اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

شهرام نوروزانی کوهستانی

دکترای علوم دفاع راهبردی

rahbord-defaeeeemtrd.ir

سردبیر

سیدضیاءالدین قاضی زاده فرد

دانشیار دانشگاه امام حسین (ع)

zia.ghazizadehgmail.com

مدیر داخلی

جعفر نقدی

دانش آموخته دکترای روابط بین‌الملل

j.n2077gmail.com

اعضای هیات تحریریه

داود آقامحمدی

استاد دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

mohamad22bgmail.com

اصغر افتخاری

علوم سیاسی استاد دانشگاه امام صادق (ع)

asg.eftekharigmail.com

خسرو بوالحسنی

دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی

bolhasanikyahoo.com

ناصر پورصادق

poursadegh استاد دانشگاه عالی دفاع ملی

dr.naser.poursadeghgmail.com

حسین دهقانی پوده

دانشیار دانشگاه مالک اشتر

mahnameh.csdrgmail.com

سیدیحیی رحیم صفوی

استاد دانشگاه امام حسین (ع)

rahbord-defaeeeemtrd.ir

غلامعلی رشید

دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی

rahbord-defaeemtrd.ir

مجتبی سعادتی

استاد دانشگاه امام حسین (ع)

saadati1_myahoo.com

ناصر شهلائی

استاد دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

nasser.shahlaeimail.com

محمد مهدی نژاد نوری

استاد دانشگاه مالک اشتر

rahbord-defaeeemtrd.ir