شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر بهره‌وری سازمان‌های صنعتی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ج.ا.ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم اقتصاد دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

2 استاد دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران

3 استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

چکیده

­اطمینان از میزان تحقق هدف‌های بهره‌وری سازمان‌های صنعتی وزارت ­دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیازمند سنجش واقع‌بینانۀ بهره‌وری برمبنای عوامل و معیارهای موثر در این زمینه می‌باشد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت‌­­بندی عوامل و معیارهای موثر بر بهره‌­وری سازمان‌های صنعتی وزارت دفاع انجام گرفته است. جامعۀ آماری تحقیق، نخبگان و متخصصین سازمان­های صنعتی وزارت ­دفاع می‌باشند که به روش نمونه‌گیری تصادفی- ­­طبقه‌ای انتخاب شدند. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است و روش گردآوری داده‌ها، کتابخانه‌ای و­ میدانی و مصاحبه با خبرگان و متخصصین صنعت ­دفاعی می‌باشد و از پرسش محقق‌ساخته، جهت گرد­آوری داده‌ها استفاده گردیده است. همچنین، به‌­­منظور بررسی پایایی پرسشنامه از «آلفای کرونباخ» و برای سنجش روایی سازه از فنون (تکنیک­های) تحلیل عاملی استفاده شده است. به‌منظور تجزیه وتحلیل داده‌ها، روش‌‌های آماری از جمله آزمون «تی استیودنت» و تحلیل واریانس و برای تعیین اوزان عوامل از رویکرد تحلیل سلسله‌­مراتبی و به‌منظور اولویت‌­بندی نیز از فن (تکنیک) تصمیم‌گیری چندمعیاره استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان می‌­دهد که در بهره‌وری سازمان‌‌های صنعتی وزارت ­دفاع، شش عامل قابلیت‌سازی، مشتری‌مداری، تأمین به موقع منابع، واپایش (کنترل) خطر عملیات، سرعت تبدیل و تثبیت­ قیمت نقش دارند. همچنین عوامل قابلیت‌سازی، مشتری‌مداری و سرعت تبدیل، موثرترین­ و عوامل تأمین ­منابع، واپایش (کنترل) خطر عملیات و تثبیت قیمت به ­ترتیب در اولویت‌های بعدی، نقش مهمی در بهره ­وری سازمان­های صنعتی وزارت ­دفاع دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Prioritization of Influential Factors Regarding the Productivity of Industrial Organizations of the Ministry of Defense and Logistics of the I. R. of Iran's Armed Forces

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Rashme 1
  • Nasser Shahlaee 2
  • Afshar Bazyar 3
1 PhD Student in Economics and Higher Research Institute of National Defense and Strategic Research
2 Professor, University of Command and Staff of the Army of the Islamic Republic of Iran
3 Assistant Professor at Malik Ashtar University of Technology, Ministry of Defense and Armed Forces Logistics
چکیده [English]

