بررسی قابلیت‌های مدیریت لجستیک نیروهای مسلح ج.ا.ایران درکاهش آسیب‌ها در بحران‌های طبیعی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران (نویسنده مسئول)

چکیده

چکیده
در طى سال­هاى گذشته، نواحى متعددى از کشور تحت تأثیر بحران­هاى محیطى مانند سیل و زلزله قرارگرفته‌اند. کاهش آسیب بلایای طبیعی، اهمیت مدیریت صحیح بحران­ها و انسجام دربین عوامل مدیریت لجستیک را برجسته نموده­است. روش پژوهش حاضر توصیفی-پیمایشی است که به لحاظ هدف کاربردی و به‌صورت میدانی اجرا شد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه فرماندهان و مدیران خبره و مجرب نیروهای مسلح ج.ا.ایران می‌باشند که با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری و به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه­ای تعداد 383 نفر به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گرداوری داده­ها پرسشنامه استاندارد مدیریت زنجیره تأمین و لجستیک و پرسشنامه محقق ساخته بحران طبیعی بود. تجزیه‌وتحلیل یافته‌های پژوهش با استفاده از نرم‌افزار Smart Pls انجام شد. با توجه به استفاده روزافزون از منابع نظامی در امدادرسانی در هنگام بلایای طبیعی، هماهنگی بین نیروهای انسانی غیرنظامی و کارکنان نیروهای مسلح یکی از بزرگ‌ترین چالش­ها و ضرورت­ها می­باشد که با مدیریت لجستیک صحیح و به‌موقع می­توان در کاهش آسیب­های ناشی از بحران­های طبیعی اقدامات حیاتی و ضروری مهم انجام داد.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Research paper: Investigating the logistics management capabilities of the Iranian Armed Forces in reducing injuries in natural crises.    

نویسندگان [English]

 • mohammad bashokohajerlo 1
 • akbar ghafarlo 2
1 Associate Professor, Department of Business Administration, Faculty of Social Sciences, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran
2 Doctoral student of Business Administration, Faculty of Social Sciences, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran (corresponding author)
چکیده [English]

 
Abstract
During the past years, many areas of the country have been affected by environmental crises such as floods and earthquakes. Reducing the damage of natural disasters has highlighted the importance of proper crisis management and coordination among logistics management factors. The method of the current research is a descriptive-survey, which was applied in terms of purpose and was implemented in the field. The statistical population of the present study is all the experienced and expert commanders and managers of the Armed Forces of the Republic of Iran, who were selected as a statistical sample of 383 people due to the unlimitedness of the statistical population and stratified random sampling. The data collection tool was the standard questionnaire of logistics and supply chain management and the researcher-made questionnaire of natural crisis. Analysis of research findings was done using Smart Pls software. Considering the ever-increasing use of military resources in providing relief during natural disasters, coordination between civilian human forces and armed forces employees is one of the biggest challenges and necessities that can be reduced with proper and timely logistics management. Due to natural crises, he took vital and necessary measures.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords:  logistics management
 • natural disasters
 • crisis damage reduction
 • preventive measures
 • armed forces of the Islamic Republic of Iran
 1. احمدوند، محمد؛ آزاد، نصر (1397)، نقش و جایگاه لجستیک در مدیریت بحران: مطالعۀ موردى زلزلۀ کرمانشاه. فصلنامۀ دانش پیشگیرى و مدیریت بحران، 8 (4).
 2. احمدی، صدیق؛ ناخدا، مریم؛ اسماعیل گیوی، محمدرضا؛ باب‌الحوائجی، فهیمه (1396)، طراحی مدل مدیریت حین بحران و ارائۀ راهکار پیشگیری، مدیریت اطلاعات، 3(1)، پیاپی 4.
 3. ایران‌منش، محمد (1391)، مدیریت بحران زلزله در ایران با تأکید بر تجارب بم، نشریۀ تدبیر، شماره پیاپی 239 فروردین 91.
 4. پوری رحیم، علی‌اکبر؛ شهریاری، صادق (1385)، مدیریت بحران و نقش نیروهای مسلح در مواجهه با بحران‌های ناشی از بلایای طبیعی، دومین کنفرانس مدیریت جامع بحران، تهران.
 5. حسین‏پور، رضا (1391)، اهمیت و نقش لجستیک بحران در زنجیرۀ تأمین و پشتیبانی مدیریت بحران،فصلنامۀ مدیریت بحران و وضعیت‌های اضطراری، ۴ (۱۵).
 6. خدابخش، محسن؛ دهقان نیری، محمود؛ امامیان، سید امیرحسین (1397)، شناسایی و رتبه­بندی عوامل تاب­آوری زنجیرۀ تأمین در شرایط بحرانی، فصلنامۀ علمی پدافند غیرعامل، 9(1).
 7. دارابى، رضا (1390)، راهبردهاى لجستیک در بحران، فصلنامۀ توسعه، 21.
 8. زارع‏نژاد، داود (1396)، نقش و جایگاه نیروهای مسلح در مدیریت بحران‌ها، دومین همایش ملی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل، علی‌آباد.
 9. سجادی، اشرف (1392)، مدیریت بحران و وظایف نیروی‌های مسلح در شرایط بروز بلایا و حوادث طبیعی، اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی، تهران.
 10. صادقی­مقدم، محمدرضا؛ بارانی بیرانوند، رضا؛ صفری، حسین (1396)، شناسایی و ابعاد و شاخص‎ها عملکرد زنجیرۀ تأمین بشردوستانه (مورد خاص زلزله) و تعیین روابط بین آن‌ها، فصلنامۀ دانش پیشگیر و مدیریت بحران، 7 (1).
 11. عبدالعلى‏پور، امیرحسین (1395)، ارائۀ الگویى براى تصمیم­گیری لجستیک در زمان بحران، نشریۀ مدیریت زنجیرۀ تأمین،1(4).
 12. فرهودی، فائزه؛ باب‌الحوائجی، فهیمه (1394)، الگوی بومی مدیریت بحران در کتابخانه‌های ایران: پژوهش کیفی. مجلۀ تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 21 (3).
 13. قاسمی‏نژاد، حسین؛ رباطی، هادی (1392)، نقش حمل‌ونقل و لجستیک در مدیریت بحران، اولین کنفرانس ملی زیرساخت­های حمل‌ونقل، تهران.
 14. مطلق، محمداسماعیل (1398)، مدیریت خطر و بلایای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، خبرگزاری پانا، http://pana.ir/news/930865

