سنجش و ارزیابی تهدیدهای کشورهای منطقه علیه ج.ا.ایران با استفاده از الگوی مرکز مطالعات راهبردی آجا برای ارزیابی تهدیدها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس مسائل راهبردی و دکترای امنیت ملی

2 کارشناس مباحث امنیت ملی و دکترای مطالعات امنیت ملی

چکیده

عدم برآورد تهدیدهای آینده ج.ا.ایران که می‌تواند اثری منفی بر اجرای مأموریت نیروهای مسلح گذارد، همواره مسئله اصلی فرماندهان بوده است. هدف از انجام این تحقیق، تعیین شدت تهدیدها علیه ج.ا.ایران است که می‌توانند بر حُسن انجام مأموریت نیرو‌های مسلح مؤثر واقع شوند. این تحقیق به‌دنبال پاسخگویی به این پرسش است که اولویت تهدیدها علیه ج.ا.ایران کدامند؟ برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‎های تحقیق و اعتبارسنجی داده‎های گرد‎آوری شده نیز از آمار توصیفی و استنباطی و روش تحلیل نظام‌مند (سیستماتیک) استفاده شده است. روش انجام تحقیق، توصیفی و نوع آن کاربردی بوده و تبیین مبانی نظری و عوامل مؤثر بر تهدیدها با استفاده از منابع کتابخانه­‌ای و انجام تحقیق به روش میدانی با برگزاری جلسه‌های نخبگی و مصاحبه با صاحب‌نظران و ابزار پرسشنامه انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل ‌60 نفر از کارشناسان، محققان و نخبگان مرکز مطالعات راهبردی آجا و نخبگان نیروهای مسلح و مراکز امنیت‌پژوهی، علمی و دانشگاهی بوده است. نتیجه تحقیق نشان می‌دهد که مهم‌ترین کشورهای تهدیدکننده ج.ا.ایران به‌­ترتیب آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند و ترتیب شش کشور منطقه­‌ا‌ی در تهدید علیه ج.ا.ایران نیز مشخص شده است.

کلیدواژه‌ها


1. افتخاری، اصغر، (1385)، کالبدشکافی تهدید، تهران، دانشگاه امام حسین(ع).
2. افتخاری، اصغر، (1390)، برآورد تهدید، رویکردی نظام‌‌واره، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی.
3. بوزان بوزان ، باری، (1378)، مردم، دولت‌ها و هراس، ترجمه ناشر، تهران، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
4. بوزان، باری و همکاران، (1386)، چارچوبی تازه برای تحلیل امنیت، ترجمه علیرضا طیب، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
5. پژوهشکده مطالعات راهبردی، (1381)، گزارش پژوهشی مفهوم‌شناسی امنیت، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
6. ره‌‌پیک، سیامک، (1387 الف)، تهدیدات قدرت ملی؛ شاخص‌ها و ابعاد، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی.
7. ره‌پیک، سیامک، (1387 ب)، نظریه امنیت در جمهوری اسلامی ایران، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی.
8. صادقی، رضا، (1386)، الگوی برآورد تهدیدات داخلی، پروژه تحقیقاتی، تهران، مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی.
9. عبدالله‌خانی، علی، (1382)، نظریه امنیت، تهران، انتشارات مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر.
10. مرادیان، محسن، (1385)، درآمدی بر ابعاد و مظاهر تهدیدات، تهران، انتشارات راشا.
11. مرادیان، محسن، (1391)، مبانی نظری امنیت، تهران، انتشارات دانشگاه علوم و فنون فارابی.