تدوین الگوی توسعه شایستگی‌های رهبری مدیران صنایع دفاعی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. تهران، ایران

2 استادیارمدعو گروه مدیریت آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و استادیار دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال. تهران، ایران

چکیده

در سازمان‌های پیشرو توسعه شایستگی‌های مدیران به‌ویژه در حوزه رهبری به‌عنوان ظرفیتی فعال‌کننده دارای اولویت است. به‌کارگیری و یا تربیت مدیران دارای شایستگی‌های رهبری در سازمان‌های صنایع دفاعی برای پاسخ سریع به فرصت‌ها و تهدیدها، متناسب با محیط متحول آینده اهمیت دوچندانی دارد. ولی الگوی مناسبی در این خصوص در دسترس نیست. این پژوهش باهدف تدوین الگوی مطلوب بومی برای توسعه شایستگی‌های رهبری مدیران صنایع دفاعی، با استفاده از پارادایم تفسیری و اثبات‌گرایی صورت گرفته و ازنظر هدف کاربردی-توسعه‌ای و رویکرد آن آمیخته (کیفی- کمی) است. جامعه آماری در بخش کیفی مدیران ارشد و عالی صنایع دفاعی و خبرگان علمی در حوزه توسعه رهبری بوده که تعداد 15 نفر به‌صورت هدفمند-گلوله برفی انتخاب شدند و در بخش کمی 198 نفر مدیران، کارشناسان آموزش و توسعه و کانون ارزیابی مجموعه صنایع دفاعی بوده که 131 نفر نمونه آماری به‌صورت تصادفی طبقه‌ای با استفاده از فرمول تعیین نمونه کوکران انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی صوری و محتوایی توسط خبرگان و اعتبار عاملی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و اشتراکی تأیید شد. تحلیل داده‌های کیفی با روش تفسیری و داده‌های کمی با بهره‌گیری از تحلیل عاملی و مدل‌سازی معادلات ساختاری صورت گرفت. درنتیجه الگوی نهایی با برازش مناسب به ترتیب شامل 4 بعد توسعه شایستگی‌های فردی (0/978)، توسعه شایستگی‌های گروهی (0/886)، توسعه شایستگی‌های سازمانی (0/864) و توسعه شایستگی‌های راهبردی (0/842) و 9 مؤلفه و 86 شاخص تدوین گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a Model for Developing the Leadership Capabilities of Defense Industry Managers

نویسندگان [English]

 • Seyed Mohammad Halataei 1
 • Ahmad Reza Sanjari 2
 • Narges Hassan Moradi 3
1 PhD student in Educational Management, Islamic Azad University, North Tehran Branch. Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Education Management, Islamic Azad University, North Tehran Branch and Assistant Professor Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Educational Management, Islamic Azad University, North Tehran Branch. Tehran, Iran
چکیده [English]

 In leading organizations, the development of managers' capabilities as an activating capacity, particularly in the realm of leadership is a priority. Employing or training managers with leadership skills in defense industry organizations to respond quickly to opportunities and threats, in line with the fluctuating environment of the future is of prime importance. Nevertheless, a suitable model is not available in this regard. Using interpretive and positivist paradigms, the aim of this study was to develop a promising indigenous model for the development of leadership competencies of defense industry managers. It is an applied-developmental research and its approach was a mixed one (qualitative-quantitative). The statistical population in the qualitative section included senior and top managers of defense industries and scientific experts in the field of leadership development from which a statistical sample (n=131) was selected in a stratified random sampling manner through Cochran's formula. Data collection instrument were interviews and a researcher-made questionnaire whose face and content validity were confirmed by experts and factor validity and its reliability were confirmed by Cronbach's alpha and combined and shared reliability. Qualitative data analysis was performed by interpretive method and quantitative data was performed by using factor analysis and structural equation modeling. Therefore, the final model were compiled with an appropriate fit including 4 dimensions of individual competencies development (0.978), group competencies development (0.886), organizational competencies development (0.864) and strategic competencies development (0.842), and 9 components and 86 indices.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Leadership
 • leadership competencies
 • competency development pattern
 • defense industries
 1. الف. منابع فارسی

  1. قرآن کریم.

