دوره و شماره: دوره 19، شماره 1 - شماره پیاپی 73، بهار 1400، صفحه 1-184 (همه مقاله‌های این شماره پژوهشی می‌باشند. ) 
5. راهبردهای ارتقای قدرت منطقه‎‌ای ج.ا.ایران مبتنی بر نقش عوامل ژئوپلیتیک نظامی یمن
dor:20.1001.1.17351723.1400.19.73.5.6

صفحه 129-151

اسماعیل احمدی‌مقدم؛ علی‌محمد احمدوند؛ عبدالله مبینی دهکردی؛ بهروز تسلیمی‌کار