شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر انتخاب روش اکتساب فناوری در صنایع دفاعی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

رئیس

چکیده

چکیده
یکی از مهمترین چالش­های پیش رو در فرایند اکتساب فناوری، انتخاب روش بهینه اکتساب با توجه به روش­های متعدد موجود در این زمینه است. در صنایع دفاعی ج.ا.ا، اهمیت این مهمّ دو چندان بوده و بنابراین هدف پژوهش، شناسایی و رتبه­بندی ابعاد و مؤلفه­های مؤثر در این تصمیم راهبردی است. بر این اساس، ابتدا با مطالعه ادبیات و منابع حوزه اکساب فناوری و استفاده از نظرات 25 خبره، بیست مؤلفه در قالب چهار بعد اصلی این فرایند شامل مشخصات فناوری، گیرنده، دارنده و شرایط محیطی احصاء شد. آنگاه با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی، پرسشنامه­ای طراحی و در اختیار نمونه 95 نفره از کارشناسان که به روش طبقاتی تصادفی انتخاب شدند، قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل داده­های دریافتی نشان می­دهد که رتبه­بندی ابعاد تأثیرگذار بر انتخاب روش اکتساب دفاعی، به ترتیب شامل مشخصات فناوری، گیرنده، شرایط محیطی و دارنده است. مقایسه اوزان نهایی مؤلفه­ها نیز نشان می­دهد که نوع بنیه دفاعی فناوری، ملاحظات حفاظتی و چرخه عمر فناوری بیشترین اهمیت و تحریم، قوانین و حساسیت­های بین­المللی، کمترین اهمیت را در این فرایند مهم دارند.
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and ranking of factors influencing the choice of technology acquisition method in the defense industries of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hasan Ahmadzadefard
  • Seyed Sepehar Ghazi Noori
  • Hossein Bahramipour
boss
چکیده [English]

abstract
One of the most important challenges in the technology acquisition process is choosing the optimal acquisition method according to the many methods available in this field. In the defense industries of J.A., the importance of this is twofold, and therefore the aim of the research is to identify and rank the effective dimensions and components in this strategic decision. Based on this, first by studying the literature and resources of the field of technology acquisition and using the opinions of 25 experts, twenty components were calculated in the form of four main dimensions of this process, including the characteristics of the technology, receiver, holder and environmental conditions. Then, using the fuzzy hierarchical analysis approach, a questionnaire was designed and given to a sample of 95 experts who were selected by random stratification. The results of the analysis of the received data show that the ranking of the dimensions influencing the choice of the defense acquisition method includes the characteristics of the technology, the receiver, the environmental conditions, and the holder, respectively. The comparison of the final weights of the components also shows that the type of technological defense foundation, protection considerations and technology life cycle are the most important and sanctions, laws and international sensitivities are the least important in this important process.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: technology acquisition method
  • technology transfer
  • defense industry
  • fuzzy hierarchical analysis
  • ranking