  2. نهج الفصاحه، ترجمه، پاینده، ابوالقاسم (1382)، تهران: انتشارات دنیای دانش.

  3. نهج‌البلاغه، ترجمه دشتی، محمد (1379)، قم: انتشارات مشهور.

  4. صحیفه امام خمینی، روح‌الله (1368)، تهران: ناشر مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).

  5. ابوالعلایی، بهزاد و غفاری، عباس (1385)، مدیران آینده، تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.

  6. امامی میبدی، احمدعلی (1398)، طراحی الگوی شایستگی‌های رهبری در دانشگاه‌های دولتی تهران، رساله دکترا رشته مدیریت آموزش عالی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی.

  7. ایران‌نژاد پاریزی، پریسا، ساعی ارسی، ایرج و موسوی، مریم (1393)، نقش آموزش ضمن خدمت در توسعه شایستگی کارکنان بر اساس مدل راف، فصلنامه علوم رفتاری، دوره 6 شماره 22.

  8. ایکاف، راسل (1397)، برنامه‌ریزی تعاملی (مدیریت هماهنگ با تحول برای ساختن آینده سازمان)، مترجم: سهراب خلیلی شورینی، تهران: ناشر مرکز ماد.

  9. بوش، تونی (1395)، تئوری‌های رهبری و مدیریت آموزشی، مترجمان محمد حسنی و همکاران، ناشر: دانشگاه ارومیه. 

  10. بیگی، وحید و قلی پور، آرین (1395)، توسعه منابع انسانی با بهره‌گیری از طرح توسعه فردی در سازمان‌های پروژه محور. مدیریت دولتی (دانشکده مدیریت دانشگاه تهران). دوره 8، شماره 1.

  11. تقی پورظهیر، علی (1392)، برنامه‌ریزی آموزش‌وپرورش (نظریه‌ها، روش‌ها و فنون). تهران: نشر، آگه.

  12. جعفری‌­راد، علی و زاهد بابلان، عادل و مرادی، مسعود و ثمری، عیسی (1398)، طراحی الگوی مفهومی توسعه شایستگی مدیران مدارس متوسطه، نظریه‌ای داده بنیاد، فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی-فرهنگی، دوره هفتم، شماره 4.

  13. دلشاد تهرانی، مصطفی (1377)، دولت آفتاب، اندیشه سیاسی و سیره حکومتی علی (ع). تهران: خانه اندیشه جوان.

  14. دوست محمدیان، حمید (1391). سازمان‌دهی و رهبری. تهران: نشر فارسیران.

  15. سانگ هی، سیما (1396)، راهنمای ترسیم شایستگی. ترجمه غلامرضا توکلی، امید حیدری. ناشر موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، حوزه نوآوری سازمان و مدیریت دفاعی.

  16. سعادت، اسفندیار (1386). مدیریت منابع انسانی. تهران: انتشارات سمت.

  17. سلیمانی، جواد و سید جوادین، سید رضا و شاه‌حسینی، محمدعلی (1399)، طراحی مدل توسعه شایستگی رهبری مدیران صنعت فولاد با استفاده از نظریه برخاسته از داده‌ها، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، سال 11، شماره 43.

  18. سنجری، احمدرضا (1396)، روش‌های تحقیق در مدیریت. تهران: انتشارات عبد و مهرگان قلم

  19. عاشقی، حسن (1396)، ارائه مدل توسعه حرفه‌ای مدیران صنعت بانکداری ایران. رساله دکتری رشته مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده مدیریت و اقتصاد.

  20. علی­دادی تلخستانی، یاسر و محمود زاده، ابراهیم و موسی خانی، مرتضی و الوانی، مهدی (1397)، بررسی شایستگی‌های راهبردی منابع انسانی دوسوتوان در یک سازمان دفاعی، نشریه علمی پژوهشی بهبود مدیریت، سال دوازدهم، شماره 1.

  21. فرمهینی فراهانی، احمد و مضطرزاده، فتح‌الله و بهرامی، محسن (1398)، ارائه مدل شایستگی استراتژیک پژوهشگران مراکز تحقیقاتی صنعت نفت ایران، چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت صنعتی، دانشگاه یزد.

  22. قلی پور، آرین (1398)، مدیریت منابع انسانی (مفاهیم، تئوری‌ها و کاربردها)، تهران: انتشارات سمت.

  23. کرمی، مرتضی و صالحی، مسلم (1388)، توسعه مدیریت مبتنی بر شایستگی، تهران: انتشارات، آییژ.

  24. محمدی، مهدی و منطقی، منوچهر و الیاسی، مهدی و صابر فرد، علیرضا و سعدآبادی، علی‌اصغر (1395). شناسایی شایستگی‌های عمومی مؤثر بر ارتقای ظرفیت جذب دانش فناورانه در صنایع پیشرفته دفاعی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال 14، شماره 55.

  25. مطهری، مرتضی (1380)، مجموعه آثار شهید مطهری، جلد 3، قم: انتشارات صدرا.

  26. نوئل، جیم و داتلیچ، دیوید (1392)، پرورش رهبران، ترجمه هایده هادوی. تهران: انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

   

  ب. وبگاه‌ها

  1. Anwar, S (2016). Modelling the Competencies Required by Defence Attaches in Accomplishing Their Duties: Study on the Indonesian Defence Attaches. J Def Manag 6: 152.
  2. Athanasopoulou, A. & Dopson, S. (2015). Developing Leaders by Executive Coaching. Great Clarendon Street: Oxford.
  3. Bonvillian, W, Van Atta, R, and Windham, P. (2019). The DARPA Model for Transformative Technologies Perspectives on the U.S. Defense Advanced Research Projects Agency.
  4. Boyatzis, R. E. (2008). Competencies in the 21st century. Journal of management development, 27 (1).
  5. González Garcia, A, Pinto-Carral, A, Villorejo, J.S & Marques-Sanchez, P (2020). Nurse Manager Core Competencies: A Proposal in the Spanish Health System, www.mdpi.com/journal/ijerph.
  6. Indriyani, R, Suprapto, W & Kusuma Tjok, D (2019). The impact of leadership competency and supportive work environment on employee work motivation of PT SINAR SOSRO Marketing division Surabaya, Journal of Economics & Business, Vol. 03 No. 01.
  7. Kirchner, M & Akdere, M (2017) "Military leadership development strategies: implications for training in non-military organizations", Industrial and Commercial Training, Vol. 49 Issue: 7/8.
  8. Namigai, Tony Satoshi(2019). Developing global leadershp competencies in japanese multinational manufacturing companies (JMMC), Thesis submitted in accordance with the requirements of the University of Liverpool for the degree of Doctor of Business Administration.
  9. Nurtanto, M, Sofyan, H, Pardjono, P & Suyitno, S (2020). Journal homepage: http://ijere.iaescore.com Development model for competency improvement and national vocational qualification support frames in automotive technology, International Journal of Evaluation and Research in Education, Vol. 9, No. 1, March 2020.
  10. S (2015) COMPETENCY BASED HRM, International Journal in Management and Social Science, Vol.03 Issue-01.
  11. Rahardja Untung, Moeins Anoesyirwan & Lutfiani Ninda (2018). Ladershipe Competency Working Motivation and Performance of High Private Education, Lecturer With Institution Accreditation B:Area Kopertis IV Banten Province.
  12. Raisiene,A.G. (2014). Leadership and managerial competences in a contemporary organization from standpoint of Business Executives. Journal of Economics & Sociology,7 (3).
  13. Savanevičienė, A. Čiutienė, R. & Rūtelionė, A. (2014). Examining leadership competencies during economic turmoil. Procedia, Social and Behavioral Sciences, 156.
  14. Selvarajah, C,Meyer, D, Jayakody, J & Sukunesan,S (2020). Managerial Perceptions of Leadership in Sri Lanka: Good Management and Leadership Excellence as Foundation for Sustainable Leadership Capacity Building in Post-Civil War Sri Lanka, mdpi.com/journal/sustainability.