طراحی الگوی سیاستگذاری صنایع دفاعی به‌منظور دستیابی به اهداف کیفیتی

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

چکیده
بی­تردید صنایع دفاعی و نظامی، نقشی بی­بدیل در توسعه پایدار یک کشور ایفا می­کنند و این نقش زمانی بهتر ایفا می­شود که سیاستگذاری درستی در این حوزه صورت گیرد. با توجه به این هدف، این ‌یک پژوهش کاربردی و توسعه‌ای می‌باشد و از نظر ماهیت مروری و تأیید عوامل تحلیلی به شمار می‌رود. همچنین روایی و پایایی این پژوهش با توجه به میزان آلفای کرونباخ 858/0 و میزان روایی محتوا 92/0 مورد تأیید قرار گرفت. تعداد جامعه آماری 116 نفر بودند که 113 نفر از آنها به روش تصادفی انتخاب گردیدند. پژوهشگران پیشین عوامل اثرگذار مختلفی در الگوی­های سیاست­گذاری مطرح نموده­اند. با توجه‌ به عدم وجود یک الگوی نهایی، هدف این پژوهش شناسایی و ترکیب عوامل معرفی‌شده در مطالعات گذشته و دستیابی به یک الگوی واحد سیاستگذاری برای صنایع دفاعی کشور به‌منظور دستیابی به اهداف کیفیتی تعیین گردید. از آنجایی ‌که دستیابی به یک الگوی جامع نیازمند مطالعه کامل ادبیات پیشین است، برای دستیابی به این هدف از روش مرور نظام‌مند استفاده گردید. در این مطالعه به‌منظور یافتن منابع مطالعات مرتبط، از پایگاه‌های معتبر علمی داخلی و خارجی استفاده گردید. در نهایت با بررسی 68 مطالعه مرتبط به موضوع پژوهش الگویی با 19 عامل اصلی و 273 عامل فرعی شناسایی شد. از آنجایی‌که رویکرد فرایندی در این مطالعه به‌عنوان رویکرد اصلی سیاستگذاری استفاده‌ شده است، نویسندگان این مطالعه عوامل اصلی و فرعی شناسایی‌شده را در قالب الگوی فرایندی به‌صورت ظاهری دسته‌بندی نمودند. درنهایت با انجام تحلیل عاملی تأییدی و با حذف سه شاخص، نتایج ملموس و غیرملموس، ساختار و نتیجه نهایی یک الگو به‌عنوان الگوی برآمده از مطالعات پیشین معرفی شد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Research paper: designing the policy model of defense industries in order to achieve quality goals.

چکیده [English]

Abstract
Undoubtedly, the defense and military industries play an irreplaceable role in the sustainable development of a country, and this role is better played when the correct policy is made in this area. With regard to this goal, this is an applied and developmental research and is considered to be a review and verification of analytical factors; Also, the validity and reliability of this research was confirmed with Cronbach's alpha of 0.858 and content validity of 0.92. The number of statistical population was 116 people, of which 113 people were randomly selected. Previous researchers have proposed different influencing factors in policy making patterns. Due to the lack of a final model, the aim of this research was to identify and combine the factors introduced in past studies and achieve a single policy model for the country's defense industries in order to achieve quality goals. Since achieving a comprehensive model requires a complete study of previous literature, a systematic review method was used to achieve this goal. In this study, reliable domestic and foreign scientific databases were used in order to find the sources of related studies. Finally, by examining 68 studies related to the research topic, a pattern with 19 main factors and 273 secondary factors was identified. Since the process approach has been used in this study as the main policy approach, the authors of this study categorized the identified main and secondary factors in the form of a process model. Finally, by performing confirmatory factor analysis and removing three indicators, tangible and intangible results, the structure and final result of a model was introduced as a model emerging from previous studies.
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords:  policy making
  • defense industries
  • policy formulation
  • policy implementation
  • policy monitoring