مقاله پژوهشی: ارتقای آمادگی جذب فناوری‌های دفاعی از طریق برنامه‌ریزی راهبردی منابع‌ انسانی در سازمان‌های دفاعی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت منابع انسانی دانشگاه سمنان

2 دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان

3 کارشناس ارشد مدیریت دفاعی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

چکیده

افزایش اهمیت منابع دانشی خارج از سازمان موجب گردیده آمادگی جذب فناوری به یک قابلیت پویای کلیدی در رقابت مبتنی بر دانش تبدیل گردد. هدف این پژوهش شناسایی مؤثرترین فرایندهای منابع انسانی بر ارتقای آمادگی جذب فناوری‌های دفاعی و تبیین روابط و چگونگی اثرگذاری فرایندهای منابع انسانی بر آمادگی جذب فناوری‌های دفاعی می‌باشد. به این منظور، از روش تحلیل دلفی به‌منظور شناسایی فرایندهای مؤثر منابع انسانی بر ارتقای آمادگی جذب فناوری دفاعی و از روش مدل‌سازی مسیری ساختاری جهت تبیین روابط میان فرایندها و تعیین میزان اثرگذاری هر یک از فرایندهای شناسایی شده بر ارتقای آمادگی جذب فناوری دفاعی استفاده گردید. نتایج به‌دست آمده از پژوهش ضمن تأیید ارتباط معنادار میان برنامه‌ریزی راهبردی فرایندهای منابع انسانی با ارتقای آمادگی جذب فناوری دفاعی، مسیر دستیابی به آمادگی جذب فناوری دفاعی، از طریق به‌کارگیری هدفمند فرایندهای مرتبط با توسعه منابع انسانی، مدیریت عملکرد پیش‌نگر و ایجاد سازمان یادگیرنده را مشخص نموده و میزان اثرگذاری هریک از فرایندهای منابع انسانی بر ارتقای آمادگی جذب فناوری دفاعی را نیز تعیین می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improving the Readiness to Absorb Defensive Technologies through Strategic Human Resource Planning in Defense Organizations

نویسندگان [English]

  • Hassan Amiri 1
  • Abbas Ali Rastegar 2
  • Saba Hedayatifar 1
  • Amir Ali Zarei 3
1 PHD educator of semnan universityPhD Student in Human Resource Management, Semnan University
2 Associate Professor, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University
3 Master of Defense Management, AJA Command and Staff University
چکیده [English]

The increasing importance of knowledge resources outside the organization has made the readiness to absorb technology as a key dynamic capability in knowledge-based competition. The aim of this study is to identify the most effective human resource processes on improving the readiness to absorb defensive technologies, explain the relationships, and how human resource processes affect this kind of readiness to absorb defensive technologies. To do this, Delphi analysis method was used to identify effective human resource processes on improving the readiness to absorb defensive technology and Structural equations method method was used to explain the relationships between processes and determine the effectiveness of each of the identified processes on improving the readiness to captivate defensive technology. The results of the study, while confirming the significant relationship between strategic planning of human resource processes and improving the readiness to absorb defensive technology, the path to achieve readiness to absorb defensive technology, through targeted use of processes related to human resource development, identifies management of pioneering performance and creating a learning organization and determines the effectiveness of each human resource process on improving the readiness to absorb defensive technology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • technology readiness
  • strategic human resource planning
  • defensive organizations
  • structural equations method
  • human resource processes
الف. منابع فارسی
1. آرمسترانگ، مایکل (1393)، مدیریت استراتژیک منابع انسانی: راهنمای عمل، ترجمه سید محمد اعرابی و امید مهدیه، تهران: انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
2. آذر، عادل، الوانی، مهدی و دانایی فرد، حسن (1387)، روش‌شناسی پژوهش کمی در مدیریت، تهران: انتشارات صفار.
3. آذر، عادل (1393)، کاربرد تحلیل آماری چند متغیره در مدیریت، تهران: انتشارات نگاه دانش.
4. آذر، عادل و غلامزاده، رسول (1394)، مدلسازی معادلات ساختاری کمترین مربعات جزئی (PLS-SEM)، تهران: انتشارات نگاه دانش.
5. آقایی، مجید، رضاقلی زاده، مهدیه و باقری، فریده (1392)، بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری بر رشد اقتصادی در استان‌های ایران، فصلنامه پژوهش و برنامه‌­ریزی در آموزش عالی، سال نوزدهم، شماره 67.
6. احمدی، فضل‌اله و نصیریانی، خدیجه، اباذری، پروانه (1387)، تکنیک دلفی: ابزاری در تحقیق، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، دوره 8، شماره 1 (پیاپی 19).
7. افخم‌نیا، رضا و بهارلو، مهدی (1394)، شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت نوآوری، پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری، تهران.
8. بازرگان، عباس (1395)، مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته، تهران: انتشارات دیدار.
9. خورشیدی، غلامحسین، طبرسا، غلامعلی و خدابخش، عباس (1390)، معماری راهبردی سرمایه انسانی، فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، دوره 8، شماره 1.
10. رادفر، رضا، خمسه، عباس، سرافراز، علی و سرافراز، داوود (1388)، ضرورت پرداختن به توسعه محصولات جدید: R&D و فناوری، فصلنامه رشد، دوره 5، شماره 18.
11. رجبی، مصطفی، نیک‌فر، نکسیا و میرمحمد صادقی، جواد (1391)، تحلیل اثر بلندمدت سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی ایران: 1386 – 1347، دوفصلنامه علمی تخصصی اقتصاد توسعه و برنامه­‌ریزی، سال اول، شماره 2.
12. زارعی، علی اصغر و نسیمی، همایون (1386)، مدیریت نوآوری در صنعت نفت، نشریه مدیریت منابع انسانی در صنعت، سال اول، شماره 1.
13. صنوبری، محمد (1388)، مقدمه­ای بر سرمایة انسانی (مفاهیم، ویژگی­‌ها و شاخص‌­های اندازه‌گیری)، دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال ششم، شماره 22.
14. غفاریان، علی و تفویضی، فرشید (1390)، راهبرد: نمایی 360 درجه (اصول پیاده‌­سازی و ارزیابی راهبرد)، تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
15. قابضی، روح‌الله (1392)، بررسی عوامل مؤثر بر بهره­‌وری سرمایه‌­های انسانی در مراکز پژوهشی (مطالعه موردی: پژوهشگاه صنعت نفت)، دوفصلنامه نوآوری و ارزش‌آفرینی، سال اول، شماره 3.
16. لشکربلوکی، محمود (1390)، جاری‌سازی راهبرد (راهنمای گام به گام پیاده­‌سازی در عمل)، تهران: انتشارات آریانا قلم.
17. متقی، احسان و اشتریان، کاظم (1380)، سیاست دفاعی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات دفاعی و امنیتی، دوره 8، شماره 29.
18. محمدی، مهدی، سلیمی، باقر، بوشهری، علیرضا و نظری‌زاده، فرهاد (1388)، طراحی نظام نوآوری در صنایع دفاعی، تهران: مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
19. مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوری دفاعی (1387)، روندهای راهبردی جهانی موثر بر دفاع و صنایع هوایی، تهران: انتشارات موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
20. منطقی، منوچهر، بوشهری، علیرضا، الیاسی، مهدی و نظری‌زاده، فرهاد (1381)، ارائه الگویی برای ارزیابی نوآوری در صنایع دفاعی، تهران: انتشارات مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
21. نظری‏‌زاده، فرهاد (1397)، مدل‏‌ها و عوامل موفقیت نوآوری، تهران: انتشارات مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
 
