اخبار و اعلانات

اعلام زمان جلسه هیئت تحریریه 126 (بهار 1400)

جلسه هیئت تحریریه شماره 126 فصلنامه راهبرد دفاعی جهت بررسی مقالات برای چاپ در شماره 73 (بهار 1400) روز شنبه 11 اردیبهشت‌ماه 1400 ساعت 14 برگزار می‌گردد.

مطالعه بیشتر

اعلام زمان جلسه هیئت تحریریه 125 (زمستان 99)

جلسه هیئت تحریریه شماره 125 فصلنامه راهبرد دفاعی جهت بررسی مقالات برای چاپ در شماره 72 (زمستان 99) روز شنبه 25 بهمن‌ماه 99 ساعت 13 برگزار می گردد.

مطالعه بیشتر

اعلام زمان جلسه هیئت تحریریه 124 (پاییز 99)

جلسه هیئت تحریریه شماره 124 فصلنامه راهبرد دفاعی جهت بررسی مقالات برای چاپ در شماره 71 (پاییز 99) روز شنبه 17 آبان‌ماه 99 ساعت 14/15 برگزار می گردد.

مطالعه بیشتر

اعلام زمان جلسه هیئت تحریریه 123 (تابستان 99)

جلسه هیئت تحریریه شماره 123 فصلنامه راهبرد دفاعی جهت بررسی مقالات برای چاپ در شماره 70 (تابستان 99) روز شنبه 1 شهریورماه 99 ساعت 14 برگزار می گردد.

مطالعه بیشتر

اعلام زمان جلسه هیئت تحریریه 122 (بهار 99)

جلسه هیئت تحریریه شماره 122 فصلنامه راهبرد دفاعی جهت بررسی مقالات برای چاپ در شماره 69 (بهار 99) روز شنبه 7 تیرماه 99 ساعت 14 برگزار می گردد.

مطالعه بیشتر

اعلام زمان جلسه هیئت تحریریه 121 (زمستان 98)

جلسه هیئت تحریریه شماره 121 فصلنامه راهبرد دفاعی جهت بررسی مقالات برای چاپ در شماره 68 (زمستان 98) روز شنبه 10 اسفندماه 98 ساعت 13 برگزار می گردد.

مطالعه بیشتر

اعلام زمان جلسه هیئت تحریریه 120 (پاییز 98)

جلسه هیئت تحریریه شماره 120 فصلنامه راهبرد دفاعی جهت بررسی مقالات برای چاپ در شماره 67 (پاییز 98) روز شنبه 16 آذر ساعت 13 برگزار می گردد.

مطالعه بیشتر