تعیین سطح سواد رسانه‌ای کارکنان سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

رئیس

چکیده

چکیده
امروزه سواد رسانه‌ای از مهمترین آموزش‌های مورد نیاز بشر است‌. با نگاه سازمانی، اولین گام برای هر نوع برنامه‌ریزی جهت ارتقای سواد رسانه‌ای در سازمان‌ها، شناخت وضعیت موجود و سپس برنامه‌ریزی برای ارتقای آن است. در همین راستا، هدف این پژوهش تعیین سطح سواد رسانه‌ای کارکنان سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. این مقاله بر مبنای هدف تحقیق کاربردی، بر مبنای رویکرد کمی و بر مبنای روش توصیفی- تحلیلی است. به دلیل ماهیت تحقیق (اکتشافی) از ارائه فرضیه صرف­نظر شده است. متغیر مستقل: راهکارهای ارتقای سواد رسانه‌ای و متغیر وابسته: میزان سواد رسانه‌ای کارکنان سا.ع.س آجا است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان سازمان مورد نظر و حجم نمونه براساس فرمول کوکران شامل تعداد 352 نفر می‌باشد، که به شکل خوشه‌ای و تصادفی ساده و با در نظر گرفتن نسبت جمعیتی در اداره‌های پنج‌گانه انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که سطح سواد رسانه‌ای کارکنان سازمان عقیدتی سیاسی آجا 42/3 است. سطح سواد رسانه‌ای در بعد «درک محتوای پیام‌های رسانه‌ای» 57/3، بعد «آگاهی از اهداف پیام‌های رسانه‌ای» 26/3، بعد «تجزیه و تحلیل پیام‌های رسانه‌ای» 47/3، بعد «گزینش آگاهانه پیام‌های رسانه‌ای» 62/3 (بیشترین) و بعد «نگاه انتقادی به پیام‌های رسانه‌ای» 26/3 (کمترین) است.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the level of media literacy of employees of the political ideological organization of the Islamic Republic of Iran Army

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mehdi Hosseini Golafshani
  • Mohammad Akraminia
  • Hossein Eskini
boss
چکیده [English]

Today, media literacy is one of the most important educations needed by mankind. From an organizational point of view, the first step for any type of planning to improve media literacy in organizations is to know the current situation and then plan to improve it. In this regard, the aim of this research is to determine the level of media literacy of the employees of the political ideological organization of the Islamic Republic of Iran Army. This article is based on the objective of applied research, based on quantitative approach and based on descriptive-analytical method. Due to the nature of the (exploratory) research, the hypothesis has been omitted. The independent variable: strategies to promote media literacy and the dependent variable: the media literacy level of the employees of S.A.S. Aja. The statistical population of the research includes all the employees of the desired organization and the sample size based on Cochran's formula includes 352 people, who were selected in a cluster and simple random manner and taking into account the population ratio in the five departments. The results of the research show that the level of media literacy of the employees of Aja political ideological organization is 3.42. The level of media literacy in the dimension "understanding the content of media messages" 3/57, the dimension "awareness of the goals of media messages" 3/26, the dimension "analysis of media messages" 3/47, the dimension "informed choice of media messages" 3/62 the highest) and then "Critical look at media messages" is 3/26 (the lowest).
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: media
  • media literacy
  • army of the Islamic Republic of Iran (AJA)
  • ideological political organization