طراحی الگوی مرجعیت ﻧﻮآوری دفاعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

رئیس

چکیده

چکیده
مرجعیت در علم، فناوری و نوآوری فرآیندی کلان است که پیشرفت همه­جانبه کشور، ثروت آفرینی، اقتدار علمی، رشد اقتصادی، اقتدار ملی، عزت ملی و... از افق­ها و پیامدهای آن محسوب می­شود. یکی از عرصه­های مهم مرجعیت، عرصه نوآوری دفاعی است. پیچیدگی محیط پیرامونی جمهوری اسلامی ایران و تولید تهدیدات متنوع در این محیط، نوآوری دفاعی در نیروهای مسلح را به­منظور کسب برتری در صحنه­های نبرد الزامی نموده است.  تحقیق حاضر با اذعان به موضوع فوق با هدف طراحی الگوی مرجعیت نوآوری دفاعی ا نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به رشته تحریر در آمده است. اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی هدف و ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﻧﻮع اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی دﺳﺘﺎورد ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ ﻛﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ. ﺟﺎﻣﻌﺔ آﻣﺎری ﺗﺤﻘﻴﻖ، در گام کیفی اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ تدابیر، فرامین و رهنمودهای فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی)، سند چشم­انداز کشور، نقشه جامع علمی کشور، سند جامع علم و فناوری در حوزه دفاعی و امنیتی و قانون برنامه هفتم توسعه  و در گام کمی تعداد 96 نفر از فرماندهان، معاونین و اعضای هیات علمی دانشگاه­های نیروهای مسلح می­باشند. برای پاسخ به سوال­های پژوهش از ابزار پرسشنامه­ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ارﺗﺒﺎط ﻫﺮ ﻛﺪام از گویه­های اﺣﺼﺎء ﺷﺪه در گام کیفی ﺑﺎ مرجعیت نوآوری دفاعی نیروهای مسلح و همچنین به منظور رتبه­بندی هر کدام از گویه­ها استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که الگوی نهایی تحقیق از تعداد سه بعد که شامل: مرجعیت دفاعی، مرجعیت فناوری دفاعی و مرجعیت فرهنگ دفاعی و یازده مولفه اصلی که عبارتند از: تربیت و آموزش دفاعی، توانمندسازهای سازمانی، شایسته سالاری، مرجعیت فرهنگی، روحیه نظامی­گری، معرفت و ایمان، فناوری دفاعی، معماری نوآوری، ظرفیت نوآوری، فرماندهی و مدیریت دفاعی، سازمان یادگیرنده، تشکیل گردیده است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing the authority model of the defense innovation of the armed forces of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • mohammadreza Qaraei Ashtiani
  • Omid Ardalan
  • Naser Poursadegh
boss
چکیده [English]

Abstract
Authority in science, technology and innovation is a macro process, which is one of the horizons and consequences of the comprehensive development of the country, wealth creation, scientific authority, economic growth, national authority, national honor, etc. One of the important fields of authority is the field of defense innovation. The complexity of the surrounding environment of the Islamic Republic of Iran and the production of various threats in this environment have required defense innovation in the armed forces in order to gain superiority in the battle scenes. Acknowledging the above issue, the present research has been written with the aim of designing a reference model for defense innovation of the armed forces of the Islamic Republic of Iran. This research is exploratory based on the purpose and nature of the research, and based on the results of the research, it is also applied. Research Statistical Society, in the qualitative step of the documents and documents related to the measures, orders and guidelines of the Supreme Commander-in-Chief (Supreme Command), the country's vision document, the comprehensive scientific map of the country, the comprehensive document of science and technology in the field of defense and security, and the program law Seventh development and in a quantitative step, there are 96 commanders, deputies and academic staff members of armed forces universities. In order to answer the research questions, a questionnaire tool was used to check the degree of correlation of each of the items counted in the qualitative step with the authority of defense innovation of the armed forces and also to rank each of the items. The results indicate that the final model of the research consists of three dimensions which include: defense authority, defense technology authority and defense culture authority and eleven main components which are: defense education and training, organizational enablers, meritocracy, cultural authority, military morale - Gary, knowledge and faith, defense technology, innovation architecture, innovation capacity, defense command and management, learning organization, have been formed.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: defense innovation
  • authority of defense innovation
  • model of authority of defense innovation
  • measures
  • decrees and guidelines of the supreme command