دوره و شماره: دوره 19، شماره 3 - شماره پیاپی 75، مهر 1400، صفحه 1-189 (همه مقاله‌های این شماره پژوهشی می‌باشند. ) 
تدوین الگوی توسعه شایستگی‌های رهبری مدیران صنایع دفاعی

صفحه 91-120

سیدمحمد هل‌اتایی؛ احمدرضا سنجری؛ نرگس حسن مرادی


شماره‌های پیشین نشریه

همه مقاله‌های این شماره پژوهشی می‌باشند.
همه مقاله‌های این شماره پژوهشی می‌باشند.
همه مقاله‌های این شماره پژوهشی می‌باشند.
همه مقاله‌های این شماره پژوهشی می‌باشند.