مقاله پژوهشی: الگوی فرماندهی ترکیبی بایسته سازمان‌های نظامی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر و دکترای سیاست دفاعی

چکیده

تربیت صحیح نیروی انسانی، بسیار پیچیده است و انحراف و آسیب ناشی از تربیت نادرست بسیار خسارت­‌بار می­‌باشد. تربیت فرماندهان، مدیران و رهبران نظامی مبتنی بر ارزش­‌های اسلام ناب، فرایندی درونی است و اقدام تحمیلی بی‌ریشه و سطحی باعث تضعیف و تقلیل اثربخشی سازمان‌های نظامی می‌شود. محقق در این مقاله پس از بررسی دیدگاه‌ها و مبانی نظری پیرامون تعاریف، مؤلفه‌ها در حوزه فرماندهی و رهبری به این پرسش اصلی پاسخ داده که مؤلفه‌ها و شاخص‌های مؤثر در الگوی فرماندهی ترکیبی بایسته سازمان‌های نظامی کدام است؟ نوع تحقیق کاربردی و از روش موردی - زمینه‌ای و همبستگی با انتخاب نمونه آماری از جامعه آماری (به تعداد 126 نفر که پس از نمونه‌گیری قشربندی نسبی با روش هدفمند، تعداد 30 نفر انتخاب شدند)، استفاده‌ شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که فرماندهی ترکیبی به‌ترتیب دارای 6 مؤلفه مهارت ادراکی، مهارت فنی، مهارت راهکنشی، رهبری نظامی، خودباوری و خلاقیت با شاخص­‌های مربوط می­‌باشند که در طراحی الگوی فرماندهی ترکیبی بایسته سازمان‌های نظامی نقش دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Necessary Combined Commanding Model of the Military Organizations

نویسنده [English]

 • Vahid Riazi
Researcher and PH.D of Defense Policy
چکیده [English]

The correct training of human resource is very complicated and the deviance and damage resulting from an improper training is very detrimental. The training of commanders, leaders and military leaders is based on the values ​​of the pure Islam is an internal process, and a without-root and exterior imposed action leads to attenuation and reduction of the effectiveness of the military organizations. In this paper, after analyzing the theoretical perspectives and theories about the definitions, elements in the realm of commandership and leadership, the researcher answers the main question that what are the effective factors and indices in the combinational military commanding model of the military organizations. This research is an applied study and used a case-field and correlational method by selecting a statistical sample from the statistical population (126 subjects who were selected by a stratified sampling with a purposeful approach, 30 individuals were selected). The findings show that the combined commanding involves the following 6 components of perceptual skills, technical skills, faculty skills, military leadership, self-esteem and creativity with relevant indicators that play a role in the design of a necessary combined commanding model for the military organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Leadership
 • spiritual leadership
 • command
 • combined commanding
 • spirituality
 1. الف. منابع فارسی
  1. بیانات فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت­‌الله خامنه‌­ای(مدظله‌العالی)، قابل دستیابی در: www.khamenei.ir
  2. آقامحمدی، داود، (1384)، ایران و آمریکا بعد از حادثه یازده سپتامبر 2001، ماهنامه تحلیلی و تفسیری دانشگاه عالی دفاع ملی، شماره 56.
  3. آقامحمدی، داود، (1389)، سیمای فرماندهی، مدیریت و رهبری، تهران، دانشگاه افسری امام علی(ع).
  4. ازغندی، علیرضا، (1377)، ارتش و سیاست، تهران، نشر قومس.
  5. استرنبرگ، رابرت، (1387)، راهنمای خلاقیت، ترجمه کمال خرازی و الهه حجازی، تهران، نشر دوران.
  6. افجه، علی‌اکبر، (1380)، رهبری و مدیریت اسلامی، دانش و توسعه، سال هفتم، شماره 13.
  7. الوانی، سیدمهدی، غلامرضا معمارزاده، (1387)، رفتار سازمانی، تهران، نشر مروارید.
  8. ایران‌‌نژاد ‎پاریزی، مهدی، محمدعلی بابایی‌ زکلیکی و محمدعلی سبحان‌الهی، (1380)، مدیریت رفتار سازمانی، تهران، مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.
  9. باقری، مصباح‌الهدی و حسن سعدآبادی، (1390)، طراحی الگوی رهبری معنوی بر اساس ارزش‌های اسلامی: پژوهشی با تأکید بر ویژگی‌های فرمانده شهید سرلشکر پاسدار احمد کاظمی، فصلنامه مدیریت راهبردی، سال پنجم، شماره پیاپی 10.
  10. بهادری‌نژاد، مهدی، (1383)، مدیریت با تکیه بر معنویت، تدبیر، سال پانزدهم، شماره 143.
  11. خلیلی‌شورینی، سیاوش، (1386)، روش‌های تحقیق در علوم انسانی، چاپ پنجم، تهران، مؤسسه انتشارات یادواره کتاب.
  12. دلشاد تهرانی، مصطفی، (1389)، شایسته‌سالاری در سیره نبوی، فصلنامه پیام مدیریت، شماره ١٤٢.
  13. رضائیان، علی، (1384)، اصول مدیریت، تهران، انتشارات سمت.
  14. ریاضی، وحید، (1391)، طراحی الگوی مناسب آمادگی نظامی ارتش ج.ا.ایران، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی.
  15. امام خمینی(ره)، روح‌الله، (1378)، صحیفه‌ نور، جلد 16، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
  16. صنیعی، محمدحسین، (1388)، راهبرد‌های مدیریت آسیب‌های امنیتی آجا، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی.
  17. علاقه‌مند، علی، (1385)، مدیریت رفتار سازمانی، تهران، انتشارات امیرکبیر.
  18. قربانی، فرج‌الله، (1371)، مجموعه کامل قوانین، چاپ دوم، تهران، نشر مدنی.
  19. مقدم، شریف، (1382)، بررسی جنگ جهانی دوم، تهران، انتشارات مقدم.
  20. یوکل، گری، (1282)، مدیریت و رهبری در سازمان‌ها، ترجمه محمد ازگلی و قاسم قنبری، تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه امام حسین(ع).

   

  ب. منابع انگلیسی

  1. Army Department of US Army, (1983), Military Leadership, Field Manual 22-100, Washington, Army Department of US Army.
  2. Bishop, J.R.S, (2001), Becoming a Spiritual Leader, Washington, Lewis Center for Church Leadership.
  3. Wigglesworth, C, (2004), Spiritual Intelligence and why it Matters, Visited at: www.innerworkspublishing.com