداف ج.ا.ایران از ارتقای قدرت منطقه‌ای
dor:20.1001.1.17351723.1399.18.70.1.9

صفحه 13-42

اسماعیل احمدی‌مقدم؛ علی‌محمد احمدوند؛ بهروز تسلیمی‌کار