دوره و شماره: دوره 20، شماره 77، آبان 1401، صفحه 1-192 

پژوهشی

عوامل مؤثر بر تدوین اصول رهنامه عملیاتی نیروی پدافند هوایی ارتش ج.ا.ایران

صفحه 1-30

رضا شاملو؛ محمد یوسفی خوش قلب؛ محمد رضا فرخنده نژاد