مقاله پژوهشی: طراحی الگوی واپایش راهبردی طرح‌های کلان قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

2 استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

3 دانشجوی دکترای مدیریت سیستم، دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

در این تحقیق حوزه مدیریت راهبردی مورد بررسی قرار گرفته و با مطالعه ادبیات واپایش (کنترل) راهبردی و معرفی الگوهای موجود در داخل و خارج کشور و مقایسه و تجزیه‌و‌تحلیل آن‌ها با استفاده از روش‌های آماری، الگوی مناسب واپایش راهبردی طرح‌های کلان قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) معرفی گردید. ابزار تحقیق پرسشنامه می­‌باشد که شامل 95 مؤلفه و در قالب 14 متغیر اساسی می­‌باشد. جهت سنجش روایی پرسشنامه بعد از نظرخواهی از صاحب‌نظران، استادان و مدیران ارشد با استفاده از روش روایی محتوا و سازه، روایی آن موردتأیید قرار گرفت. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه به میزان 0/783 محاسبه نموده و با استفاده از روش نمونه‌­گیری تصادفی و توزیع پرسشنامه در بین 120 نفر از مدیران و صاحب‌نظران و کارشناسان سازمان موردمطالعه و گردآوری نظرات آن‌ها، اقدام به تجزیه‌و‌تحلیل داده‌­ها با استفاده از نرم­‌افزار SPSS و Smart PLS روش الگوسازی معادلات ساختاری، ارتباط بین عوامل موردبررسی قرار گرفت. نتایج بررسی­‌ها نشان داد که بررسی محیطی بر تعیین دقیق اهداف راهبردی و ارزیابی و انتخاب راهبرد مناسب اثرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Pattern for Strategic Planning for the Khatam-ol-Anbia Construction Headquarters

نویسندگان [English]

 • Gholam Hossein Nikookar 1
 • Amir Hasirchi 2
 • Rafi Ebadi 3
1 Associate Professor of Imam Hossein University
2 Assistant Professor of Imam Hossein University
3 Ph.D. in Systems Management, Imam Hossein University
چکیده [English]

In this research, the field of strategic management has been studied and by studying the literature of strategic management and introducing existing patterns inside and outside the country, and comparing and analyzing them through using the statistical methods, a suitable model for strategic planning of the major plans of construction site of Khatam Al-Anbia (PBUH) was introduced. The research instrument is a questionnaire that contains 95 components in the framework of 14 essential variables. To assess the validity of the questionnaire, after an opinion poll from experts, professors and senior managers, the validity of the questionnaire was confirmed using content and structure validity method. Cronbach's alpha coefficient of the questionnaire was calculated to be 0.783 and using a random sampling method and distributing a questionnaire among 120 managers and experts of the organization and collecting their opinions, we analyzed the data using SPSS and Smart PLS software, the method of structural equation modeling, the relationship between factors was investigated. The results of the surveys showed that environmental review has an impact on the precise determination of the strategic objectives and the evaluation and selection of appropriate strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Headquarters of Khatam-ol-Namba
 • Strategic Management
 • Strategic Planning
 • Environmental Survey
 • Major Plans
 1. الف. منابع فارسی

  1. آرمسترانگ، مایکل، (1386)، مدیریت استراتژیک منابع انسانی، ترجمه سیدمحمد اعرابی و داوود ایزدی، تهران، انتشارات دفتر پژوهش‌­های فرهنگی، چاپ سوم.
  2. فرانک، هاریسون.ای، (1384)، کنترل استراتژیک در سطح مدیران ارشد، ترجمه دکتر غلامحسین نیکوکار، تهران، دانشگاه امام حسین(ع).
  3. لورانژ، پیتر، مایکل اسکات مورتن و سوماترا موشل، (1385)، کنترل استراتژیک، ترجمه سیدمحمد اعرابی و محمد حکاک، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
  4. پیرس و رابینسون، (1376)، برنامه­‌ریزی و مدیریت استراتژیک، ترجمه سهراب خلیلی، تهران، انتشارات یادواره کتاب.
  5. حکاک، محمد، (1384)، طراحی مدل کنترل استراتژیک برای واحدهای صنعتی، پایا‌ن­‌نامه دکترای دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مدیریت و حسابداری.
  6. دیوید، فرد.آر، (1389)، مدیریت استراتژیک، ترجمه سیدمحمد اعرابی و علی پارساییان، تهران، دفتر پژهش­‌های فرهنگی.
  7. نجات­‌بخش اصفهانی، علی، (1386)، طراحی و تبیین الگوی کنترل استراتژیک دستگاه­‌های فرهنگی کشور، پایان­‌نامه دکتری دانشگاه امام حسین(ع)، تهران.
  8. نیکوکار، غلامحسین، (1374)، تبیین مشکلات طرح‌­ها و پروژه‌های بخش اجتماعی، طراحی و آزمون یک الگوی فرایندی کنترل استراتژیک جهت حل آن، پایان­‌نامه دکتری دانشگاه تهران، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی.