Guaranteeing the accomplishment of the goals of productivity of the industrial organizations of the Ministry of Defense and Logistics of the Armed Forces requires a realistic measurement of productivity based on effective factors and criteria in this field. This study aimed to identify and prioritize the factors and criteria which influence the productivity of industrial organizations of the Defense Ministry. The statistical population in this study included the elites and specialists of the industrial organizations of the Defense Ministry who were selected through the stratified random sampling method. This study employed a descriptive-survey method and its data collection was done through desk and field studies using interviews with experts and specialists in the defense industry through the researcher-made questionnaire. Also, Cronbach's alpha and factor analysis techniques (techniques) were used to assess the reliability and construct validity of the questionnaire, respectively. In order to analyze the data, statistical methods such as "T Student" test and analysis of variance were used and Multi-criteria decision making was employed to determine and prioritize the weights of factors from the hierarchical analysis approach. The results showed that regarding the productivity of industrial organizations of the Defense Ministry, there were six affective factors: Capability building, focus on customer, timely provision of resources, monitoring (control) of the operation risk, conversion speed and price stabilization. Also, the three factors of capability building, focus on customer and conversion speed are the most effective ones and the other three factors, i.e. providing resources, monitoring (controlling) the risk of operations and stabilization of price, respectively, are the next priorities that play an significant role in the productivity of industrial organizations of the Defense Ministry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effectiveness
  • prioritization
  • productivity
  • industrial organizations of the Defense Ministry
  • efficiency
الف. منابع فارسی
1. احمدی، پرویـز (1380)، طـراحی مدل بهبـود بهـره‌­وری نیـروی انسانـی با نگرش مدیریت بهره­‌وری، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
2. امیری، مقصود، هادی‌­نژاد، فرهاد (1394)، ارزیابی و تحلیل شاخص­‌های بهره­وری در صنایع تولیدی با استفاده از تکنیک پرامیتی، مدیریت بهره‌­وری، سال نهم، شمارۀ 35.
3. اورعی، سیدکاظم،‌ پیماندار، محمدصادق (1378)، تحلیل و محاسبه بهره‌­وری، تهران: انتشارات کتاب مرو.
4. بابایی، محمدعلی، وزیرزنجانی، حمیدرضا (1386)، مدیریت ریسک، رویکردی نوین برای ارتقای اثربخشی سازمانها، ماهنامۀ تدبیر، سال هجدهم، شمارۀ 170.
5. شفقت، ابوطالب، ادبـی، محسن (1395)، شناسایی و سنجش مولفـه‌­های کلیدی در موفقیت سازمان­های دانش بنیان، اولین کنفرانس ملی سازمان­های دفاعی دانش بنیان، تهران، سوم اسفندماه.
6. طاهری، شهنام (1396)، بهره­‌وری وتجزیه ­و تحلیل آن در سازمان‌­ها، تهران: انتشارات نشرهستان.
7. عبدی، مجید، علی­‌محمدی، علی­‌محمد، شفیعی­ثابت، رضا، نوربخش، محمد (1396)، بهره‌­وری بارویکرد کاربردی، تهران: انتشارات یامهدی(عج).
8. علی­‌محمدی، علی­‌محمد، عبـدی، مجید، رضایی، ناصر،‌ ادیبـان، مهدی (1396)، ارتباط نوآورانه و بهره‌­وری اقتصادی بنگاه­های فعال در بخش­ دفاعی»، فصلنامۀ مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی، سال دوم، شمارۀ 7.
9. غفاری‌­موفق، محمدرضا (1391)، بهره­‌وری سرمایه در صنعت سیمان، ماهنامۀ علمی ­تخصصی فناوری سیمان، شمارۀ 53.
10. کاظمی، عباس (1396)، بهره­‌وری وتجزیه ­و تحلیل آن در سازمان­ها، تهران: انتشارات سمت.
11. کیانی، ندا، رادفر، رضا (1394)، شناسایی ورتبه‌­بندی عوامل مؤثر بر بهره­‌وری سازمان با استفاده از مدل دیماتل، فصلنامۀ مدیریت بهره­‌وری، دورۀ 9، شمارۀ 35.
12. محمودزاده، محمود (1389)، اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره‌­وری کل عوامل تولید در کشورهای درحال توسعه منتخب، فصلنامۀ پژوهشنامۀ بازرگانی، شمارۀ 57.
13. مرادی دولیسکانی، سجاد، قاضی­‌زاده فرد، سیدضیاءالدین (1396 )، ارتقای بهره‌­وری سرمایه انسانی در نیروهای ­مسلح کشورهای ایران، ترکیه و هندوستان و بومی‌­سازی آن در نیروهای مسلح ج.ا.ایران، سومین همایش بین­المللی دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و اقتصاد.
14. مطلبی، محمد، ریحانی، آرش (1398)، شناسایی واولویت‌بندی عوامل مؤثر برارتقای بهره­‌وری نیروهای مسلح و ارائه راهکارهای مناسب، فصلنامۀ اقتصاد دفاع، سال چهارم، شمارۀ 11.
15. ممی­‌زاده، جعفر، خلیلی­‌اسنکی، حسنعلی (1387)، مدیریت سازمان­های آینده، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
16. موسوی­‌فر، مائده السادات، معصومی، محمود، طحانی­‌زاده، مهدی (1394)، بررسی تاثیر CRM بر افزایش بهره­‌وری در صنعت بانکداری، کنفرانس بین‌المللی علوم و مهندسی، امارت - دبی، مؤسسۀ ایده‌­پرداز پایتخت ویرا.
 
ب. منابع انگلیسی
1. Farrell,M.J.(1957). The­­­­­ measurement­ of productive efficiency, Journal of the Royal Statistical Society, 120 (3).
2. Pinheiro,T.M.(2012).Regula¸cão por incentive à qualidade:Compara¸cão da eficiência entre distribuidoras de energia elétrica no Brasil. Disserta¸cão demestrado em Eng. Elétrica. Brasília: Universidade de Brasília.