داوران

داوران فصلنامه راهبرد دفاعی (سال 1398)

ردیف

نام و نام خانوادگی

کشور

سمت در موسسه/ سازمان/دانشگاه

1

دکتر داود آقامحمدی

ایران

استاد دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا (دافوس آجا)

2

دکتر محمد احدی

ایران

معاون بین‌الملل وزارت دفاع

3

دکتر پیمان اخوان

ایران

عضو هیئت علمی دانشگاه مالک اشتر

4

اصغر افتخاری

ایران

استاد دانشگاه امام صادق(ع)

5

دکتر خسرو بوالحسنی

ایران

عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

6

دکتر علیرضا بیک

ایران

مسئول مطالعات گروهی دانشکده دفاع ملی دانشگاع عالی دفاع ملی

7

دکتر عباس چهاردولی

ایران

دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی

8

دکتر رضا حسنوی

ایران

عضو هیئت علمی دانشگاه مالک‌اشتر

9

دکتر حسین دهقان

ایران

دانشیار دانشگاه مالک اشتر

10

دکتر مجتبی سعادتی

ایران

استاد دانشگاه جامع امام حسین(ع)

11

دکتر الله‌مراد سیف

ایران

عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین(ع)

12

دکتر ناصر شهلائی

ایران

استاد دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا (دافوس آجا)

13

دکتر سیدضیاءالدین قاضی‌زاده

ایران

دانشیار دانشگاه امام حسین(ع) و سردبیر فصلنامه راهبرد دفاعی

14

دکتر فتح الله کلانتری

ایران

استاد دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا (دافوس آجا)

15

دکتر ابراهیم متقی

ایران

استاد دانشگاه تهران

16

دکتر محسن مرادیان

ایران

عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

17

دکتر منوچهر منطقی

ایران

رئیس سازمان صنایع هوایی

18

دکتر مسعود موحدی

ایران

عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین(ع)

19

دکتر محمد مهدی‌‌نژاد

ایران

استاد دانشگاه مالک اشتر

20

دکتر حسین مینایی

ایران

استاد دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا (دافوس آجا)