بررسی و تبیین نقش دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در کنترل تهدیدات سایبری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روابط بین الملل دانشگاه محقق اردبیلی،اردبیل، ایران (نویسنده مسئول)

2 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه فارابی، تهران، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی

چکیده

چکیده
    دیپلماسی در تاریخ سیاسی جهان پیشینه ای دیرینه دارد. گرایش به قدرت و حفاظت از منافع و وحشت از جنگ و پیامد‌های ناگوار آن در ایجاد و توسعه روابط دیپلماسی تأثیرگذار بوده است. از سویی دیگر قابلیت­ها و امکانات فضای سایبر سبب شده است تا در قرن بیست و یکم بسیاری از کشورها برای تسهیل اداره امور جوامع خود استقبال زیادی به منظور بهره گیری از این فضا از خود نشان دهند و این فضا ضمن ایجاد فرصت، می­تواند خطرات جبران ناپذیری را برای دولت­ها به وجود آورد که فضای سایبری جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. این پژوهش با هدف بررسی نقش دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در کنترل تهدیدات سایبری انجام شده است از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش 258 نفر و تعداد نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 100 نفر تعیین‌شده است. با استناد به منابع کتابخانه­ای و پژوهش میدانی و بر اساس تجزیه وتحلیل پرسشنامه ها، یافته های تحقیق بیانگر این است که دیپلماسی رسمی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از معاهدات دو یا چند جانبه سایبری می­تواند موجب کاهش اثر تهدیدات سایبری بر علیه منافع ملی شود و دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران موجب تنویر افکار عمومی در سطح بین الملل گردیده و با توجه به گستردگی فضای سایبر در تمامی نقاط جهان، دولتمردان کشورهای معاند جمهوری اسلامی ایران را برای اقدام علیه منافع کشور، درتنگنا قرار دهد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Research article: Examining and explaining the role of diplomacy of the Islamic Republic of Iran in controlling cyber threats

نویسندگان [English]

 • rahbar taleihor 1
 • jamshid nosratabadi 2
 • mohammad hajihosaini 3
1 Assistant Professor of International Relations, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran (corresponding author)
2 Assistant professor and faculty member of Farabi University, Tehran, Iran
3 Master's degree in political science
چکیده [English]

 
 
