مطالعه تطبیقی عناصر راهبردهای نظامی به‌کار رفته در نبردهای زمینی دو جنگ جهانی اول و دوم

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

رئیس

چکیده

چکیده
موضوع جنگ جهانی اول و دوم به دلیل گستردگی و جهانشمولی و به لحاظ تأثیرات بسیار عمیق و کلی آن در روند و سیر صعود و سقوط قدرت‌ها و پیدایش کشورها و نظام‌های جدید و نابودی برخی کشورها و نظام‌ها، تأثیرات مهمی در پیمان‌های تازة سیاسی و زندگی ملت‌ها داشته است. هدف از این پژوهش تطبیق راهبردهای نظامی به‌کار رفته در نبردهای زمینی دو جنگ جهانی اول و دوم می‌باشد. با توجه به ماهیت موضوع و در مسیر پاسخ‌گویی به سوال‌های اصلی و فرعی، در این تحقیق از روش تحلیل محتوا جهت مفهوم‌برداری از داده‌ها و به شیوه مطالعه تطبیقی جهت بررسی و تجزیه و تحلیل موضوع استفاده شده است.  از نظر نوع تحقیق در دسته پژوهش‌های توسعه­ای قرار دارد. روش و ابزار گردآوری اطلاعات و داده‌ها نیز به شیوه کتابخانه‌ای اسنادی می‌باشد. نتایج تحقیق نشانگر آن است که در جنگ جهانی اول، آتش و در جنگ جهانی دوم، تحرک نقش اصلی را بر عهده داشته‌اند. ورود تانک در جنگ جهانی اول و هواپیما در جنگ جهانی دوم، ماهیت جنگ را در عرصه فناوری دستخوش تحول نمود. عمق میدان نبرد در جنگ جهانی دوم نسبت به اول به­دلیل افزایش برد سلاح‌ها افزایش یافت. تغییر و تحول در ابزارهای راهبردی از آتش به تحرک میل نموده و بعد چهارم جنگ یعنی اهمیت «زمان» را بیش از پیش آشکار ساخت. تنوع در روش‌های جنگیدن، مانور و قابلیت انعطاف در عرصه میدانی را عاملی برترساز معرفی نمود. اهداف فقط از جنبه نظامی خارج و با جنبه‌های متعدد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، راهبردی و ... مورد کنکاش قرار گرفت.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of the elements of military strategies used in the ground battles of the first and second world wars

نویسندگان [English]

  • reza Shahqalian Ghafarakhi
  • Fereydoun Talebpour
  • Davud Aghamohammadi
boss
چکیده [English]

The subject of World War I and II, due to its expansion and universality, and in terms of its very deep and general effects on the process of the rise and fall of powers, the emergence of new countries and systems, and the destruction of some countries and systems, had important effects on new political agreements and the lives of nations. had. The purpose of this research is to adapt the military strategies used in the ground battles of the first and second world wars. According to the nature of the subject and in the way of answering the main and secondary questions, in this research, the method of content analysis was used to conceptualize the data and the method of comparative study was used to examine and analyze the subject. In terms of the type of research, it is in the category of developmental research. The method and tool of collecting information and data is also library-documentary. The results of the research show that in the First World War, fire and in the Second World War, mobility played the main role. The arrival of tanks in World War I and airplanes in World War II changed the nature of war in the field of technology. The depth of the battlefield in the Second World War increased compared to the first due to the increase in the range of weapons. Change and transformation in strategic tools from fire to mobility and the fourth dimension of war, i.e. the importance of "time" became more obvious. Diversity in fighting methods, maneuverability and flexibility in the field was introduced as a superior factor. The goals were explored not only from the military aspect, but also from many political, economic, social, strategic, etc. aspects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • strategy
  • military strategy
  • war
  • ground battles
  • World War I
  • World War II