نویسنده = ���������������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی نقش محور مقاومت در بازدارندگی ناهمطراز ج.ا.ایران در برابر سیاست مهار آمریکا

دوره 19، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 87-114

امیرحسین وزیریان؛ ولی گل محمدی؛ علی علیزاده