  9. هانگر، دیوید.جی و ویلن، تامس، (1388). مبانی مدیریت استراتژیک، ترجمه داوود ایزدی و سیدمحمد اعرابی، تهران، انتشارات دفتر پژوهش­‌های فرهنگی، چاپ سوم.

   

  ب. منابع انگلیسی

  1. Alex Downs & others, (2002), Emergent strategy Development for organizations, USA.
  2. Band, D.C, & Scanlan, G, (1995), Strategic control through core competencies, Long Range Planning, 28(2).
  3. Canonicoa, Paolo, & Söderlund, Jonas, (2010), Getting control of multi-project organizations: Combining contingent control mechanisms, International Journal of Project Management, Vol 28, Issue 8, .
  4. Ash, D, (1992), Strategic control: A problem looking for a solution, Long range planning, 25(2).
  5. Doald, L. Caruth, Humphreys, John H, (2008), performance appraisal characteristics for strategic control, Measuring Business Excellence, vol. 12 No. 3.
  6. Elbanna, S, (2016), Managers autonomy, strategic control, organizational politics & strategic planning effectiveness: An empirical investigation into missing links in the hotel sector, Tourism Management, 52.
  7. Fernandes, G, Ward, S. & Araújo, M, (2015), Improving and embedding project management practice in organisations - A qualitative study, International Journal of Project Management, 33(5).
  8. Gavin Lawry, Ian Cob bold, (2004), Third- generation balanced scorecard: evolution of an effective strategic control tool, International Journal of Productivity and Performance management, Vol, 53, No: 7.
  9. Jahnson, G. & Scholes. K, (2005), Exploring corporate strategy: text and cases,7thed, New Jersey, Financial times/prentice Hall.
  10. Jugdev, K., Mathur, G & Tak, F, (2011), Project management assets & project management performance: Preliminary findings, Technology Management in the Energy Smart World (PICMET 2011).
  11. Koufopoulos, D.N. & Chryssochoidis, G.M, (2000), The effects of an uncertain country environment upon leadership and strategic planning practices, Strategic Change, 9.
  12. Legge, D. & Baxendale, P.R, (2004), The strategic control of an ant-based routing system using neural net Q-Learning agents. Paper presented at the Fourth Symposium on Adaptive Agents and Multi-Agent Systems (AAMAS-4), at the AISB 2004 Convention, University of Leeds, UK.
  13. Miles, R.E. & Snow, C.C, (1978), Organizational strategy, structure and process. New York: McGrew-Hill.
  14. Mir, F.A, Pinnington, A.H, (2014), Exploring the value of project management: Linking Project Management Performance and Project Success, International Journal of Project Management, 32(2).
  15. Muralidharan, R, (1997), Strategic control for fast-moving markets: Updating the strategy and monitoring performance, Long Range Planning, 30(1).
  16. Muringaseril, Sigu, (2007), Control Concepts in Multination’s(MNCs): The Case of Swiss MNCs with Foreign Subsidiaries in India, Doctorate dissertation of the university of St. Gallen , School of Business Administration. Switzerland.
  17. Nejatbakhsh Esfahani, A & Khaef Elahi, A.A, (2012), Administrative Organizations Strategic Control Model, International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 3(3).
  18. Pearco, J.A & Robinson, P.S (1988), Strategic management, strategic formulation and Implementation, Homewood I Irwin Publishing.
  19. Petrović, D, Mihić, M & Obradović, V, (2012), Strategic project management–project strategy and measurement of success. Published as part of SYMORG 2012-XIII International Symposium on Innovative Management & Business Performance.
  20. Bellman, R, (1954), Control theory, Scientific American, September.
  21. Robinson, P, (2011), Strategic Management: Formulation, Implementation & Control, Mcgraw Hill Higher Education; 12th Revised edition.
  22. Roush and Bell, (1987), strategic control, a new perspective, Academy of management Review.
  23. Simons, R, (1995), Control in an age of empowerment, Harvard business revew, 73.
  24. Slavik, J., Putnova, A. & Cebakova, A, (2015), Leadership as a Tool of Strategic Management, Procedia Economics and Finance, 26.
  25. Strategic Business Planning for Accountants Book, (2007), by Dimitris Chorafas Strategic Management Book, 2006, by Marios Katsioloudes Elisabeth Norman, Mark C. Price, Emma Jones, Zoltan Dienes.
  26. Strategic control in AGL is not attributable to simple letter frequencies alone, Consciousness & Cognition, (December 2011),  Volume 20, Issue 4.
  27. Taggart, J.J, (1997), Autonomy and Procedural Justice: A Framework for Evaluating Subsidiary Strategy, Journal of International Business Studies, 28(1).
  28. Yeho, P, (2007), The direction and control of corporation: low or strategy? Managerial low, vol 49 no. 2/1, 2007, emerald Group publishing limited.