کلیدواژه‌ها = روش پرامیتی
مقاله پژوهشی: ارائه الگویی برای ارزیابی و تحلیل قدرت نظامی کشورها

دوره 16، شماره 4، دی 1397، صفحه 169-200

محسن مرادیان؛ فرهاد هادی‌نژاد؛ ابوالفضل پورمنافی