تبیین راهبردهای جهاد سازندگی در دانشگاه، صنعت و مهندسی‌رزمی در دفاع مقدس

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

رئیس

چکیده

چکیده
گفتمان با رویکرد تاریخ‌نگاری، و تلاش برای ثبت و تحلیل وقایع و مجاهدت‌های سال‌های دفاع مقدس، تبیین حقایق والای انسانی و جامعه‌شناختی دینی است. در این راستا به راهبردهای جهاد سازندگی در دانشگاه، صنعت و مهندسی‌رزمی در دفاع مقدس پرداخته شده است. داده‌های این پژوهش کیفی، مستخرج از مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته و مرور اسناد و مقاله‎‌های منتشره بوده است و از روش تحلیل محتوای کیفی برای تحلیل داده‌ها استفاده شده است. یافته‌های این مطالعه، اقدامات جهاد سازندگی را در سه طبقه شامل مدیریت سازمانی، مهندسی رزمی جنگ و مدیریت فرهنگی تقسیم کرده است و در درون هر طبقه به راهبردی‌ترین آنها پرداخته شده است. بنابراین از مجموع 25 مصاحبه کیفی و تحلیل آنها ، تعداد 3 مضمون، 7 تم اصلی و 14 تم فرعی شناسایی شد که بر راهبردهای کلان و همسو در جهاد سازندگی مبتنی است. چنین تبیین‌هایی با هدف پرکردن شکافی در دانش نحوه عملکرد نهادهای انقلابی و حکمرانی، می‌تواند روایت‌هایی تاریخ ساز از حماسه، جهاد و ابتکارات مهندسی رزمی جنگ جهادگران جهاد سازندگی را به تصویر کشاند و دلالت های عملی و نظری برای خط‌مشی‌گذاران، و مدیران و نیز اندیشه ورزان و محققان فراهم نماید.
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the strategies of construction jihad in university, industry and military engineering in holy defense

نویسندگان [English]

  • Semane Lajordi
  • Gholamreza aLagami
boss
چکیده [English]

Abstract
 
Discourse with a historiographical approach, and trying to record and analyze the events and struggles of the holy defense years, is an explanation of high human and religious sociological truths. In this regard, the strategies of building jihad in the university, industry and military engineering in holy defense have been discussed. The data of this qualitative research was extracted from semi-structured interviews and review of published documents and articles, and qualitative content analysis method was used for data analysis. The findings of this study have divided the measures of constructive jihad into three categories, including organizational management, combat engineering, and cultural management, and within each category, the most strategic ones have been discussed. Therefore, from the total of 25 qualitative interviews and their analysis, 3 themes, 7 main themes, and 14 sub-themes were identified, which are based on macro and aligned strategies in constructive jihad. Such explanations, with the aim of filling a gap in the knowledge of how revolutionary institutions and governance work, can depict historical narratives of the epic, jihad, and the combat engineering initiatives of the jihadists of the construction of jihad, and have practical and theoretical implications for policymakers, managers, and thinkers. and provide researchers.
 
.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: constructive jihad
  • university
  • sacred defense
  • special functions
  • combat engineering