طراحی چارچوبی برای دیده‌بانی محیط سازمان‌های نظامی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء(ص)، تهران، ایران

2 استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 مربی دانشگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء(ص)، تهران، ایران

چکیده

دیده‌بانی به‌منظور کسب شناخت از محیط راهبردی برای سازمان‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است چراکه شناخت لازمه هر تصمیم و اقدام هوشمندانه است. ازآنجاکه سازمان‌های نظامی ویژگی‌های اختصاصی و متفاوتی نسبت به سازمان‌های دولتی، تجاری و اقتصادی دارند، برای شناخت محیط راهبردی نیازمند چارچوبی بومی می‌باشند تا متناسب با شرایط و نیازها بتوانند به رصد هوشمندانه محیط خارجی اقدام نمایند. این مقاله در پی آن است تا چارچوبی برای دیده‌بانی محیط راهبردی در سازمان‌های نظامی طراحی نماید. برای این منظور یکی از سازمان‌های نظامی موردمطالعه قرار گرفت و بر اساس داده‌ها به این سؤال پاسخ داده شد که سازمان‌های نظامی برای دیده‌بانی محیط نیازمند رصد چه موضوعاتی (ابعادی) هستند و از چه افرادی برای کسب چنین شناختی می‌توانند استفاده نمایند؟ در این پژوهش که با رویکرد اکتشافی انجام پذیرفت، ابتدا اقدام به کاوش ادبیات مرتبط و متن‌کاوی دستی داده‌ها گردید و پس ‌از آن از طریق پرسشنامه نظرات 42 نفر از فرماندهان سازمان موردمطالعه و صاحبنظران مدیریت راهبردی گردآوری و تحلیل شد. بر اساس نتایج، ابعاد چارچوب دیده‌بانی محیط و ویژگی‌های خبرگان برای دیده‌بانی محیط راهبردی به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Framework for Environmental Scanning in Military Organizations

نویسندگان [English]

 • Hossein Fath Abadi 1
 • Armin Khaleghi 2
 • Bijan Saedi 3
1 Faculty member of Khatam Al-Anbia Air Defense Academy
2 Assistant Professor, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Instructor of Khatam-ul-Anbiya Air Defense University
چکیده [English]

Environmental scanning has become crucial for organizations in recent years as it plays an important role in understanding the strategic environment. Since military organizations have specific characteristics in comparison to commercial and public organizations, a customized scanning framework should be developed based on these differences so that they can scan their external environment properly. This study seeks to design a scanning framework for military organizations. Thus, the case for such an organization has been studied and based on the data gathered research questions were answered: which dimensions of the environment should be scanned and what is the best combination of expert for data gathering. In this exploratory research, first a literature review has been done and then a questionnaire used to collect data from 42 commanders of the organization under study and strategic management experts. Data analysis showed the answer to research questions about dimensions of the scanning and characteristics of the experts.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Scanning framework
 • Internal environment
 • External environment
 • Military organizations
 • Strategic environment
 1. الف. منابع فارسی

  1. اصغری، حسنعلی، قاسمی، حاکم، کشاورز ترک، عین‌الله. (1396). الگوی نهادی آینده‌نگاری راهبردی منطقه‌ای در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران، راهبرد، سال 26، شماره 86.

  2. دفت، ریچارد آل (1381) تئوری سازمان و طراحی ساختار؛ ترجمه علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، تهران: چاپ سوم.

  3. فخری، مجید. (1398). الگوی راهبردی دیده‌بانی. دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران.

  4. مبینی دهکردی، علی، خالقی، آرمین، نوبری، نیلوفر. (1398). تجزیه‌وتحلیل پیشرفته محیط راهبردی (عدم قطعیت، پیچیدگی و هوشمندی). انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ایران.

  5. مبینی دهکردی، علی؛ حیدری، حامد (1391) مبانی دانش محیط‌شناسی راهبردی (مفاهیم، تئوری‌ها، فنون و کاربردها)، تهران: انتشارات صفار.

  6. مقدم­‌پور، جابر، قاسمی، حاکم، درویشی سه تلانی، فرهاد، عیوضی، محمدرحیم، کشاورز ترک، عین‌الله، علی اکبری رنانی، حسن. (1397). درآمدی بر چارچوب فرایندی دیده‌بانی فرهنگی؛ الگویی برای جمهوری اسلامی ایران. پژوهشنامه انقلاب اسلامی، سال 8، شماره26.

   

  ب. منابع انگلیسی

  1. Albright, K. S. (2004). Environmental scanning: radar for success. Information Management, 38 (3).
  2. Hall, B. & Howard, K. (2008). A synergistic approach: Conducting mixed methods research with typological and systemic design considerations. Journal of mixed methods research, 2(3), 248-269.
  3. Hiltunen, E. (2008). Good Sources of Weak Signals: A Global Study of Where.
  4. Hiltunen, E. (2010). Weak signals in organizational futures learning. Helsinki School of Economics.
  5. Kew, J. & Stredwick, J. (2005). Business environment: managing in a strategic context. CIPD Publishing
  6. Kuosa, T. (2014). Towards strategic intelligence: foresight, intelligence, and policy-making. Dynamic Futures.
  7. Kuosa, T. (2016). The evolution of strategic foresight: navigating public policy making. Routledge.
  8. Lawshe, C. H. (1975). A quantitative approach to content validity. Personnel psychology, 28 (4).
  9. Schmidt, J. M. (2015). Policy, planning, intelligence and foresight in government organizations. Foresight.
  10. Shapira, I. (2020). Strategic intelligence as an art and a science: creating and using conceptual frameworks. Intelligence and National Security, 35 (2).
  11. Slaughter, R. A. & Inayatullah, S. (2005). Knowledge base of futures studies. Foresight International.
  12. Tiberius, V. (2019). Scenarios in the strategy process: A framework of affordances and constraints. European Journal of Futures Research, 7 (1).
  13. Daase, C. and Kessler, O. (2007), “Knowns and unknowns in the war on terror: uncertainty and the political construction of danger”. Security Dialogue, 38 (4).
  14. Miles I. Saritas O. Sokolov A. (2016) Intelligence: Environmental and Horizon Scanning. In: Foresight for Science, Technology and Innovation. Science, Technology and Innovation Studies. Springer, Cham.
  15. Çitilci, T. & Akbalık, M. (2020). The Importance of PESTEL Analysis for Environmental Scanning Process. In Handbook of Research on Decision-Making Techniques in Financial Marketing (pp. 336-357). IGI Global.
  16. Kurtz, C. F. & Snowden, D. J. (2003). The new dynamics of strategy: Sense-making in a complex and complicated world. IBM systems journal, 42 (3).
  17. Slaughter, R. Hayward, P. & Voros, J. (2008). Integral futures. Futures, 40 (20).