دوره و شماره: دوره 14، شماره 3 - شماره پیاپی 55، پاییز 1395، صفحه 1-193 
4. بررسی ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی سواحل مکران و نقش آن در امنیت پایدار منطقه جنوب شرق

صفحه 101-129

رضا جهان‌تیغ؛ عبدالرضا فرجی‌راد؛ حبیب‌الله سیاری؛ رحیم سرور