دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 54، تیر 1395، صفحه 1-177 
مقاله پژوهشی: تحلیل شاخص‌های حدی بارشی در دوره 2010-1981 با رویکردی نظامی

صفحه 155-177

حمیده دالایی؛ منوچهر فرج‌زاده اصل؛ امیر گندم‌کار؛ محمدحسن نامی