بررسی قابلیت‌های مدیریت لجستیک نیروهای مسلح ج.ا.ایران درکاهش آسیب‌ها در بحران‌های طبیعی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران (نویسنده مسئول)

چکیده

چکیده
در طى سال­هاى گذشته، نواحى متعددى از کشور تحت تأثیر بحران­هاى محیطى مانند سیل و زلزله قرارگرفته‌اند. کاهش آسیب بلایای طبیعی، اهمیت مدیریت صحیح بحران­ها و انسجام دربین عوامل مدیریت لجستیک را برجسته نموده­است. روش پژوهش حاضر توصیفی-پیمایشی است که به لحاظ هدف کاربردی و به‌صورت میدانی اجرا شد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه فرماندهان و مدیران خبره و مجرب نیروهای مسلح ج.ا.ایران می‌باشند که با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری و به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه­ای تعداد 383 نفر به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گرداوری داده­ها پرسشنامه استاندارد مدیریت زنجیره تأمین و لجستیک و پرسشنامه محقق ساخته بحران طبیعی بود. تجزیه‌وتحلیل یافته‌های پژوهش با استفاده از نرم‌افزار Smart Pls انجام شد. با توجه به استفاده روزافزون از منابع نظامی در امدادرسانی در هنگام بلایای طبیعی، هماهنگی بین نیروهای انسانی غیرنظامی و کارکنان نیروهای مسلح یکی از بزرگ‌ترین چالش­ها و ضرورت­ها می­باشد که با مدیریت لجستیک صحیح و به‌موقع می­توان در کاهش آسیب­های ناشی از بحران­های طبیعی اقدامات حیاتی و ضروری مهم انجام داد.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Research paper: Investigating the logistics management capabilities of the Iranian Armed Forces in reducing injuries in natural crises.    

نویسندگان [English]

  • mohammad bashokohajerlo 1
  • akbar ghafarlo 2
1 Associate Professor, Department of Business Administration, Faculty of Social Sciences, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran
2 Doctoral student of Business Administration, Faculty of Social Sciences, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran (corresponding author)
چکیده [English]

 
Abstract
During the past years, many areas of the country have been affected by environmental crises such as floods and earthquakes. Reducing the damage of natural disasters has highlighted the importance of proper crisis management and coordination among logistics management factors. The method of the current research is a descriptive-survey, which was applied in terms of purpose and was implemented in the field. The statistical population of the present study is all the experienced and expert commanders and managers of the Armed Forces of the Republic of Iran, who were selected as a statistical sample of 383 people due to the unlimitedness of the statistical population and stratified random sampling. The data collection tool was the standard questionnaire of logistics and supply chain management and the researcher-made questionnaire of natural crisis. Analysis of research findings was done using Smart Pls software. Considering the ever-increasing use of military resources in providing relief during natural disasters, coordination between civilian human forces and armed forces employees is one of the biggest challenges and necessities that can be reduced with proper and timely logistics management. Due to natural crises, he took vital and necessary measures.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords:  logistics management
  • natural disasters
  • crisis damage reduction
  • preventive measures
  • armed forces of the Islamic Republic of Iran