معرفی پیامدهای اقتصاد سیاسی رانتی بر فرایند حکمرانی امنیتی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

رئیس

چکیده

میزان و کیفیت ثبات و امنیت جامعه، خروجی حکمرانی امنیتی است. هدف این مقاله، تبیین پیامدهای اقتصاد سیاسی رانتی بر حکمرانی امنیتی است. حکمرانی امنیتی از مهم‌ترین مقوله‌هایی است که دولتمردان نباید نسبت به آن غلفت نمایند. مسئله این پژوهش آن است که تا کنون تحقیقی منسجم با روش‌های علمی در مورد پیامدهای اقتصاد سیاسی رانتی بر حکمرانی امنیتی انجام نشده است. هدف این تحقیق، بررسی تبعات اقتصاد سیاسی رانتی بر حکمرانی امنیتی کشورهایی با اقتصاد رانتی است. نمونه آماری این پژوهش 50 نفر از خبرگان دانشگاهی و نیروهای مسلح است که به صورت غیرتصادفی انتخاب شده‏اند. برای تعیین روایی پرسشنامه از روش روایی محتوا و توزیع دومرحله‌ای پرسشنامه استفاده شد و برای تعیین پایایی آزمون، نمونة اولیه پرسشنامه بین خبرگان پیش‌آزمون شد و به کمک نرم‌افزار SPSS میزان ضریب اعتماد با روش «آلفای کرونباخ» بزرگ‌تر از 8/0 به‌دست آمد. در ادامه با استفاده از نرم‌افزار SPSS، به‌منظور اولویت‌بندی عوامل برآمده از اقتصاد سیاسی رانتی و میزان اثرگذاری آنها بر حکمرانی امنیتی با توجه به نوع داده‌ها از آزمون‌های خی دو و فریدمن، همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده گردید. تحلیل داده‏های گردآوری‏شده بیانگر آن است که اقتصاد سیاسی رانتی، موانعی را در زمینه شکل‌گیری بسترهای مناسب، فرایند و نتایج حکمرانی امنیتی مطلوب ایجاد می‌نماید. یافته‏ها نشان می‏دهد اقتصاد سیاسی، با توجه به تأثیرگذاری متقابل بر ساختارها و فرایندها، نقش بی‌بدیلی در چگونگی شکل‌گیری و راهبری فرایندهای مرتبط با حکمرانی امنیتی دارد. حکمرانی امنیتی نیازمند تقویت «اجتماعی‌سازی قدرت» و «مردمی‌سازی امنیت» است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Appropriate budgeting process in the Armed Forces

نویسنده [English]

  • MAHMOOD ASKARI
BOSS
چکیده [English]

Maintaining and strengthening defense, building new capabilities and capabilities, research and development, innovation and maintenance of the military depends on the size of the military budget, and military and law enforcement security is affected by the budget. However, despite the importance of the budget in directing and directing the armed forces, there is no consistent and sustainable process for budgeting in the armed forces, and in the short term, this process undergoes fundamental changes and sometimes fundamental changes. The purpose of this study is to develop an appropriate budgeting process in the Armed Forces. This research is of development-applied type which was done by descriptive and case-based method. Data collection was both library and field. The collection of field information was done by forming an expert panel and extracting different views of experts in defense budgeting. Experts with relevant education or at least five years of practical experience in planning, programming, and budgeting were purposefully selected and invited to these meetings. The results show that the budgeting of the Armed Forces includes four stages of budget preparation, budget approval, budget implementation and budget monitoring. These stages have a total of 19 activities and 102 sub-activities, in which the appropriate sequence and timing of each sub-activity is provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Budget"
  • "Budgeting"
  • "Activity"
  • "Sub-Activity"
  • "Armed Forces"