معرفی ظرفیت‌های برترساز ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران در منطقه غرب آسیا

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

رئیس

چکیده

چکیده
ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی عبارت است از استعداد، گنجایش، قابلیت و توان حاصل از کاربرد یک یا چند عامل ژئوپلیتیکی که موجب افزایش وزن ژئوپلیتیکی و به دنبال آن قدرت ملی کشور یا واحد سیاسی شده، موقعیت و یا منزلت کشور یا واحد سیاسی را در بین مجموعه‌ای از کشورها و یا در سیستم ژئوپلیتیک جهانی و منطقه‌ای ارتقاء می‌دهد. هدف از پژوهش حاضر شناسایی و تبیین ظرفیت‌های برترساز ژئوپلیتیکی ج.ا.ایران در منطقه غرب آسیا است. نوع تحقیق کاربردی و روش تحقیق توصیفی است. در ابتدا ویژگی‌های ظرفیت‌ برترساز ژئوپلیتیکی تعیین و ظرفیت‌های برترساز ژئوپلیتیکی ج.ا.ایران در منطقه غرب آسیا به واسطه مطالعات کتابخانه‌ای استخراج‌شده؛ سپس پرسشنامه محقق ساخته جهت دریافت نظر نخبگان جامعه آماری طرح ریزی شده؛ روایی و پایایی آن بر اساس آلفای کرونباخ تأیید شد. در ادامه پرسشنامه در جامعه آماری 60 نفره از میان متخصصان و صاحب‌نظران توزیع، گردآوری و با کمک نرم‌افزار spss مورد تحلیل قرار گرفت. درنهایت تعداد 57 ظرفیت‌ برترساز ژئوپلیتیکی ج.ا.ایران در منطقه غرب آسیا مشخص و تبیین و اولویت برترسازی آن‌ها مشخص شد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Research paper: Introducing the geopolitical capabilities of the Islamic Republic of Iran in the West Asian region

نویسندگان [English]

  • Yahya Safavi
  • Abdullah Jalali Nasab
  • mohsen rostami
  • nader jahani
boss
چکیده [English]

Abstract
 
Geopolitical capacities are the talent, capacity, ability and power resulting from the application of one or more geopolitical factors that increase the geopolitical weight and then the national power of the country or political unit, the position or dignity of the country or political unit among a set of It promotes countries or in the global and regional geopolitical system. The purpose of the current research is to identify and explain the geopolitical capabilities of Iran in the West Asian region. The type of research is applied and the research method is descriptive. First, the characteristics of the geopolitical leader's capacity to determine and the geopolitical leader's capacities of J.A. Iran in the West Asia region through library studies were extracted; Then, a researcher-made questionnaire was designed to get the opinion of the elites of the statistical community; Its validity and reliability were confirmed based on Cronbach's alpha. In the following, the questionnaire was distributed, compiled and analyzed with the help of spss software in the statistical population of 60 people among experts and experts. In the end, the number of 57 potential geopolitical leaders of Iran in the West Asia region was determined and the explanation and priority of their improvement was determined.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • explanation and priority of their improvement was determined