فرصت‌های کارآفرینی در دوران سربازی، الزامات اقتصادی و شغلی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

رئیس

چکیده

چکیده
هدف این مطالعه، بررسی چگونگی ایجاد فرصت کارآفرینی سربازان در دوران سربازی است. برای دستیابی به این هدف، با رویکرد کیفی و روش توصیفی تحلیلی، جمع‌آوری اطلاعات از طریق مطالعه کتابخانه‌ای انجام و با جمع‌بندی و اجماع نقطه نظرات و بر اساس خرد جمعی تعدادی از اساتید و خبرگان، چارچوب مناسب با در نظر گرفتن رویکرد نوآورانه در حل مسائل از یک‌سو و از سوی دیگر مهارت افزایی و افزایش روحیه کارآفرینی، دو معیار اساسی «شناخت مسئله» و برخورداری از «ظرفیت» لازم برای حل آن احصاء شد. یافته‌ها نشان می‌دهد دوران سربازی، از یک‌سو فرصت مناسبی برای استفاده از ظرفیت و توانمندی دانشی آن‌ها به‌واسطه تنوع و تکثر در ایجاد فرصت و یا حل مسائل نیروهای مسلح، و از سوی دیگر به‌واسطه فراهم نمودن بسترهای لازم توسط نیروهای مسلح می‌تواند باعث افزایش دانش، مهارت، توانمندی و ظرفیت کارآفرینی و اشتغال سربازان گردد. با این نگاه، ضمن ارائه الگوی سه مرحله‌ای برای توسعه کارآفرینی سربازان، شامل بسترسازی برای کارآفرینی، هدایت کارآفرین در مرحله عمل و نهایتاً تثبیت و نهادینه نمودن کارآفرینی، روش‌های چهارگانه « پذیرش سرباز بر اساس خوداظهاری پیشین»، «پذیرش سرباز بر اساس جمع سپاری باز»، « پذیرش سرباز بر اساس جمع سپاری محدود» و «پذیرش سرباز بر اساس خوداظهاری پسین» به‌عنوان روش‌های جذب سربازان ارائه گردید.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Entrepreneurial opportunities during the military, economic and occupational requirements

نویسنده [English]

  • mehran keshtkar
boss
چکیده [English]

Entrepreneurial opportunities during the military, economic and occupational requirements
Mehran Kashtkar Haranki
abstract
The purpose of this study is to investigate how to create entrepreneurship opportunities for soldiers during their military service. To achieve this goal, with a qualitative approach and analytical descriptive method, collecting information through a library study and by summarizing and consensus of points of view and based on the collective wisdom of a number of professors and experts, the appropriate framework considering the innovative approach in solving problems On the one hand, and on the other hand, increasing skills and increasing the spirit of entrepreneurship, two basic criteria of "knowing the problem" and having the necessary "capacity" to solve it were counted. The findings show that the military period, on the one hand, is a good opportunity to use their knowledge capacity and capability due to diversity and plurality in creating opportunities or solving the problems of the armed forces, and on the other hand, by providing the necessary platforms by the armed forces, it can increase knowledge, skills , ability and capacity of entrepreneurship and employment of soldiers. From this point of view, while presenting a three-stage model for the development of soldiers' entrepreneurship, including creating a platform for entrepreneurship, guiding the entrepreneur in the action stage and finally stabilizing and institutionalizing entrepreneurship, the four methods of "soldier acceptance based on previous self-declaration", "soldier acceptance based on crowdsourcing" Baz", "soldier acceptance based on limited crowdsourcing" and "soldier acceptance based on self-declaration" were presented as methods of recruiting soldiers.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: entrepreneurship
  • military
  • problem
  • capacity
  • social innovation
  • crowdsourcing