بررسی و تبیین نقش دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در کنترل تهدیدات سایبری

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

چکیده
    دیپلماسی در تاریخ سیاسی جهان پیشینه ای دیرینه دارد. گرایش به قدرت و حفاظت از منافع و وحشت از جنگ و پیامد‌های ناگوار آن در ایجاد و توسعه روابط دیپلماسی تأثیرگذار بوده است. از سویی دیگر قابلیت­ها و امکانات فضای سایبر سبب شده است تا در قرن بیست و یکم بسیاری از کشورها برای تسهیل اداره امور جوامع خود استقبال زیادی به منظور بهره گیری از این فضا از خود نشان دهند و این فضا ضمن ایجاد فرصت، می­تواند خطرات جبران ناپذیری را برای دولت­ها به وجود آورد که فضای سایبری جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. این پژوهش با هدف بررسی نقش دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در کنترل تهدیدات سایبری انجام شده است از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش 258 نفر و تعداد نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 100 نفر تعیین‌شده است. با استناد به منابع کتابخانه­ای و پژوهش میدانی و بر اساس تجزیه وتحلیل پرسشنامه ها، یافته های تحقیق بیانگر این است که دیپلماسی رسمی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از معاهدات دو یا چند جانبه سایبری می­تواند موجب کاهش اثر تهدیدات سایبری بر علیه منافع ملی شود و دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران موجب تنویر افکار عمومی در سطح بین الملل گردیده و با توجه به گستردگی فضای سایبر در تمامی نقاط جهان، دولتمردان کشورهای معاند جمهوری اسلامی ایران را برای اقدام علیه منافع کشور، درتنگنا قرار دهد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Research article: Examining and explaining the role of diplomacy of the Islamic Republic of Iran in controlling cyber threats

چکیده [English]

 
 
Abstract
Diplomacy has a long history in the political history of the world. The tendency towards power and protection of interests and the fear of war and its unfortunate consequences have been influential in the creation and development of diplomatic relations; On the other hand, the capabilities and facilities of the cyberspace have caused many countries to show great interest in using this space in the 21st century in order to facilitate the administration of the affairs of their societies, and this space, while creating opportunities, can also create risks. It created irreparable problems for governments, and the cyber space of the Islamic Republic of Iran is no exception to this rule; This research was conducted with the aim of investigating the role of diplomacy of the Islamic Republic of Iran in controlling cyber threats. It is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method. The statistical population of this research is 258 people and the number of statistical sample is 100 people using Cochran's formula. Citing library sources and field research and based on the analysis of questionnaires, the findings of the research show that the official diplomacy of the Islamic Republic of Iran using bilateral or multilateral cyber treaties can reduce the effect of cyber threats against national interests and public diplomacy The Islamic Republic of Iran has enlightened the public opinion at the international level and due to the expansion of the cyberspace in all parts of the world, it has put the statesmen of the countries that are enemies of the Islamic Republic of Iran in a dilemma to act against the interests of the country.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords:  diplomacy
  • Islamic Republic of Iran
  • official diplomacy
  • public diplomacy
  • cyber threats