مقاله پژوهشی: محاسبه ضریب تأثیر عوامل مؤثر بر گسترش روابط ترکیه با کشورهای اسلامی منطقه و ج.ا.ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای امنیت ملی و استادیار دانشگاه

2 دانشجوی دکتری و پژوهشگر مسائل دفاعی و راهبردی

3 دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی دانشگاه امام رضا(ع)

4 کارشناس ارشد و تحلیلگر آماری

چکیده

نویسندگان مقاله در تحقیق خود، در پی پاسخ به این پرسش برآمدند که عوامل مؤثر بر گسترش روابط ترکیه با کشورهای مسلمان منطقه کدامند؟ و ضریب تأثیر این عوامل چقدر است؟ این تحقیق از نوع کاربردی- توسعه‌ای بوده و در انجام آن از ترکیب روش‌های تاریخی و موردی- زمینه‌ای استفاده گردیده است. جامعه آماری تحقیق، حدود 110 نفر تخمین زده شد که با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه آماری 41 نفر محاسبه گردید. در تحقیق حاضر به‌منظور سنجش اعتبار درونی یا روایی پرسشنامه، از روش روایی محتوا استفاده شد. نتیجه تحقیق نشان می‌دهد گسترش روابط ترکیه، تابع عواملی مانند عضویت ترکیه در ناتو، اعتقادها و اشتراک‌های مذهبی و فرهنگی با کشورهای اسلامی منطقه است، مشکلات داخلی ترکیه، روابط ترکیه با ج.ا.ایران، روابط ترکیه با آمریکا، اروپا، رژیم صهیونیستی، کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز، دیگر کشورهای عربی و مسلمان منطقه، انتفاع اقتصادی، تأمین انرژی موردنیاز ترکیه، برخورداری ترکیه از قدرت نظامی و توانایی تولید تجهیزات دفاعی، قدرت نرم ترکیه و تلاش برای تبدیل‌شدن به الگوی کشورهای اسلامی، تلاش ترکیه برای ایفای نقش در تجدید ساختار جهانی و پان‌ترکیسم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact Coefficient of Affecting Factors in the Development of Turkey's Relations with Islamic Countries in the Region and I.R. Iran

نویسندگان [English]

  • Mohsen Moradian 1
  • mOHAMMADHADI Shafiee 2
  • Abdollah Jalalinasab 3
  • Sogol Moradian 4
1 PH.D of National Security and Assistant Professor of the University
2 Ph.D. student and researcher for defense and strategic issues
3 Ph.D. student of political geography of Imam Reza University
4 Senior Lecturer and Statistical analyst
چکیده [English]

The result of research shows that expansion of ties between Turkey and these countries affect with the factors such as Turkey`s membership in NATO, religious beliefs and Subscriptions with Islamic countries in the region, Turkey`s internal problems, Turkey`s relations with Islamic Republic of Iran, Turkey`s relations With US, Europe, Israel, the countries of Central Asia and Caucasia, other Arabic and Muslim countries in the region, economic profit, energy, Turkey`s military power, its soft power, effort to become a pattern for Islamic countries, efforts for playing role in the region and  Pan-Turkism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Turkey
  • Persian Gulf
  • Islamic Countries
  • international system
1. اسدی، علی (89/2/3)، قابل‌دسترسی در:  www.trtpersian.com/trtworld/fa/newspeatail.aspx
2. اسلام سیاسی (94/10/14)، قابل‌دسترسی در:
wikipedia.en.org/w/index.php?title=Saudi_Arabian_Turkish_relations&redirect=no
3. احدی، محمد (1394)، «بررسی و تحلیل اسناد راهبردی ترکیه»، نمای راهبردی، نشریه مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی، شماره 41.
4. اشمیت، هلموت (1373)، استراتژی بزرگ، ترجمه هرمز همایون‌پور، تهران، انتشارات علمی، فرهنگی.
5. ترکیه و فلسطین (94/10/16)، قابل‌دسترسی در: www.lb.boell.org/downloads
6. حضور ترکیه در افغانستان (94/10/12)، قابل‌دسترسی در:
 www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/uluslararasi_mevzuat/azerbaycan.htm
7. دارمی، سلیمه (1386)، ناتو در قرن بیست و یکم، تهران، انتشارات مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.
8. دجله و فرات (94/10/12)، قابل‌دسترسی در: www.mfa.gov.tr/sub.en.mf
9. دخالت ترکیه در عراق (94/10/16)، قابل‌دسترسی در:  www.lb.boell.org/downloads
10. روشندل، جلیل (1374)، امنیت ملی و نظام بین‌الملل، تهران، انتشارات سمت.
11. طلایی، محمد (94/10/18)، اتحادیة اروپا، قابل‌دسترسی در:
 http://andishe- ap.org/index.php/foreign- policy
12. کشاورزی ترکیه (94/10/15)، قابل‌دسترسی در: www.insightturkey.com
13. گودرزی، حسین (94/10/25)، سپر دفاع موشکی، قابل‌دسترسی در: www.farsnews.com
14. مرادیان، محسن (1383)، آشنایی با ترکیه، تهران، مرکز آموزش شهیدصیاد شیرازی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
15. مرادیان، محسن (1385)، درآمدی بر ابعاد و مظاهر تهدیدات، تهران، انتشارات راشا.
16. مرادیان، محسن (1394)، روابط ترکیه با کشورهای اسلامی منطقه و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه محیط دفاعی بین­‌الملل، سال 1، شماره یک.
17. نصری، قدیر (دی 1382)، ایران و ترکیه؛ زمینه‌ها و ظرافت‌های هماهنگی راهبردی، نمای راهبردی، نشری مرکز تحقیقات استراتژیک دفاعی، سال اول، شماره دهم.