معرفی ابعاد و مؤلفه‌های سرزمین مؤثر بر آمایش پدافند هوایی کشو‌ر

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

رئیس

چکیده

چکیده
برای دفاع نظامی و غیر­نظامی، چگونگی چینش سرزمینی نیروهای دفاعی از اهمیت سرشاری برخوردار است. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، با توجه به نفوذ و حضور کشور آمریکا در ایران، این کشور جهت حفظ منافع خود و مقابله با نفوذ بلوک شرق، اقدام به آمایش پدافند هوایی ایران نموده بوده بنابراین ملاحظات دفاعی _امنیتی در برنامه های آمایشی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، تنها در چارچوب اهداف کلان رژیم منحوس پهلوی به صورت ملاحظات سیاسی آورده شده بودند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز در چارچوب شرح خدمات تعیین شده، فرآیند طرح آمایش پیگیری گردید که در آن به ملاحظات دفاعی_امنیتی پرداخته شد ولی به آمایش پدافند هوایی کشور به گونه مستقل و به طور جامع پرداخته نشده است.
هدف این تحقیق معرفی ابعاد و مؤلفه­های سرزمین شامل ویژگی سرزمین، آسیب­پذیری­ها، مراکز ثقل، اثر گذار بر آمایش پدافند هوایی کشور می­باشد.
این تحقیق از نوع کاربردی ­_ توسعه­ای است که  با رویکرد آمیخته و روش توصیفی تحلیلی و همبستگی اجرا شده است. تعداد اعضای جامعه آماری 30 نفر می­باشد، با توجه به محدود بودن حجم نمونه آماری، روش نمونه­گیری تمام شمار بوده است. براساس نتایج حاصل از این پژوهش، مهم‌ترین ابعاد سرزمینی مؤثر بر آمایش پدافند هوایی کشور به ترتیب اهمیت عبارتند از: وضعیت آب و هوا، عوارض طبیعی، مراکز آسیب پذیر و مراکز ثقل.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing the dimensions and components of the territory affecting the air defense of the country

نویسنده [English]

  • ali Taheri Moghadam
boss
چکیده [English]

 
 
Abstract
For military and civilian defense, the territorial arrangement of the defense forces is very important. Before the victory of the Islamic Revolution of Iran, due to the influence and presence of the United States in Iran, this country had prepared Iran's air defense in order to protect its interests and counter the influence of the Eastern Bloc. Iran's Islamic Revolution was only brought in the form of political considerations within the framework of the grand goals of the infamous Pahlavi regime. After the victory of the Islamic Revolution, within the framework of the defined service description, the process of planning was followed, in which defense-security considerations were addressed, but the air defense of the country was not addressed in an independent and comprehensive manner.
The purpose of this research is to introduce the dimensions and components of the territory, including the characteristics of the territory, vulnerabilities, centers of gravity, the effect on the country's air defense system.
This research is of an applied and developmental type, which was implemented with a mixed approach and a descriptive, analytical and correlational method. The number of members of the statistical population is 30 people, due to the limited size of the statistical sample, the sampling method was the entire population. Based on the results of this research, the most important territorial dimensions affecting the country's air defense system in order of importance are: weather conditions, natural hazards, vulnerable centers and centers of gravity.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: land preparation
  • air defense
  • centers of gravity
  • vulnerable centers