اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

شهرام نوروزانی کوهستانی

دکترای علوم دفاع راهبردی

rahbord-defaeeeemtrd.ir

سردبیر

سیدضیاءالدین قاضی زاده فرد

دانشیار دانشگاه امام حسین (ع)

zia.ghazizadehgmail.com

مدیر داخلی

جعفر نقدی

دانش آموخته دکترای روابط بین‌الملل

j.n2077gmail.com

اعضای هیات تحریریه

اصغر افتخاری

علوم سیاسی استاد دانشگاه امام صادق (ع)

asg.eftekharigmail.com

ناصر جمال زاده

علوم سیاسی دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)

jamalzadehyahoo.com

محمد خوش چهره

دانشیار دانشگاه تهران

m.khoshchehrehgmail.com

حسین دهقانی پوده

دانشیار دانشگاه مالک اشتر

mahnameh.csdrgmail.com

هادی مرادپیری

دانشیار دانشگاه امام حسین (ع)

hamidrezapiri37yahoo.com

داود آقامحمدی

استاد دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

mohamad22bgmail.com

ناصر شهلائی

استاد دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

nasser.shahlaeimail.com

مجتبی سعادتی

استاد دانشگاه امام حسین (ع)

saadati1_myahoo.com

غلامعلی رشید

دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی

rahbord-defaeemtrd.ir

محمد مهدی نژاد نوری

استاد دانشگاه مالک اشتر

rahbord-defaeeemtrd.ir

سیدیحیی رحیم صفوی

استاد دانشگاه امام حسین (ع)

rahbord-defaeeeemtrd.ir