ارزیابی سند چشم‌انداز 2030 ناتو و ملاحظات آن برای جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

رئیس

چکیده

چکیده
راهبردهای ناتو پس از جنگ سرد بر اساس ماهیت پویای ساختار و توزیع جهانی قدرت، و همچنین تحولات پرشتاب سیاسی، نظامی و امنیتی در محیط بین‌الملل تغییرهای زیادی داشته است. در همین راستا، طی دهه‌های گذشته ناتو به عنوان یک نهاد نظامی رشد قابل توجهی داشته ولی نقش‌آفرینی آن به‌عنوان یک بازیگر سیاسی کم‌رنگ بوده است. هدف اصلی این مقاله، تبیین ملاحظات اصلی سیاست‌های ناتو در چشم‌انداز 2030 برای ج.ا.ایران است. این مقاله کاربردی و به روش تکوین استقرایی انجام شده است. جامعه خبرگی 20 نفر بوده و اطلاعات تحقیق با ابزار میدانی و اسنادی و با استفاده از نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل شده است. بر اساس یافته‌های تحقیق، مهم‌ترین تهدیدهای جهانی پیش روی ناتو 14 مورد بودند که
 مهم‌ترین سیاست‌های این سازمان در قبال تهدیدهای جهانی 9 مورد و ملاحظات عمده سیاست‌های ناتو در چشم‌انداز 2030 برای ج.ا.ایران، 8 مورد است. نتایج تحقیق بیانگر این است که ناتو باید توانایی سازگاری با تغییرات محیطی را تا سال 2030 داشته و نقش سیاسی جدیدی را در فضای بین‌المللی برای خود تعریف نماید. برای سازگاری با این محیط امنیتی متغیر، ناتو باید وحدت خود را حفظ کرده و اعضا نیز از تعهد خود به دفاع از یکدیگر سرباز نزنند. ج.ا.ایران نیز می‌بایستی با ملاحظه پیامدهای سیاست‌های جهانی ناتو علیه خود، راهبردهای مقتضی را اتخاذ کرده که مهم‌ترین آن، تدوین یک «گزاره راهبردی جدید» متشکل از گزاره‌های مفهومی و عملیاتی برای مواجهه با سیاست‌های تهاجمی ناتو می‌باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Research article: Evaluation of the NATO Vision 2030 document and its considerations for the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Rahman Najafi Sayar
  • Fethullah kalantari
boos
چکیده [English]

Abstract
 
NATO's strategies after the Cold War have undergone many changes based on the dynamic nature of the structure and global distribution of power, as well as the rapid political, military and security developments in the international environment. In this regard, during the past decades, NATO has grown significantly as a military institution, but its role as a political actor has been weak. The main purpose of this article is to explain the main considerations of NATO policies in the 2030 vision for the Republic of Iran. This article is applied and done by inductive development method. The expert community is 20 people and the research information has been analyzed with field and documentary tools and using SPSS software. According to the findings of the research, the most important global threats facing NATO were 14
  The most important policies of this organization in the face of global threats are 9 items and the main considerations of NATO policies in the 2030 vision for J.A. Iran are 8 items. The research results indicate that NATO should have the ability to adapt to environmental changes by 2030 and define a new political role in the international space. To adapt to this changing security environment, NATO must maintain its unity and members must not shirk their commitment to defend each other. Iran should also consider the consequences of NATO's global policies against it, and adopt the appropriate strategies, the most important of which is the drafting of a "new strategic statement" consisting of conceptual and operational statements to face NATO's aggressive policies.
 
.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: NATO
  • vision document 2030
  • strategy
  • global threats
  • J.A. Iran