مقاله پژوهشی: سنجش و ارزیابی تهدیدهای کشورهای منطقه علیه ج.ا.ایران با استفاده از الگوی مرکز مطالعات راهبردی آجا برای ارزیابی تهدیدها

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس مسائل راهبردی و دکترای امنیت ملی

2 کارشناس مباحث امنیت ملی و دکترای مطالعات امنیت ملی

چکیده

عدم برآورد تهدیدهای آینده ج.ا.ایران که می‌تواند اثری منفی بر اجرای مأموریت نیروهای مسلح گذارد، همواره مسئله اصلی فرماندهان بوده است. هدف از انجام این تحقیق، تعیین شدت تهدیدها علیه ج.ا.ایران است که می‌توانند بر حُسن انجام مأموریت نیرو‌های مسلح مؤثر واقع شوند. این تحقیق به‌دنبال پاسخگویی به این پرسش است که اولویت تهدیدها علیه ج.ا.ایران کدامند؟ برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‎های تحقیق و اعتبارسنجی داده‎های گرد‎آوری شده نیز از آمار توصیفی و استنباطی و روش تحلیل نظام‌مند (سیستماتیک) استفاده شده است. روش انجام تحقیق، توصیفی و نوع آن کاربردی بوده و تبیین مبانی نظری و عوامل مؤثر بر تهدیدها با استفاده از منابع کتابخانه­‌ای و انجام تحقیق به روش میدانی با برگزاری جلسه‌های نخبگی و مصاحبه با صاحب‌نظران و ابزار پرسشنامه انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل ‌60 نفر از کارشناسان، محققان و نخبگان مرکز مطالعات راهبردی آجا و نخبگان نیروهای مسلح و مراکز امنیت‌پژوهی، علمی و دانشگاهی بوده است. نتیجه تحقیق نشان می‌دهد که مهم‌ترین کشورهای تهدیدکننده ج.ا.ایران به‌­ترتیب آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند و ترتیب شش کشور منطقه­‌ا‌ی در تهدید علیه ج.ا.ایران نیز مشخص شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring and assessing Threats of the Region Countries against I.R. of Iran Using the Islamic Republic of Iran Army Model for the Strategic Studies Center for the Assessment of Threats

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ahadi 1
  • Mohsen Moradian 2
1 Expert in Strategic issues and PH.D of National Security
2 Expert of National Security and PH.D of National Security Studies
چکیده [English]

Failure to estimate the future threats of I.R. of Iran that could have a negative effect on the mission of the Armed Forces has always been the main concern for the commanders. The purpose of this study is to determine the severity of these threats against I.R. of Iran that could contribute to the success of the mission of these forces. This research seeks to answer this question: What is the priority of the threats against I.R of Iran? In order to analyze the research data and validate the collected data, descriptive and inferential statistics and systematic analysis method have been used. The research method has been descriptive and its approach was an applied one. Explaining the theoretical foundations and influential factors on threats were conducted using library resources and doing field research, holding elite sessions, interviewing experts and using a questionnaire. The statistical population of this research consisted of 60 the experts, researchers and elites of the AJA’s Strategic Studies Center, and the elites of the Armed Forces and Security of Research, Scientific and Academic Centers. The results of the research show that the most important threatening countries of I.R. of Iran are the United States and the Zionist regime, respectively and the arrangement of the six regional countries has also been identified regarding the threat against I.R. of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pattern
  • Threat
  • measurement and evaluation
  • region countries
1. افتخاری، اصغر، (1385)، کالبدشکافی تهدید، تهران، دانشگاه امام حسین(ع).
2. افتخاری، اصغر، (1390)، برآورد تهدید، رویکردی نظام‌‌واره، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی.
3. بوزان بوزان ، باری، (1378)، مردم، دولت‌ها و هراس، ترجمه ناشر، تهران، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
4. بوزان، باری و همکاران، (1386)، چارچوبی تازه برای تحلیل امنیت، ترجمه علیرضا طیب، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
5. پژوهشکده مطالعات راهبردی، (1381)، گزارش پژوهشی مفهوم‌شناسی امنیت، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
6. ره‌‌پیک، سیامک، (1387 الف)، تهدیدات قدرت ملی؛ شاخص‌ها و ابعاد، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی.
7. ره‌پیک، سیامک، (1387 ب)، نظریه امنیت در جمهوری اسلامی ایران، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی.
8. صادقی، رضا، (1386)، الگوی برآورد تهدیدات داخلی، پروژه تحقیقاتی، تهران، مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی.
9. عبدالله‌خانی، علی، (1382)، نظریه امنیت، تهران، انتشارات مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر.
10. مرادیان، محسن، (1385)، درآمدی بر ابعاد و مظاهر تهدیدات، تهران، انتشارات راشا.
11. مرادیان، محسن، (1391)، مبانی نظری امنیت، تهران، انتشارات دانشگاه علوم و فنون فارابی.