نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. مقاله پژوهشی: معماری راهبردی توانمندسازی کارکنان دفاتر طراحی (مورد مطالعه: صنعت دفاعی ج.ا.ایران)

دوره 15، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 137-163

یونس نظری؛ مجید رمضان؛ محمدابراهیم سنجقی؛ مسیح ابراهیمی