دوره و شماره: دوره 16، شماره 4 - شماره پیاپی 64، زمستان 1397، صفحه 1-200 
5. مقاله پژوهشی: معرفی الگوی سازمان دانش‌بنیان برای ارتش ج.ا.ایران

صفحه 129-167

جهانیار بامداد صوفی؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ سیدمحمد خاتمی فیروزآبادی؛ حسین فتح‌آبادی


6. مقاله پژوهشی: ارائه الگویی برای ارزیابی و تحلیل قدرت نظامی کشورها

صفحه 169-200

محسن مرادیان؛ فرهاد هادی‌نژاد؛ ابوالفضل پورمنافی