قابلیت‌های بسیج در ارتقای بازدارندگی دفاع دریایی ج.ا.ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

دفاع از امنیت ملی ج.ا.ایران در حوزه دریا در مقابله با انواع بازیگران و تهدیدها نیازمند اقتدار و قدرتی است که منجر به بازدارندگی شود و این بازدارندگی زمانی جلوه‌گر خواهد شد که ج.ا.ایران از تمام ظرفیت‌های ملی کشور استفاده نماید. یکی از ظرفیت‌های ملی کشور، قابلیت‌های بسیج مردمی می‌باشد که می‌تواند در ارتقای بازدارندگی دفاع دریایی ج.ا.ایران ایفای نقش نماید. تاکنون به این موضوع مهم به گونه شایسته پرداخته نشده است. این پژوهش باهدف «معرفی قابلیت‌های بسیج در ارتقای بازدارندگی دفاع دریایی ج.ا.ایران» انجام شده است. ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی تحلیلی است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی به‌صورت آمیخته استفاده‌ شده است. جامعه آماری این پژوهش 80 نفر و تعداد نمونه آماری با استفاده از فرمول «کوکران» 54 نفر تعیین‌شده است. پرسشنامه این پژوهش  محقق‌ساخته بوده و روایی آن با محاسبه «ضریب لاوشه» حدود 9/0 و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ 0/891 مورد تأیید قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که قابلیت‌های بسیج در ارتقای بازدارندگی دفاع دریایی ج.ا.ایران در قالب چهار مؤلفه (اطلاعاتی، عملیاتی، قدرت نرم و سیادت دریایی) مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Competences of Mobilization in Upholding the Deterrence of the Naval Defense of the Islamic Republic of Iran

نویسنده [English]

 • Abbas Ali Salmani
Assistant Professor of Imam Hussein University (AS)
چکیده [English]

Defending the national security of I.R of Iran in the realm of the seas in front of different players and threats is in need of authority and power that will lead to deterrence. This prevention will be manifest when the I. R. of Iran use all the national capabilities of the country. One of the national capacities of the country is the mobilization of people, which can play a key role in cultivating the deterrence of the naval defense of the I. R. of Iran. So far, this important issue has not been properly taken into account. This research has been conducted with the aim of "introducing the competences of mobilization in promoting the deterrence of the naval defense of the I. R. of Iran". This study is an applied one in terms of its purpose and descriptive-analytical regarding its methodology. A mix of descriptive and inferential statistics has been used to analyze the collected data. The statistical population of this study was 80 individuals and the statistical sample using Cochran's formula was 54 individuals. The research questionnaire was made by the researcher and its validity was confirmed by calculating the Lawshe coefficient of about 0.9 and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha coefficient of 0.891. The results showed that the capabilities of the mobilization in promoting the deterrence of the naval defense of the I. R. of Iran were confirmed in the form of four components (intelligence, operational, soft power and naval sovereignty).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Deterrence
 • mobilization
 • naval defense
 • power
 • I.R. of Iran
 1. الف. منابع فارسی

  1. قرآن کریم.

  2. نهج‌البلاغه.

  3. امام خمینی ره (بی‌تا)، صحیفه امام جلدهای مختلف، نرم‌افزار مجموعه آثار امام خمینی (ره)، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).

  4. امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی). مجموعه بیانات، تدابیر و منویات.

  5. بریمانی، فرامرز. (1397)، فراموش‌شده جمعیت در دفاع، تهران، دانشگاه امام حسین(ع).

  6. پور قیومی، ایوب. (1388) درس‌ها و پیامدهای مقاومت مردمی در جنگ 22 روزه غزه، تهران، فصلنامه مطالعات بسیج، سال دوازدهم، شماره 44.

  7. تهامی. مجتبی. (1395)، امنیت ملی،‌ داکترین سیاست‌های دفاعی، تهران، داعا.

  8. حجازی، سید محمد. (1395)، ساختار و ابعاد امنیت ملی و نقش بسیج در آن، (چاپ دوم) تهران، دافوس سپاه.

  9. جمشیدی، محمدحسین. (1380)، مبانی و تاریخ اندیشه نظامی در ایران، تهران، دوره عالی جنگ، چاپ آرین.

  10. رحیمی روشن، حسن. (1396)، بازدارندگی منطقه‌ای و تأمین امنیت ج.ا.ایران، دوفصلنامه سیاست و روابط بین‌الملل، سال اول، شماره اول.

  11. رستمی، علی‌اکبر. (1396)، قدرت دریایی، تهران، مرکز مطالعات دفاعی ندسا

  12. سلمانی، عباسعلی. (1399)، واکاوی ابعاد و مؤلفه‌های قدرت نیروی دریایی ج. ا. ایران در بازدارندگی، فصلنامه علمی آموزش علوم دریایی، دوره 7، شماره 23.

  13. شیرودی، مرتضی. (1382)، فلسطین و صهیونیسم، تهران، انتشارات تحسین پژوهشکده تحقیقات اسلامی ولی‌فقیه در سپاه.

  14. عسگری، محمود. (1392) بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران در عرصه دریا، تهران، مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی.

  15. عصمتی‌‎­پور، حسین.(1381)، آشنایی با بسیج، تهران، معاونت آموزش سازمان بسیج.

  16. عزتی، عزت ا... (1383)، ژئوپلیتیک، سمت، تهران.

  17. قوام، عبدالعلی.(1370)، اصول سیاست خارجی و سیاست بین‌الملل، تهران، سمت.

  18. محمدی نجم، حسین. (1395)، تبیین نیروی مردمی در جنگ آینده، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران، دافوس سپاه.

  19. مرندی. مهدی.(1380)، بسیج در اندیشه امام خمینی (ره)، دفتر بیست و نهم، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

  20. مصطفی‌­نژاد، حسن.(1394)، به‌کارگیری شناورهای مردمی در قالب تیم‌های خوداتکا، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران، دافوس سپاه.

  21. مکارم شیرازی.(1389)، ترجمه قرآن حکیم، تهران، انتشارات اسوه، نوبت چهارم.

  22. نائینی، عبدالله (1396)، استراتژی دریایی، دافوس سپاه پاسداران.

  23. نظامی. قدیر. (1395)، نحوه جذب سازماندهی و به‌کارگیری نیروهای مردمی در ایران و جهان (چاپ دوم)، تهران، دافوس سپاه.

  24. نوروزشاد، نادر. (1396)، رابطه قدرت دفاعی و بازدارندگی، http://defamoghaddas.ir/fa/persons/.

  25. نوروزی، محمدتقی .(1391) فرهنگ دفاعی امنیتی، تهران، سنا.

   

  ب. وبگاه‌ها

  1. Dikshit, D. (1982), Political Geography: A contemporary perspective, New York, McGraw-Hill.