ب. منابع انگلیسی

 1. Abid, S. K., Sulaiman, N., Chan, S. W., Nazir, U., Abid, M., Han, H., Ariza-Montes, A.(2021). Toward an Integrated Disaster Management Approach: How Artificial Intelligence Can Boost Disaster Management. Sustainability, 13(22),MDPI AG.
 2. Ajzen, I. (2020). The theory of planned behavior: Frequently asked questions. Human Behavior Emerging Technologies. V 2, 14-19.
 3. Akgüna, I. and Tansel, B. Ç. (2017).Optimization of transportation requirements in the deployment of military units. Computers & Operations Research, 34 (19).
 4. Błaszczuk J. Pozorski Z. (2012).The analysis of the influenceof core compression effect on the determination of the shearmodulus of The sandwich panel core, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, 11.
 5. F, Kose-Kucuk, M; Sebatli,A (2021). Allocation of Temporary Disaster-Response Facilities for Relief-Supplies Distribution: A Stochastic Optimization Approach for Afterdisaster Uncertainty: American Society of Civil Engineers, ASCE; 22(1).
 6. Chien-Jung Huang & Kai-Ping Huang (2012) The logistics capabilities scale for logistics service providers, Journal of Information and Optimization Sciences.
 7. Chingono, T. (2016). Technologies for Humanitarian logistics and supply Chain Management in Zimbabwe, Proceedings of the 2016. International Conference on Industrial Engineering.
 8. Chuang, and Ho,H.Y (2021). Taiwan’s Experience in Disaster Coordination: American Society of Civil Engineers, ASCE; 22(1).
 9. Day, Marc; Lichtenstein, Scott; Samouel, Phillip (2015). Supply management capabilities, routine bundles and their impact on firm performance. Journal of Production Economics.
 10. Dorit Schumann-Bölsche. (2017). Information Technology in Humanitarian Logistics and Supply Chain Management. The Palgrave Handbook of Humanitarian Logistics and SCM.
 11. Huang K. Jiang Y.Yuan Y. & Zhao L. (2015). “Modelingmultiple humanitarian objectives in emergency responseto large-scale disasters”. Transportation Research,
 12. Jiang, Y., & Yuan, Y. (2019). Emergency Logistics in a Large-Scale Disaster Context: Achievements and Challenges. International journal of environmental research and public health, 16(5). https://doi.org/10.3390/ijerph16050779
 13. Kotzab, H., Darkow, I. L., Bäumler, I., & Georgi, C. (2019). Coordination, cooperation and collaboration in logistics and supply chains: a bibliometric analysis. Production, 29.
 14. Lapeta, J. (2012). The effectiveness of crisismanagement’s logistics support in local governments, management studies, 6.
 15. Li,X. Zhang,W. Zhao, X. Pu, W.Chen, P. Liu, F(2021).Wartime industrial logistics information integration: Framework and application in optimizing deployment and formation of military logistics platforms, Industrial Information Integration,22.
 16. Lin, C. J. & Wu, W. W. (2011). A causal analytical method for group decision making under fuzzy environment. Expert Systems with Applications, 34(1).
 17. Pettit, S. & Beresford, A. (2009). Critical success factors in the context of humanitarian aid supply chains. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 39(6).
 18. Saad, S.M. and Bahadori, R. (2020) ‘Logistics capabilities measurement in the fractal supply network’, J. Logistics Systems and Management, Vol. 36, No. 2.
 19. Van Wassenhove, L. N. (2006). Blackett memorial lecture. Humanitarian aid logistics: Supply chain management in high gear. Journal of the Operational Research Society,57 (5).
 20. Wang H. Du L. & Ma S. (2014), “Multi-objective openlocation-routing model with split delivery for optimized reliefdistribution in post-earthquake”. Transportation ResearchPart E: Logistics and Transportation Review.