معرفی مؤلفه‌ها و ابزارهای جنگ ترکیبی آمریکا علیه ج.ا.ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

2 دانشجوی دکترای علوم دفاعی راهبردی (گرایش سیاست دفاعی) دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

چکیده

جنگ یک پدیدۀ فراگیر جهانی است؛ ابهام، پیچیدگی و چندبُعدی بودن؛ مهم‌ترین ویژگی جدید‌ترین شیوۀ جنگی است. جنگ ترکیبی طیف گسترده‌ای از ابزارها به شیوۀ همگون یا ناهمگون است که در این نوع جنگ‌ها که نبردی غیرخطی به‌شمار می‌رود، مورد استفاده قرار می‌گیرد. به‌­همین دلیل یک هوشیاری همیشگی در مقابل دشمن، جزو بایدهای یک نظام مستقل و دارای دشمنان بسیار است. با پیروزی انقلاب اسلامی، آمریکا به صورت‌های مختلف و با ایجاد تنوع در ابزارهای نوین، به دشمنی و کینه‌ورزی علیه نظام مقدس ج.ا.ایران پرداخته است. بر این اساس، هدف اصلی مقاله پاسخ به این سئوال است که «مؤلفه‌ها و ابزارهای جنگ ترکیبی آمریکا علیه ج.ا.ایران چیست؟» با بهره‌گیری از روش گردآوری داده‌ها به‌صورت کتابخانه‌ای و میدانی با ابزارهای تعیینی این دو روش و همچنین با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی سعی در تعیین مؤلفه‌ها و ابزارهای جنگ ترکیبی آمریکا، علیه ج.ا.ایران گردید. در همین رابطه با طراحی دو پرسشنامه (یکی مشخص نمودن مؤلفه‌ها و ابزارهای جنگ ترکیبی و تأیید آن از سوی جامعۀ‌ خبرگی و دیگری طراحی و توزیع پرسشنامه در میان جامعۀ حجم نمونه 30 نفره به‌صورت هدفمند و با روش گلوله‌برفی) اقدام به تعیین میزان تأثیر آنها علیه ج.ا.ایران گردید. سپس با استفاده از روش‌های آماری اقدام به تجزیه­‌و­تحلیل شد. یافته‌ها و نتایج تحقیق در پاسخ به سؤال‌های فرعی و اصلی، بیانگر این مطلب است که؛ 8 مؤلفۀ روانی، اطلاعاتی، اقتصادی، دیپلماسی- سیاسی، سایبری، نیروهای نظامی منظم و نیروهای ویژه و حمایت از درگیری‌های‌ داخلی به‌ عنوان مهم‌ترین مؤلفه‌های جنگ ترکیبی به‌شمار می­‌رود. در همین رابطه تعداد 53 ابزار از مؤلفه‌های یادشده تعیین گردید که جهت بهره‌برداری مسئولین و متولیان امر و به‌منظور تقابل هدفمند معرفی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introduction of the Components and Tools of the US Hybrid War against the I.R. of Iran

نویسندگان [English]

  • Vahid Riyazi 1
  • Ali Akbari 2
  • Safdar Bajlani 2
  • Hassan Reza Akbari 2
1 UniversityAssistant Professor of Supreme National Defense and Research Institute and Strategic Research
2 PhD Student in Strategic Defense Sciences (Defense Policy Orientation) University and Supreme Research Institute of National Defense and Strategic Research
چکیده [English]

