مقالة پژوهشی: فرصت‌های کارآفرینی در دوران سربازی، الزامات اقتصادی و شغلی

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

چکیده
هدف این مطالعه، بررسی چگونگی ایجاد فرصت کارآفرینی سربازان در دوران سربازی است. برای دستیابی به این هدف، با رویکرد کیفی و روش توصیفی تحلیلی، جمع‌آوری اطلاعات از طریق مطالعه کتابخانه‌ای انجام و با جمع‌بندی و اجماع نقطه نظرات و بر اساس خرد جمعی تعدادی از اساتید و خبرگان، چارچوب مناسب با در نظر گرفتن رویکرد نوآورانه در حل مسائل از یک‌سو و از سوی دیگر مهارت افزایی و افزایش روحیه کارآفرینی، دو معیار اساسی «شناخت مسئله» و برخورداری از «ظرفیت» لازم برای حل آن احصاء شد. یافته‌ها نشان می‌دهد دوران سربازی، از یک‌سو فرصت مناسبی برای استفاده از ظرفیت و توانمندی دانشی آن‌ها به‌واسطه تنوع و تکثر در ایجاد فرصت و یا حل مسائل نیروهای مسلح، و از سوی دیگر به‌واسطه فراهم نمودن بسترهای لازم توسط نیروهای مسلح می‌تواند باعث افزایش دانش، مهارت، توانمندی و ظرفیت کارآفرینی و اشتغال سربازان گردد. با این نگاه، ضمن ارائه الگوی سه مرحله‌ای برای توسعه کارآفرینی سربازان، شامل بسترسازی برای کارآفرینی، هدایت کارآفرین در مرحله عمل و نهایتاً تثبیت و نهادینه نمودن کارآفرینی، روش‌های چهارگانه « پذیرش سرباز بر اساس خوداظهاری پیشین»، «پذیرش سرباز بر اساس جمع سپاری باز»، « پذیرش سرباز بر اساس جمع سپاری محدود» و «پذیرش سرباز بر اساس خوداظهاری پسین» به‌عنوان روش‌های جذب سربازان ارائه گردید.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

US Containment Policy and the Role of the axis of Resistance in Iran's Asymmetric Deterrence: 2003-2025

چکیده [English]

Given the importance of the confrontation between Iran and the United States after the victory of the Islamic Revolution, especially in recent years, this study aims to analyze the nature of the actions and reactions of the two countries against each other using a combined method (qualitative and quantitative).To do this, in the first step, exploratory studies have focused on the US containment policy and the asymmetric approach of the Islamic Republic of Iran as a way to counter US policies. In the second step, a 30-member expert statistical population was selected and the results of the theoretical foundations (Containment policy, asymmetric deterrence and axis of resistance ) were analyzed through a questionnaire and SPSS software.The results suggest that Iran's support for resistance groups in Iraq, Lebanon, Syria, and Yemen has played an important role in Iran's asymmetric deterrence against the United States in 2003-2020.
Also, the future of this approach in 2025 depends on the ten trends of Trump's presidency, Biden coming to power, the realization of the deal of the century, the increase of geopolitical-political disputes of the Brotherhood-Salafi bloc, Iran's cooperation with Russia-Turkey, Iran's withdrawal from JCPOA, continuation of stability Political situation in Syria, escalation of foreign conflicts in Iraq, Lebanese Hezbollah field position and developments in Yemen.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asymmetric deterrence
  • Islamic Republic of Iran
  • USA
  • Axis of Resistance
  • Containment policy