ارائه الگوی مناسب نظام آموزشی و پژوهشی(با تاکید بر دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی )

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

رئیس

چکیده

چکیده
 این پژوهش با هدف ارائه الگوی مناسب آموزشی و پژوهشی برای دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع بر اساس نظریه ابتنائی انجام شد. پژوهش حاضر از نظر نوع تحقیق کاربردی- توسعه‌ای است و با رویکرد آمیخته اکتشافی و روش نظریه داده بنیاد (نظریه مبنایی) انجام شد. جامعه آماری در بخش منابع کتابخانه­ای شامل کتب و مقالات مرتبط با نظریه ابتنائی و در بخش متخصصان، اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های تهران با تعداد 124 نفر می‌باشد. نمونه در بخش مطالعات کتابخانه­ای بر اساس روش نمونه گیری تمام شماری(به علت تعداد کم منابع)، شامل تمام منابع موجود و در بخش متخصصان بر اساس قاعده رسیدن به حد اشباع 17 نفر متخصص و برای بررسی اعتبار یافته‌ها با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه­ای 97 نفر نمونه انتخاب شدند. به منظور تدوین الگو از مصاحبه استفاده شد. نتایج نشان داد الگوی ارائه شده، الگویی است جامع، بومی و دین‌محور و ویژگی‌های عناصر اصلی آن یعنی اهداف محتوا، دانشجوی معرفت­مدار ولایت مدار، اساتید، راهبردهای یاددهی یادگیری، راهبردهای ارزشیابی، خروجی و برون دادها و کیفیت فرایندهای پژوهشی تدوین شد. بر اساس نتایج پیشنهاد می‌گردد دفتر برنامه‌ریزی درسی، مرکز تحقیقات استراتژیک نظامی، دفتر توانمندسازی اعضای هیئت‌علمی و دفاعی و دفتر ارزشیابی و تضمین کیفیت در دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع دایر گردد و الگو به طور آزمایشی در یک دانشکده مورد اجرا و بررسی قرار گیرد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

roviding a suitable model for the educational and research system (with emphasis on the National Defense University and Higher Research Institute)

نویسنده [English]

  • mohammad shahmohammadi
boss
چکیده [English]

 
 
abstract
  This research was carried out with the aim of providing a suitable educational and research model for the university and defense research institute based on the hypothesis theory. The current research is an applied-developmental research type and was conducted with a mixed exploratory approach and foundational data theory (grounded theory) method. The statistical population in the department of library resources includes books and articles related to abject theory, and in the department of experts, there are 124 faculty members of Tehran universities. The sample in the library studies department was based on the full number sampling method (due to the small number of resources), including all the available resources, and in the specialist department based on the rule of reaching the saturation limit of 17 experts and to check the validity of the findings with the stratified random sampling method. A total of 97 people were selected as a sample. In order to formulate the model, interviews were used. The results showed that the presented model is a comprehensive, indigenous and religion-oriented model, and the characteristics of its main elements, i.e., content goals, knowledge-oriented student, professors, learning teaching strategies, evaluation strategies, output and quality of research processes were formulated. Based on the results, it is suggested that the curriculum planning office, the military strategic research center, the faculty and defense faculty empowerment office, and the quality assurance and evaluation office should be established in the university and the higher defense research institute, and the model should be experimentally implemented and reviewed in a faculty.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: university and higher research institute of national defense
  • education
  • research
  • model