داوران

داوران فصلنامه راهبرد دفاعی (سال 1401)

ردیف

نام و نام خانوادگی

کشور

سمت در مؤسسه/ سازمان/ دانشگاه

1

دکتر داود آقامحمدی

ایران

استاد دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا (دافوس آجا)

2

دکتر محمد احدی

ایران

معاون بین‌الملل وزارت دفاع

3

دکتر ناصر پورصادق

ایران

استاد دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

4

دکتر خسرو بوالحسنی

ایران

دانشیار دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

5

دکتر علی اصغر بیک

ایران

استادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا (دافوس آجا)

6

دکتر عبدالرحیم پدرام

ایران

استادیار دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

7

دکتر گودرز تافته

ایران

مسئول بخش دکترین مرکز مطالعات راهبردی آجا

8

دکتر محدرضا خسروی

ایران

دبیر پژوهشکده آماد، فناوری و پدافند غبرغانل

9

دکتر محمد شاه‌محمدی

ایران

عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی(لینک پابلونز)

10

دکتر محمداسماعیل شریفان

ایران

دبیر پژوهشکده دکترین، معماری دانا و ترازیابی قدرت

11

دکتر ابوطالب شفقت

ایران

رئیس دانشگاه صنعتی مالک اشتر

12

دکتر ناصر شهلائی

ایران

استاد دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا (دافوس آجا)

13

دکتر سیدضیاء‌الدین قاضی‌زاده

ایران

دانشیار دانشگاه جامع امام حسین

14

دکتر مهدی غضنفری

ایران

رئیس مدرسه حکمرانی شهید بهشتی

15

دکتر حمید کریمی

ایران

استادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا (دافوس آجا)

16

دکتر ابراهیم متقی

ایران

استاد دانشگاه تهران

17

دکتر هادی مرادپیری

ایران

دانشیار دانشگاه جامع امام حسین

18

دکتر بهرام بیات

ایران

عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی(لینک پابلونز)

19

دکتر محمد مهدی‌نژاد نوری

ایران

استاد دانشگاه مالک اشتر

20

دکترعباسعلی جباری ثانی

ایران

رئیس سازمان صنایع هوایی(لینک پابلونز)

21

دکتر محسن رستمی

ایران

عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی(لینک پابلونز)

22

دکتر میثم بالباسی

ایران

عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی(لینک پابلونز)

23

دکتر امیرحسین الهامی

ایران

عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی(لینک پابلونز)