مقاله پژوهشی: آسیب‌شناسی نظام حقوق و مزایای نیروهای مسلح

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش ج.ا.ایران

چکیده

ﺣﻘﻮق و مزایا نقش مهمی در مدیریت سرمایه­‌های انسانی دارد و بخش عمده­‌ای از اعتبارات نیروهای مسلح صرف حقوق و مزایا می­‌گردد. توجه نکردن به پیامدهای این نظام به­‌منزله بهره‌برداری نکردن بهینه از منابع مالی و انسانی می­‌باشد. هدف اصلی این تحقیق، شناسایی مهم‌­ترین آسیب­‌های نظام حقوق و مزایای کارکنان نیروهای مسلح است. تحقیق حاضر بر حسب نتایج تحقیق از نوع کاربردی - توسعه­‌ای بوده و با رویکرد تحقیق آمیخته (کیفی و کمی) صورت پذیرفته است. برای گردآوری و تحلیل داده­‌ها از روش­‌های اسنادی و مصاحبه عمیق و با روش موردی - زمینه‌­ای استفاده گردید. جامعه آماری تحقیق، خبرگان و متخصصان نیروهای مسلح در بخش حقوق و مزایا با حداقل مدرک کارشناسی هستند که دارای تجربه حداقل 5 ساله در مشاغل سطح راهبردی و کلیدی می­‌باشند که با 43 نفر از آن‌ها مصاحبه شد. به­‌منظور اطمینان از روایی و پایایی سؤال­‌ها، محتوای آن‌ها در جلسات خبرگی به تأیید صاحب‌نظران رسید و پایایی سؤال­‌ها با آلفای کرونباخ 0/967 شد. وضعیت فعلی نظام حقوق و مزایای نیروهای مسلح با 32 شاخص بررسی گردید. وضعیت نظام فعلی حقوق و مزایا در 23 شاخص نامناسب است و نیاز به اصلاح دارد و مهم­‌ترین آسیب­‌های نظام فعلی حقوق و مزایای نیروهای مسلح 11 مورد می­‌باشد که مهم­‌ترین آن‌ها به این شرح است: نظام حقوق و مزایا، اطمینان خاطر بلندمدت برای تأمین ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی دوران از ﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﯽ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ایجاد نمی­‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of the System of Salaries and Benefits of the Armed Forces

نویسنده [English]

 • Naser Shahlaee
Associate Professor at the Command and Staff Chancellery of the Islamic Republic of Iran
چکیده [English]

Salaries and benefits play a crucial role in the supervision of human capital, and the bulk of the armed forces' funds are waged for by salaries and benefits. Disregarding the implications of this system means lack of optimal utilization of financial and human resources. The main purpose of this research is to identify the most important damages to the system of salaries and benefits of the armed forces personnel. The present research regarding the results is an applied developmental study. The research method was a mixed approach (qualitative and quantitative). In order to collect and analyzing data, the documentary, deep interview, and field case study methods were conducted. The statistical population of the research includes the experts and specialists of the armed forces in the law and benefit sector with a minimum undergraduate degree with at least 5 years of experience in strategic and key level occupations and 43 of them were interviewed. In order to ensure the validity and reliability of the questions, their content was confirmed in the expert meetings by the experts and the reliability of the questions with alpha of Cronbach was 0.967. The current status of the armed forces salary system was examined with 32 indicators. The current position of the salary and benefits system is inappropriate in 23 indicators and is need of reformation, and the most important damages to the current system of salaries and benefits of the armed forces are 11 cases, the most important of which are as the following: The system of salaries and benefits, long-term assurance for meeting the needs of the era of disability and retirement.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pathology
 • Salaries and Benefits
 • Civil Service Management Law
 • Armed forces
 1. الف. منابع فارسی

  1. قرآن کریم.

  2. اعرابی، سیدمحمد، (1380)، طراحی نظام پرداخت کارکنان دولت، فصلنامه دانش مدیریت، سال چهارم، شماره 52.

  3. بی­‌نام، (1387)، بحران­‌های بازنشستگی کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فصلنامه حصون، شماره 17.

  4. پیدایی، میرمهرداد و فیروز نوری، (۱۳۹۱)، آسیب­‌شناسی آموزش کارکنان با تأکید بر اثربخشی آن در سازمان­‌های ایرانی، تهران، نشر آذر.

  5. پورحبیب، نظامعلی، (1394)، بررسی تأثیر قانون مدیریت خدمات کشوری بر تغییرات حقوق و مزایای طیف‌­های مختلف پایوران در نیروهای مسلح ج.ا.ایران، پایان­‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه امام حسین(ع).

  6. جاجرمی­‌زاده، محسن، (1391)، ارزیابی و آسیب­‌شناسی اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، جلد سوم: بررسی میزان موفقیت اصول و مبانی نظری حاکم بر قانون مذکور در سایر کشورها، مرکز پژوهش‌­های مجلس شورای اسلامی.