War is a persistent global phenomenon. Obscurity, complexity and multidimensionality are the most important characteristics of the newest methods of warfare. Hybrid warfare refers to a wide range of tools in a homogeneous or heterogeneous manner that is used in this type of warfare, i.e. a non-linear battle. Therefore, a relentless alertness in front of the enemy is one of the necessities of an autonomous system which has numerous enemies. After the victory of the Islamic Revolution, the United States in a number of ways and through constructing a range of new apparatuses has embarked on hostility and hatred towards the holy system of the I.R. of Iran. Consequently, the main purpose of this paper was to answer the following question: "What are the components and tools of the US hybrid war against the I.R. of Iran?" Using the desk and fields methods of data collection with the determining means of these two methods and also using the descriptive-analytical method, this study tried to determine the components and tools of the US hybrid war against the I. R. of Iran. In this respect, two questionnaires were designed to determine their effectiveness (one for identifying the components and tools of hybrid warfare and its endorsement by the expert community and the other for designing and distributing the questionnaire among the sample population of 30 individuals who were selected purposefully by snowball method). Then, the statistical methods were used to analyze the data. Regarding the main and secondary questions of this study, the findings and results showed that 8 factors of psychological, informational, economic, diplomatic-political, cyber, regular military and Special Forces, and supporting the internal conflicts are considered as the most important components of hybrid warfare. In this respect, 53 tools of the mentioned components were determined, which were introduced to be used by the officials and those in charge and also for the purpose of resolute confrontation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • War
  • hybrid war
  • components
  • tools
  • USA
  • Iran
الف. منابع فارسی
1. امام خامنه­‌ای(مدظله­العالی)، مجموعۀ بیانات، قابل دسترسی در: www.khamenei.ir
2. آجیلی، هادی (1394)، نقش آمریکا، انگلیس و ورژیم صهیونیستی در فتنه 1388، تهران: مؤسسۀ فرهنگی هنری و انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
3. اسلامی، روح‌الله، ذوالفقاریان، فاطمه (1390)، پدیدارشناسی الزامات دیپلماسی اسلامی، فصلنامۀ سیاست خارجی، سال بیست‌و‌پنجم، شمارۀ 4.
4. امیدی، علی، شفیعی، نوذر، طالعی‌حور، رهبر (1396)، آمریکا و دیپلماسی اجبار علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، فصلنامۀ امنیت­‌پژوهی، سال 16، شمارۀ 57.
5. امینی، آرمین (1396)، تبیین و تحلیل سازه‌انگارانه روابط سیاسی جمهوری اسلامی ایران و آمریکا، فصلنامۀ مطالعات سیاسی، سال دهم، شمارۀ 37.
6. ایزدی، حجت‌الله (1384)، مبانی قدرت نرم در جمهوری اسلامی ایران، فصلنامۀ مطالعات بسیج، سال یازدهم، شمارۀ 41.
7. پورحسن، ناصر (1396)، مؤلفه‌های جنگ هیبریدی عربستان علیه جمهوری اسلامی 2017-2015، جستارهای سیاسی معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال هشتم، شمارۀ چهارم.
8. جعفری، محسن، اسدی، فاطمه (1397)، بررسی ابعاد حقوقی جنگ سایبری با نگاهی به قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه بین‌المللی»، فصلنامۀ مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه، دورۀ چهارم، شمارۀ 1.
9. دارا، جلیل، بابایی، محمود (1395)، شیعه‌هراسی و ایران‌هراسی، راهبرد آمریکا برای حفظ رژیم صهیونیستی، فصلنامۀ مطالعات انقلاب اسلامی، سال 13، شمارۀ 44.
10. درفشان، مجتبی، اسماعیلی، مهدی، نظام‌الاسلامی، جلیل (1395)، تهدیدهای سیاسی آمریکا علیه ج.ا.ایران برپایه رهنمودهای مقام معظم رهبری (مؤلفه‌ها، شاخص‌ها، عوامل)، فصلنامۀ امنیت­‌پژوهی، سال پانزدهم، شمارۀ 54.
11. دهشیری، محمدرضا، غفوری، مجتبی (1394)، فصلنامۀ سیاست‌های راهبردی و کلان، سال سوم، شمارۀ دوازدهم.
12. رضاخواه، علیرضا (1394)، جنگ‌های ترکیبی و الگوی نوین نبردهای نظامی، مجلۀ خراسان، ویژ‌ه‌نامه فروردین‌ماه.
13. رفیع، حسین، بلباسی، میثم، ابراهیمی، علی (1393)، سناریوهای نوین قدرت نرم آمریکا علیه ایران، فصلنامۀ مطالعات سیاسی، سال هفتم، شمارۀ 25.
14. ریاضی، وحید (1399)، جزوه‌ درس مبانی بازی جنگ راهبردی، تهران، دانشکدۀ دفاع ملی، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی.
15. طائفی، عبدالحسین، جنت­مکان‌شاد، حمید (1390)، عملیات روانی آمریکا علیه دولت نهم و عملکرد مقابله‌ای ج.ا.ایران، مجلۀ امنیت‌­پژوهی، سال 10، شمارۀ 34.
16. عبدخدائی، مجتبی، رحیمی‌نژاد، محمدعلی (1397)، راهبردهای40 ساله آمریکا علیه ج.ا.ایران، فصلنامۀ مطالعات انقلاب اسلامی، سال پانزدهم، شمارۀ 55.
17. قاسمی، فرهاد، اسماعیلی، ایرج (1396)، جنگ ترکیبی در سیستم بین­‌المللی پیچیده آشوبی، فصلنامۀ مدیریت نظامی، سال هفدهم، شمارۀ 5.
18. قربان‌زاده‌ سوار، قربانعلی، ناطقی، هاشم، حسینی‌کوه‌کمری، سیدرضا(1397)، جنگ ترکیبی، جنگ آنارشسیتی پسامدرن، فصلنامۀ پدافند غیرعامل و امنیت، سال هفتم، شمارۀ 22.
19. کلانتری، فتح‌الله (1394)، واکاوی راهبردهای نظامی آمریکا در جنگ‌های حال و آینده، فصلنامۀ راهبرد دفاعی، سال سیزدهم، شمارۀ 51.
20. کلانتری، فتح‌الله (1395)، تدوین راهبردهای جنگ احتمالی آینده با تأکید بر اجرای جنگ هیبریدی، فصلنامۀ آینده‌پژوهی دفاعی، سال اول، شمارۀ 2.
21. گلفام، عبدالرحمان، حسینی، سیدعباس (1397)، بررسی سایبر تروریسم آمریکا علیه ایران، مجلۀ تحقیقات جدید در علوم انسانی، شمارۀ 43.
 
ب. منابع انگلیسی
1. Korybko, Andrew (2015), Hybrid Wars: The Indirect Adaptive Approach to Regime Change, Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow.