معرفی الگوی ارتقای توانمندی‌های تحقیق و توسعه در صنایع دفاعی ج.ا.ایران با فناوری پیشرفته هوافضا

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت تکنولوژی، گروه مدیریت تکنولوژی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 عضو هیات علمی، دانشیار گروه مدیریت صنعتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 عضو هیات علمی، استاد گروه مدیریت صنعتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

با توجه به اینکه صنایع هوافضا از جمله صنایع دارای فناوری پیشرفته است و به دلیل به کارگیری فناوری روز در فرایند تولید محصولات خود، نیازمند حرکت در مرزهای دانش و فناوری می‌باشد و پرداختن به تحقیق و توسعه این امر را در این صنعت تسهیل می‌کند. پژوهش حاضر به دنبال تدوین الگوی ارتقای توانمندی‌های تحقیق و توسعه در جهت تحقق اهداف سازمانی، با استفاده از روش پویایی‌شناسی سیستم به عنوان ابزاری قدرتمند برای تحلیل اجزای موثر بر سیستم و تحلیل روابط بین آنها و پیش‌بینی رفتار آتی آن بر مبنای سناریوهای تعریف شده، می‌باشد. ابعاد توانمندی‌های تحقیق و توسعه در این صنایع در 9 بعد و در دو دسته اصلی شامل عوامل عمومی و عوامل اختصاصی شناسایی گردید، حلقه‌های علت و معلولی با کمک خبرگان صنعت استخراج شده،  طراحی الگو و اعتبارسنجی با نرم‌افزار ونسیم انجام شده است. در این پژوهش سه سناریو برای افزایش میزان توانمندی‌های تحقیق و توسعه مورد توجه قرار گرفته است. در سناریوی حالت پایه فرض شده است که مقادیر پارامترها و اهرم‌های تصمیم‌گیری مطابق با روند گذشته باشد. در حالت خوش‌بینانه، متغیرهای برونزا 20 درصد نسبت به حالت اولیه افزایش و در حالت بدبینانه، متغیرهای برونزا 20 درصد نسبت به حالت اولیه کاهش می‌یابند. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که تغییرات 20± درصدی در متغیرها، تاثیراتی همسو با تغییرات را نشان می‌دهد که در حالت خوشبینانه که توانمندی‌های اختصاصی حدود 16 درصد و توانمندی‌های عمومی حدود 18 درصد افزایش می‌یابد، که این امر نشان‌دهنده اثربخشی تغییرات است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing a Model for Improving Research and Development Capabilities in the Defense Industry of the I. R. of Iran with Advanced Aerospace Technology

نویسندگان [English]

 • Mohammad Hossein Assari 1
 • Abbas Khamseh 2
 • Reza Radfar 3
1 PhD in Technology Management, Department of Technology Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Faculty member, Associate Professor, Department of Industrial Management, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
3 Faculty member, Professor of Industrial Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Regarding fact that the aerospace industry is one of the industries with advanced technology and due to the usage of current technology in the production process of its yields, it needs to move within the boundaries of knowledge and technology. What facilitates this affair is research and development in this industry. This study aims to develop a model for improving research and development capabilities to attain business goals in these industries, using the system dynamics method as a powerful instrument to analyze the components affecting the system and analyze the relationships between them and predict future system behavior based on the defined scenarios.
Nine dimensions of research and development capabilities in these industries were identified in two main categories, including general and specific factors. Cause and effect loops have been extracted with the help of industry experts and the pattern design and validation has been done using Vensim software. In this study, three scenarios have been considered to increase the amount of research and development competences. In the baseline scenario, it is assumed that the values ​​of the parameters and decision-making levers are in line with the past trends. In the optimistic state, the exogenous variables increase by 20 percent in comparison with the initial state, and in the pessimistic state, the exogenous variables decrease by ±20 percent compared to the initial state. The simulation results show that a 20 percent changes in the variables shows the effects that are consistent with the change, which in the optimistic case increases the specific capabilities by about 16 percent and the general capabilities by about 18 percent, which point to the effectiveness of the changes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Research and development
 • research and development capabilities
 • defense industry
 • advanced aerospace technology
 1. الف. منابع فارسی

  1. اصغری، مریم، خمسه، عباس، پیله‌وری، نازنین.(1399)، شناسایی مؤلفه‌های ارتقاء توانایی‌های تحقیق و توسعه در صنایع نیروگاهی و تأمین انرژی و اولویت‌بندی آنها در راستای سیاستگذاری بهینه، فصلنامه مدیریت بهره‌وری. سال 14، شماره 55.

  2. پویایی، ایمان، نادری بنی، ناهید.(1395)، بررسی و اولویت‌بندی عوامل کلیدی موفقیت پروژه‌های تحقیق و توسعه محصولات هوایی (مطالعه موردی: شرکت صنایع هواپیماسازی ایران) ، فصلنامه علمی- ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت. سال 6، شماره 21.

  3. حسینی‌نیا، غلامحسین، یعقوبی فرانی، احمد، ایرانی، مژگان.(1395)، عوامل مؤثر بر موفقیت تحقیق و توسعه در صنایع غذایی، نشریه کارآفرینی در کشاورزی. سال 2، شماره 4.

  4. خمسه، عباس، قنبریها، شهره، اوحدی فریدون.(1396)، بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر مدیریت تحقیق و توسعه با تکنیک ANP در صنایع خودروسازی (مطالعه موردی: شرکت پارس خودرو)، فصلنامه تخصصی رشد فناوری، دوره سال 13، شماره 50.

  5. خوانساری، رسول، باقری، ابوالفضل، شیرازی شایسته، مهدی.(1393)، شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های سرمایه‌گذاری در صنعت هوایی ایران، مجله بهبود مدیریت. سال 8، شماره 26.

  6. سینا لاله، (1395). شاخص‌های توانمندی تحقیق و توسعه در کشورهای BRICS (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی)، فصلنامه رشد فناوری، سال 12، شماره 47.

  7. شورای عالی انقلاب فرهنگی (1390)، نقشه جامع علمی کشور.

  8. طهماسبی، عباس، مرتجی، سید طه حسین. (1399)، مدل عمومی چرخه‌عمر پروژه‌های تحقیق و توسعه در سازمان‌های تحقیقاتی با رویکرد مهندسی سیستم‌ها، نشریه مدیریت فردا، سال 19، شماره 65.

  9. عصاری، محمدحسین.(1399)، ارائه مدل توانمندی‌های تحقیق ‌و توسعه در صنایع با تکنولوژی پیشرفته هوافضا. رساله دکتری رشته مدیریت تکنولوژی. استاد راهنما: دکترعباس خمسه. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی.

  10. عصاری، محمدحسین و خمسه، عباس، رادفر، رضا، شادنوش نصرت‌اله.(1398)، شناسایی و بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر توانمندی‌های مدیریت پروژه‌های تحقیق‌ و توسعه آینده در صنایع با تکنولوژی پیشرفته هوافضا. فصلنامه آینده پژوهی دفاعی. دوره4. شماره 12.

  11. علیپور، علیرضا. (۱۳۹۵)، راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی در صنعت هوافضا در گستره مهندسی سیستم، دومین کنفرانس بین‌المللی یافته‌های نوین علوم و تکنولوژی، قم. مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی.

  12. کیارسی‌حیدر، پگاه، رادفر، رضا، البرزی، محمود، طلوعی اشلقی، عباس.(1397)، تدوین نقشه راه فناوری‌های ازدیاد برداشت نفت: رویکرد پویایی سیستمی، فصلنامه پژوهش‌های سیاستگذاری و برنامه‌ریزی انرژی، سال 4، شماره 13.

  13. مشایخی، علی نقی، آذر، عادل، زنگویی‌نژاد ابوذر.(1393)، ارائه مدل دینامیکی برای کاهش متوسط زمان پرداخت خسارت شرکت‌های بیمه، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، سال 18، شماره 71.

  14. نظری‌زاده، فرهاد، مهدی ن‍ژادنوری، محمد، حجازی، سید رضا.(1391)، نقش و تاثیر عوامل سازمانى موثر بر موفقیت نوآورى در صنعت دفاعى، مجله مدیریت نوآوری. سال 1، شماره 1.

   

  ب. منابع انگلیسی

  1. Blanchard, B. S. , Blyler, J. E. (2016). System Engineering Management. Fifth Edition, John Wiley & Sons, Inc. Hoboken, New Jersey.
  2. Bastan, M., Ramazani K., R., Delshad S., S., & Ahmadvand, A.
   (2017). Sustainable development of agriculture: a system dynamics
   Kybernetes, 47(1), 142-162.
  3. Bone, D. S. (2014). Developing a strong R&D structure to drive company growth. NU ANGLE WHITE PAPER, December.
  4. Chen, Y. (2018). Partial adjustment toward target R&D intensity. R&D Management, 48(5), 591-602.
  5. Chiesa Vittorio, (2005), Book of R and D strategy and organization: Managing technical, change in dynamic contexts".
  6. Chin, W., Cheah, J. H., Liu, Y., Ting, H., Lim, X. J., & Cham, T. H. (2020). Demystifying the role of causal-predictive modeling using partial least squares structural equation modeling in information systems research. Industrial Management & Data Systems.
  7. Coluccia, D., Dabić, M., Del Giudice, M., Fontana, S., & Solimene, S. (2020). R&D innovation indicator and its effects on the market. An empirical assessment from a financial perspective. Journal of Business Research, 119, 259-271.
  8. Creswell, J. W., (2005). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research, (2nd edition).Cummingsa, J. L. & Teng, B.S. (2003). Transferring R&D knowledge: the key factors affecting knowledge transfer success. J. Eng. Manage, 20 (2): 39-68.
  9. Fan, D., Rao-Nicholson, R., & Su, Y. (2020). When tough get going: Performance of R&D in the adverse economic conditions. Long Range Planning, 53(3), 101867.
  10. Kim, J., & Choi, S. O. (2020). A Comparative Analysis of Corporate R&D Capability and Innovation: Focused on the Korean Manufacturing Industry. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 6(4), 100.
  11. Kleinschmidt, J. E., De B. U., & Salomon, S., (2007). Performance of global new product development programs: A resource-based view, Journal of Product Innovation Management, pp. 419 – 441.
  12. Lukach, R., Kort, P. M., & Plasmans, J., (2007). Optimal R&D investment strategies under the threat of new technology entry. International Journal of Industrial Organization, 25(1), 103-119.
  13. Martin, (2014). Research and Development (R&D)- Overview & Process.
  14. Mendoza-Silva, A. (2021). Innovation capability: A sociometric approach. Social Networks, 64, 72-82.
  15. Park, E., & Kwon, S. J. (2018). Effects of innovation types on firm performance: an empirical approach in South Korean manufacturing industry. International Journal of Business Innovation and Research, 15(2), 215-230.
  16. Rust, F.C. (2015). Requirements for a systems-based research and development management process in transport infrastructure engineering. South African Journal of Industrial Engineering, 26(1): 87-101.
  17. Sterman, J. D., (2000). Business dynamics: systems thinking and modeling for a complex world (Vol. 19). Boston: Irwin/McGraw-Hill.
  18. Van Elk, Roel, ter Weel, B., van der Wiel, K. and Wouterse, B., (2019). Estimating the Returns to Public R&D Investments: Evidence from Production Function Models. De Economist, 167(1), pp.45-87.
  19. Xu, J., & Sim, J. W. (2018). Characteristics of corporate R&D investment in emerging markets: Evidence from manufacturing industry in China and South Korea. Sustainability, 10(9), 3002.
  20. Wingate, L. M. (2014).  Project management for research and development: guiding innovation for positive R&D outcomes. CRC press.
  21. Yam, R. C., Lo, W. , Tang, E. P., & Lau, A. K., (2011). Analysis of sources of innovation, technological innovation capabilities, and performance: An empirical study of Hong Kong manufacturing industries. Research policy, 40(3), pp. 391-4.