  7. جاجرمی­‌زاده، محسن، (1391)، ارزیابی و آسیب­‌شناسی اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، محور دوم: تبیین و نقد و برسی اصول و مبانی نظری حاکم بر قانون مدیریت خدمات کشوری، مرکز پژوهش­‌های مجلس شورای اسلامی.

  8. حسینیان، شهامت، مجتبی باباییان،  جلال حمزه‌­لویی و محمدرضا پورغلامی، (1390)، آسیب­‌شناسی نظام نگهداشت منابع انسانی در ناجا (مورد مطالعه: فرماندهی انتظامی استان همدان)، مطالعات مدیریت انتظامی، سال ششم، شماره 4.

  9. ﺧﯿﺮاﻧﺪﯾﺶ، ﻣﻬﺪی و اکبر حسن­‌پور، و ﻣﺮﺿﯿﻪ ﻓﻼح­ زواره، (بهار 1392)، آﺳﯿﺐ‌ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻈﺎم ﺟﺒﺮان ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﺳﺎل دوم، شماره ﻫﻔﺘﻢ.

  10. دهقان­‌ نیری، احمدرضا، (1394)، مجموعه ضوابط و مقررات نظام پرداخت نیروهای مسلح، ستاد کل نیروهای مسلح. 

  11. رنگ‌آمیز، احمد، (1390)، طراحی نظام جامع ارائه خدمات (مشترک و موظف) به کارکنان نیروهای مسلح، مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی، گروه مدیریت راهبردی و منابع انسانی.

  12. روﻧﻘﯽ، ﯾﻮﺳﻒ، (1385)، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد، تهران، اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﺮﻣﻨﺶ.

  13. سجادی، سعیده، (1388)، آسیب‌شناسی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌­های بازرگانی، تهران، پایان­‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی.

  14. سعادت، اسفندیار، (1391)، مدیریت منابع انسانی، نشر سمت، چاپ سیزدهم.

  15. سیدرضی، (1369 هجری قمری)، نهج البلاغه، قم، انتشارات امام علی(ع).

  16. شهلائی، ناصر، (1394)، تدوین راهبردهای بهبود منزلت و معیشت بازنشستگان ارتش ج.ا.ایران، نشست تخصصی، مرکز مطالعات راهبردی آجا.

  17. صراف، اخوان و مجید آراسته، (1385)، آسیب­‌شناسی سیستم­‌های مدیریت حقوق و دستمزد، فصلنامه مدیریت، شماره 108-107.

  18. طالقانی، غلامرضا، زهرا طباطبائی و علی غفاری، (1393)، بررسی عوامل فردی و سازمانی مؤثر بر فساد اداری در شعب بانک سپه استان قم، فصلنامه مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 12، شماره 2.

  19. عبادی، عباس و محمد حداد عبدل‌­آبادی، (1386)، اثربخشی نظام­‌های پرداخت در سازمان­‌های بهداشتی درمانی، مجله مدیریت، سال هجدهم، شماره 120-119.

  20. کاملی، محمدجواد و رضا دارابی، محمد جعفری و محمد نامجو گرمی، (1390)، ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد ﺑﺮ ﻛﺎرآﻳﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺳﺘﺎد ﻧﺎﺟﺎ، فصلنامه توسعه منابع انسانی پشتیبانی، سال ششم، شماره 20.

  21. الکلینی، محمدبن­‌یعقوب­ بن­ اسحاق، (1389 هجری قمری)، الکافی، الجزء الثانی، دارالکتب الاسلامیه، الطبعه الثانیه، طهران.

  22. مالکی، محمدرضا، رضا زمانی، حامد ناظمی، اکبر شکوهی، ابوالفضل درویش‌وند، توحید آتش­بار و سیدمجتبی حسینی­‌پور، (1395)، نکاتی پیرامون نظام پرداخت حقوق و مزایای مدیران در بخش عمومی، مرکز پژوهش­‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل 14993.

  23. المتقی، علاءالدین­ علی­‌بن­ حسام­‌الدین­‌ الهندی، (1397 هجری قمری)، کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال، مکتبه التراث الاسلامی، بیروت، الطبعه الاولی.

  24. ممی­‌زاده، جعفر، (1375)، دانش بهسازی و نوسازی سازمان، تهران، انتشارات روایت.

  25. ستاد کل نیروهای مسلح، (1393)، گزارش کارگروه به‌روزرسانی و متناسب­‌سازی نظام پرداخت نیروهای مسلح.

  26. ستاد کل نیروهای مسلح، (1394)، گزارش کارگروه به‌روزرسانی و متناسب­‌سازی نظام پرداخت نیروهای مسلح.

  27. مرکز پژوهش­‌های مجلس شورای اسلامی، (1383)، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻧﻈﺎﻡﻫﺎﻱ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ چند کشور ﻣﻨﺘﺨﺐ، شماره مسلسل 7149.

   

  ب. منابع انگلیسی

  1. Harrison, M.I, (1998), Diagnosing organizations, Methods, Model, and Process, bysagc publication,
  2. Mello, J.A, (2002), Strategic Human Resource Management, South-Western: Thomson Learning.