اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 416
تعداد پذیرش 50
تعداد پذیرش بدون داوری 50
تعداد عدم پذیرش 313
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 312

مقالات منتشر شده (از سال 1398)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 12
تعداد مقالات 72
تعداد مشاهده مقاله 20431
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 15033
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 32 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 20 روز
متوسط زمان داوری 1 روز
متوسط زمان پذیرش 178 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 183 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 41 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 41 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 85 روز
درصد پذیرش 12 %