داوران

داوران فصلنامه راهبرد دفاعی (سال 1399)

ردیف

نام و نام خانوادگی

کشور

سمت در مؤسسه/ سازمان/ دانشگاه

1

دکتر داود آقامحمدی

ایران

استاد دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا (دافوس آجا)

2

دکتر محمد احدی

ایران

معاون بین‌الملل وزارت دفاع

3

دکتر ناصر پورصادق

ایران

استاد دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

4

دکتر خسرو بوالحسنی

ایران

دانشیار دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

5

دکتر علی اصغر بیک

ایران

استادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا (دافوس آجا)

6

دکتر عبدالرحیم پدرام

ایران

استادیار دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

7

دکتر گودرز تافته

ایران

مسئول بخش دکترین مرکز مطالعات راهبردی آجا

8

دکتر محدرضا خسروی

ایران

دبیر پژوهشکده آماد، فناوری و پدافند غبرغانل

9

دکتر محمد شاه‌محمدی

ایران

دبیر پژوهشکده مدیریت و منابع انسانی

10

دکتر محمداسماعیل شریفان

ایران

دبیر پژوهشکده دکترین، معماری دانا و ترازیابی قدرت

11

دکتر ابوطالب شفقت

ایران

رئیس دانشگاه صنعتی مالک اشتر

12

دکتر ناصر شهلائی

ایران

استاد دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا (دافوس آجا)

13

دکتر سیدضیاء‌الدین قاضی‌زاده

ایران

دانشیار دانشگاه جامع امام حسین

14

دکتر مهدی غضنفری

ایران

رئیس مدرسه حکمرانی شهید بهشتی

15

دکتر حمید کریمی

ایران

استادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا (دافوس آجا)

16

دکتر ابراهیم متقی

ایران

استاد دانشگاه تهران

17

دکتر هادی مرادپیری

ایران

دانشیار دانشگاه جامع امام حسین

18

دکتر محسن مرادیان

ایران

عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

19

دکتر محمد مهدی‌نژاد نوری

ایران

استاد دانشگاه مالک اشتر

20

دکتر منوچهر منطقی

ایران

رئیس سازمان صنایع هوایی

21

دکتر فضل‌الله نوذری

ایران

دانشیار دانشگاه جامع امام حسین

22

دکتر شهرام نوروزانی

ایران

رئیس پژوهشکده دکترین، معماری دانا و ترازیابی قدرت

23

دکتر حسین ولیوند زمانی

ایران

رئیس دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا (دافوس آجا)

داوران فصلنامه راهبرد دفاعی (سال 1398)

ردیف

نام و نام خانوادگی

کشور

سمت در موسسه/ سازمان/دانشگاه

1

دکتر داود آقامحمدی

ایران

استاد دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا (دافوس آجا)

2

دکتر محمد احدی

ایران

معاون بین‌الملل وزارت دفاع

3

دکتر پیمان اخوان

ایران

عضو هیئت علمی دانشگاه مالک اشتر

4

اصغر افتخاری

ایران

استاد دانشگاه امام صادق(ع)

5

دکتر خسرو بوالحسنی

ایران

عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

6

دکتر علیرضا بیک

ایران

مسئول مطالعات گروهی دانشکده دفاع ملی دانشگاع عالی دفاع ملی

7

دکتر عباس چهاردولی

ایران

دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی

8

دکتر رضا حسنوی

ایران

عضو هیئت علمی دانشگاه مالک‌اشتر

9

دکتر حسین دهقان

ایران

دانشیار دانشگاه مالک اشتر

10

دکتر مجتبی سعادتی

ایران

استاد دانشگاه جامع امام حسین(ع)

11

دکتر الله‌مراد سیف

ایران

عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین(ع)

12

دکتر ناصر شهلائی

ایران

استاد دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا (دافوس آجا)

13

دکتر سیدضیاءالدین قاضی‌زاده

ایران

دانشیار دانشگاه امام حسین(ع) و سردبیر فصلنامه راهبرد دفاعی

14

دکتر فتح الله کلانتری

ایران

استاد دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا (دافوس آجا)

15

دکتر ابراهیم متقی

ایران

استاد دانشگاه تهران

16

دکتر محسن مرادیان

ایران

عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

17

دکتر منوچهر منطقی

ایران

رئیس سازمان صنایع هوایی

18

دکتر مسعود موحدی

ایران

عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین(ع)

19

دکتر محمد مهدی‌‌نژاد

ایران

استاد دانشگاه مالک اشتر

20

دکتر حسین مینایی

ایران

استاد دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا (دافوس آجا)