Abstract
Diplomacy has a long history in the political history of the world. The tendency towards power and protection of interests and the fear of war and its unfortunate consequences have been influential in the creation and development of diplomatic relations; On the other hand, the capabilities and facilities of the cyberspace have caused many countries to show great interest in using this space in the 21st century in order to facilitate the administration of the affairs of their societies, and this space, while creating opportunities, can also create risks. It created irreparable problems for governments, and the cyber space of the Islamic Republic of Iran is no exception to this rule; This research was conducted with the aim of investigating the role of diplomacy of the Islamic Republic of Iran in controlling cyber threats. It is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method. The statistical population of this research is 258 people and the number of statistical sample is 100 people using Cochran's formula. Citing library sources and field research and based on the analysis of questionnaires, the findings of the research show that the official diplomacy of the Islamic Republic of Iran using bilateral or multilateral cyber treaties can reduce the effect of cyber threats against national interests and public diplomacy The Islamic Republic of Iran has enlightened the public opinion at the international level and due to the expansion of the cyberspace in all parts of the world, it has put the statesmen of the countries that are enemies of the Islamic Republic of Iran in a dilemma to act against the interests of the country.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords:  diplomacy
 • Islamic Republic of Iran
 • official diplomacy
 • public diplomacy
 • cyber threats
 1. اژدری، لیلا؛ فرهنگی، علی‌اکبر؛ صالحی امیری، سید رضا؛ سلطانی­فر، محمد (1396)، مدل دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مطالعات فرهنگ ارتباطات، س 18، ش 38.
 2. اسکندری، حمید (1391)، فرهنگ واژگان موضوعی پدافند غیرعامل، تهران: بوستان حمید.
 3. بارستون، آر. پی (1379)، دیپلماسی نوین، ترجمۀ محمدجعفر جواد، تهران: دادگستر.
 4. بیلیس، جان؛ اسمیت، استیو (1383)، جهانی شدن سیاست: روابط بین‌الملل در عصر نوین، تهران: مؤسسه ابرار معاصر.
 5. توکل، اکبر (1385)، مفهوم جنگ سایبری و کاربرد آن در جنگ آینده، فصلنامۀ علوم و فنون نظامی، ش 7.
 6. جهانشاهی، علیرضا (1398)، نقش حملات سایبری بر امنیت ملی از منظر حقوق بین‌الملل، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه فارابی.
 7. حقی، مجید (1398)، ارائۀ مدل مدیریت راهبردی امنیت فضای سایبر بر اساس کلان داده‌های فضای سایبر، فصلنامۀ امنیت ملی، س 9، ش 34.
 8. خلیلی‏پور، علی؛ نورعلی­وند، یاسر (1391)، تهدیدات سایبری وتاثیر آن بر امنیت ملی، فصلنامۀ مطالعات راهبردی، ش 56.
 9. رستمی، محمدصادق (1397)، دیپلماسی دفاعی و نقش آن در کنترل تهدیدات سایبری، فصلنامۀ دانش انتظامی، ش 28.
 10. ستوده آرانی، محمد؛ علویان، مرتضی (1391)، راهکارهای دیپلماسی عمومی و رسمی ایران در مواجهه با اسلام هراسی غرب، فصلنامۀ علوم سیاسی، س 15، ش 58.
 11. شهبازی، آرامش؛ آقاجانی، آیدا (1399)، جاسوسی سایبری در حقوق بین‌الملل: مسئلۀ انتساب مسئولیت بین‌المللی به دولت در هاله‌ای از ابهام، فصلنامۀ مطالعات حقوقی عمومی، زمستان 1399 ش 4.
 12. شیرنگی، سید سعید (1391)، رویارویی امنیتی ایران و آمریکا در فضای سایبر با تأکید بر نقش آژانس امنیت ملی آمریکا، دانشگاه امام صادق (ع).
 13. عاملی، سید حامد؛ خرازی آذر، رها؛ مظفری، افسانه (1396)، نقش تکنولوژی‌های نوین رسانه در دیپلماسی رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران، فصلنامۀ راهبرد اجتماعی فرهنگی، ش 22.
 14. عباسی، محمد؛ طالعی‎حور، رهبر (1397)، دیپلماسی و حقوق دیپلماتیک و کنسولی در اسلام و غرب، انتشارات دانشگاه فارابی.
 15. قاضوی، سید فضل‏الله؛ زیباکلام، صادق؛ عقیلی، سید وحید (1395)، نقش فضای سایبر در پیشبرد دیپلماسی عمومی مدرن، فصلنامۀ رسانه و فرهنگ، ش 12.
 16. کولایی، الهه؛ شکاری، حسن؛ احمدی نیا، مسعود (1392)؛ دیپلماسی سایبری آمریکا-مطالعۀ موردی جمهوری آذربایجان، فصلنامۀ آسیای مرکزی و قفقاز، ش 82.
 17. هالستی کی. جی (1373)، مبانی تحلیل سیاست بین­الملل، ترجمۀ بهرام مستقیمی و مسعود طارم‏سری، تهران: وزارت امور خارجه.

 

ب. منابع انگلیسی

 1. Shaw(2010), Cybersoace: What Senior Military Leaders Need to Know,http://handle.dtic.mil/100.2/ADA520146
 2. Wolf, Charles and Brian Rosen, 2004, ìPublic diplomacy: How to think about and improve itî, Available at: www.rand.org/pubs/occasional_papers/2004/RAND_OP134.pdf, Accessed 15 April 2012.