شاخص سازی توسعه فناوری زنجیره بلوکی در نیروهای مسلح ج.ا.ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

رئیس

چکیده

چکیده
توسعه فناوری زنجیره بلوکی در سال های اخیر در عرصه های مختلف ظهور یافته و به دنبال آن، نیروهای نظامی کشورهای توسعه یافته نیز از قابلیت‌ها و ویژگی های این فناوری در جهت ارتقای توان رزم و حوزه های ماموریتی خود استفاده نموده‌اند. این فناوری با ویژگی‌های غیرمتمرکز بودن و یکپارچه بودن، موجب افزایش قابل توجه امنیت در تبادل داده گردیده و در صحنه نبرد تاثیر قابل توجهی دارد.  این تحقیق که از نظر هدف، کاربردی- توسعه‌ای و از نظر روش توصیفی- تحلیلی است؛ گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای و پرسشنامه می باشد. هدف از تحقیق احصای "مولفه ها و شاخص های توسعه فناوری زنجیره بلوکی در نیروهای مسلح ج.ا. ایران" می‌باشند. برای پاسخ به سوال تحقیق ، بر مینای ویژگی های جامعه آماری، تعداد 87 نفر از صاحبنظران این حوزه بصورت هدفمند تعیین شده و پرسشنامه ای بین آنان توزیع گردید. تجزیه و تحلیل داده ها نشان می هد که شاخص های توسعه فناوری زنجیره بلوکی در نیروهای مسلح ج.ا.ایران متشکل از 4 بعد نیروی انسانی، زیرساخت، تحقیق و پژوهش و آموزش بوده و 14 شاخص را تشکیل می دهند. با توجه به یافته ها مؤلفه زیرساخت بیشترین تعداد شاخص را داشته و تدوین اسناد بالادستی با اهمیت ترین شاخص در مجموع شاخص ها در این حوزه است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Indexing the development of block chain technology in the armed forces of i.r. Iran

نویسندگان [English]

  • Farhad Farnia
  • Mohammad Reza Movahdi Sefat
boss
چکیده [English]

abstract
The development of block chain technology has emerged in various fields in recent years, and after that, the military forces of developed countries have also used the capabilities and features of this technology to improve their combat power and mission areas. This technology, with the features of being decentralized and integrated, has significantly increased security in data exchange and has a significant impact on the battlefield. This research, which is applied-developmental in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method; Data collection is in the form of library and questionnaire. The purpose of the statistical research is "components and indicators of the development of block chain technology in the armed forces of the Republic of Iran". To answer the research question, based on the characteristics of the statistical population, the number of 87 experts in this field was purposefully determined and a questionnaire was distributed among them. The analysis of the data shows that the indicators of block chain technology development in the armed forces of J.A. of Iran consist of 4 dimensions of human resources, infrastructure, research and education and constitute 14 indicators. According to the findings, the infrastructure component has the largest number of indicators and the compilation of upstream documents is the most important indicator in the total of indicators in this field.
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: technology development
  • block chain
  • armed forces
  • index