محاسبه ضریب تأثیر عوامل مؤثر بر گسترش روابط ترکیه با کشورهای اسلامی منطقه و ج.ا.ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای امنیت ملی و استادیار دانشگاه

2 دانشجوی دکتری و پژوهشگر مسائل دفاعی و راهبردی

3 دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی دانشگاه امام رضا(ع)

4 کارشناس ارشد و تحلیلگر آماری

چکیده

نویسندگان مقاله در تحقیق خود، در پی پاسخ به این پرسش برآمدند که عوامل مؤثر بر گسترش روابط ترکیه با کشورهای مسلمان منطقه کدامند؟ و ضریب تأثیر این عوامل چقدر است؟ این تحقیق از نوع کاربردی- توسعه‌ای بوده و در انجام آن از ترکیب روش‌های تاریخی و موردی- زمینه‌ای استفاده گردیده است. جامعه آماری تحقیق، حدود 110 نفر تخمین زده شد که با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه آماری 41 نفر محاسبه گردید. در تحقیق حاضر به‌منظور سنجش اعتبار درونی یا روایی پرسشنامه، از روش روایی محتوا استفاده شد. نتیجه تحقیق نشان می‌دهد گسترش روابط ترکیه، تابع عواملی مانند عضویت ترکیه در ناتو، اعتقادها و اشتراک‌های مذهبی و فرهنگی با کشورهای اسلامی منطقه است، مشکلات داخلی ترکیه، روابط ترکیه با ج.ا.ایران، روابط ترکیه با آمریکا، اروپا، رژیم صهیونیستی، کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز، دیگر کشورهای عربی و مسلمان منطقه، انتفاع اقتصادی، تأمین انرژی موردنیاز ترکیه، برخورداری ترکیه از قدرت نظامی و توانایی تولید تجهیزات دفاعی، قدرت نرم ترکیه و تلاش برای تبدیل‌شدن به الگوی کشورهای اسلامی، تلاش ترکیه برای ایفای نقش در تجدید ساختار جهانی و پان‌ترکیسم است.

کلیدواژه‌ها


1. اسدی، علی (89/2/3)، قابل‌دسترسی در:  www.trtpersian.com/trtworld/fa/newspeatail.aspx
2. اسلام سیاسی (94/10/14)، قابل‌دسترسی در:
wikipedia.en.org/w/index.php?title=Saudi_Arabian_Turkish_relations&redirect=no
3. احدی، محمد (1394)، «بررسی و تحلیل اسناد راهبردی ترکیه»، نمای راهبردی، نشریه مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی، شماره 41.
4. اشمیت، هلموت (1373)، استراتژی بزرگ، ترجمه هرمز همایون‌پور، تهران، انتشارات علمی، فرهنگی.
5. ترکیه و فلسطین (94/10/16)، قابل‌دسترسی در: www.lb.boell.org/downloads
6. حضور ترکیه در افغانستان (94/10/12)، قابل‌دسترسی در:
 www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/uluslararasi_mevzuat/azerbaycan.htm
7. دارمی، سلیمه (1386)، ناتو در قرن بیست و یکم، تهران، انتشارات مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.
8. دجله و فرات (94/10/12)، قابل‌دسترسی در: www.mfa.gov.tr/sub.en.mf
9. دخالت ترکیه در عراق (94/10/16)، قابل‌دسترسی در:  www.lb.boell.org/downloads
10. روشندل، جلیل (1374)، امنیت ملی و نظام بین‌الملل، تهران، انتشارات سمت.
11. طلایی، محمد (94/10/18)، اتحادیة اروپا، قابل‌دسترسی در:
 http://andishe- ap.org/index.php/foreign- policy
12. کشاورزی ترکیه (94/10/15)، قابل‌دسترسی در: www.insightturkey.com
13. گودرزی، حسین (94/10/25)، سپر دفاع موشکی، قابل‌دسترسی در: www.farsnews.com
14. مرادیان، محسن (1383)، آشنایی با ترکیه، تهران، مرکز آموزش شهیدصیاد شیرازی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
15. مرادیان، محسن (1385)، درآمدی بر ابعاد و مظاهر تهدیدات، تهران، انتشارات راشا.
16. مرادیان، محسن (1394)، روابط ترکیه با کشورهای اسلامی منطقه و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه محیط دفاعی بین­‌الملل، سال 1، شماره یک.
17. نصری، قدیر (دی 1382)، ایران و ترکیه؛ زمینه‌ها و ظرافت‌های هماهنگی راهبردی، نمای راهبردی، نشری مرکز تحقیقات استراتژیک دفاعی، سال اول، شماره دهم.