ب. منابع انگلیسی
1. Armstrong,  M. (2014), A Handbook of Human Resource Management Practice, Practice by Kogan Page Limited
2. Barney, J (2003), Looking inside for competitive advantage, Academy of Management Executive, Vol. 9. No 4.
3. Bontis, N., Dragonetti, N. C., Jacobsen, K., & Roos, G. (1999). The knowledge toolbox:: A review of the tools available to measure and manage intangible resources. European management journal, Vol 17. No 4.
4. Carbone, T. A. (2011), Critical success factors in the front-end of high technology industry new product development. The University of Alabama in Huntsville.‏
5. Chen, Y,  Ming, j & Chang, c (2009), The positive effects of relationship, learning and absorptive capacity oninnovation performance and competitive advantage in industrial markets. Industrial marketing management, 38 (2).
6. Comisón, C., & Forés, B. (2010), Knowledge absorptive capacity: New insights for its conceptualization and measurement. Journal of Business Research, 63 (7).
7. Corre, A., & Mischke, G. (2005), The innovation game: a new approach to innovation management and R&D. Springer Science & Business Media.‏
8. Dakhli, M., & De Clercq, D. (2004). Human capital, social capital, and innovation: a multi-country study. Entrepreneurship&regional development, 16 (2).
9. Flatten, T., Brettel, M., Engelen, A., & Greve, G. (2009). A Measure of Absorptive Capacity: Development and Validation. In Academy of Management Proceedings (Vol. 2009, No. 1, pp. 1-6). Briarcliff Manor, NY 10510: Academy of Management.‏
10. Graton, L (2004), The Democratic Enterprise, FT Prentice Hall, Harlow
11. Jimenez-Jimenez, D & Sanz-Valle, R (2005), Innovation and human resource management fit: an empirical study, international journal of  Manpower, 26 (4).
12. Jorgensen, Frances, Becker, Karen, & Matthews, Judith (2009) Human resource management and innovation: what are knowledge-intensive firms doing? In Becker, K (Ed.) Enhancing the Innovation Environment: Proceedings of the 10th International CINet Conference. CINet, CD Rom.
13. Laursen, K. & Foss, N (2013), Human Resource Management Practice  and Innovation: Prepared for the Handbook of Innovation Management, Oxford University Press.
14. Lepak, D. & Snell, S (2015), The human resource architecture and development, Academy of Management Review, 2 (1).
15. Madanmohan, T. R. (2000), Failures and coping strategies in indigenous technology capability process. Technology Analysis & Strategic Management, 12 (2).
16. Nieves, J., & Quintana, A. (2018), Human resource practices and innovation in the hotel industry: The mediating role of human capital. Tourism and Hospitality Research, 18 (1).
17. Pizarro, I & Real, J & Dolores, M (2009). The  role of entrepreneurial culture and human capital in innovation, Department of Business Administration, Universidad Pablo de Olav ide.
18. Purcell, J (2003), The meaning of strategy in human resource management, Thomson Learning, London.
19. Reynolds, J (2004), Helping people Learn, Chartered Institute of Personnel and Development, London.
20. Schade, U. (2005), Towards a higher level of interoperability: Ontology components for command and control systems. FGAN-FKIE WACHTBERG (GERMANY).‏
21. Vargas, J (2011), The General Panorama of Technology and the Defense and Security Industry, Spanish Institute for Strategic Study.