مقاله پژوهشی: تأثیر قابلیت‌های سازمان بر عملکرد محصول در صنعت الکترونیک دفاعی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 دانشیار گروه مدیریت راهبردی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

3 استادیار دانشکدة مهندسی صنایع و مدیریت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

سازمان­‌های دفاعی مبتنی بر فناوری برتر به­‌دلیل ویژگی‌های خاص مانند وابستگی به نوآوری، اهداف راهبردی، اتکای به دانش کاربردی و ماهیت پویا، نیازمند توجه بیشتر به قابلیت­‌های متناسب با شرایط خود، از جمله قابلیت نوآوری می­‌باشند. به‌همین دلیل در این تحقیق به بررسی اثر قابلیت نوآوری محصول و فرایند، قابلیت فناورانه و دوسوتوانی بر عملکرد محصول دفاعی پرداخته شده است. روش تحقیق از منظر هدف، اکتشافی و توصیفی و از منظر دستاورد، کاربردی است. درراستای بومی­‌سازی متغیرهای ادبیات موضوع با سازمان‌های دفاعی مبتنی بر فناوری برتر در ایران، از روش گروه کانونی استفاده و داده‌های موردنیاز، در قالب پرسشنامه از 58 سازمان دفاعی صنعت الکترونیک (به‌عنوان یک صنعت مبتنی­ بر فناوری برتر) گردآوری شد. تحلیل داده­‌های به‌دست ­آمده با کمک الگوسازی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزیی نشان داد که قابلیت­‌های نوآوری محصول، فرایند، دوسوتوانی و فناورانه عملکرد محصول را تحت­ تأثیر قرار می­‌دهند. یافته‌های تحقیق، مدیران صنعت الکترونیک دفاعی را به‌­سمت توانمندسازی سازمان در حوزه نوآوری محصول و فرایند و ارتقای قابلیت فناورانه و دوسوتوانی هدایت می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Organizational Capabilities on Product Performance in Electronic Defense Industry

نویسندگان [English]

 • Somayeh Mehrabbi Gorvan 1
 • Ebrahim Mahmoodzadeh 2
 • Alireza Bushehri 3
 • Majid Ramazan 3
1 Ph.D. in Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology
2 Associate Professor, Strategic Management Group, Malek Ashtar University of Technology
3 Assistant Professor, Faculty of Industrial Engineering and Management, Malek Ashtar University of Technology
چکیده [English]

Superior technology-based defense organizations, due to distinctive features such as dependence on innovation, strategic objectives, reliance on applied knowledge and dynamic nature, entail more attention to capabilities that are suitable to their own conditions, including innovation. For this reason, in this research, we investigate the effect of product and process innovation, technological capability and dual-functionality on the performance of defense products. Regarding the aim of study, the research is exploratory and descriptive, and in terms of achievement, it is an applied research. In line with localizing the variables of subject literature with defense organizations based on superior technology in Iran, the focal group method was used and the required data was collected in the form of a questionnaire from 58 defense organizations of the electronic industry (as a technology-based superior industry). Analysis of the obtained data by the help of the modeling partial structural least squares equations showed that the capabilities of product innovation, process, dual-functionality and technological innovation influence product performance. The research findings lead the managers of defense industry electronics towards empowering the organization in the field of product innovation, process and enhancing the technological capabilities and dual-functionality.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Electronic defense industry
 • Innovative ability
 • Technological capability
 • Dual-functionality capability
 • Product performance
 1. الف. منابع فارسی

  1. اسکندری، محمد، (1390)، الگوی هماهنگی استراتژی‌های نوآوری با استراتژی‌های اثربخشی سازمانی، مورد مطالعه: سازمان‌های فعال در بخش دفاعی جمهوری اسلامی ایران، رساله دکتری، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی.

  2. دهقانی‌پوده، حسین. پیمان اخوان و سیدمهدی حسینی سرخوش، (1392)، افزایش مؤفقیت توسعه محصول جدید مبتنی بر رویکرد نوآوری باز، مدیریت نوآوری، 2.

  3. زندحسامی، حسام و زینب آشتیانی پور، (1392)، تحلیل چگونگی تأثیر قابلیت­‌های نوآوری فناورانه بر رقابت ­پذیری شرکت­ های کوچک و متوسط، مدیریت نوآوری، سال دوم، شماره 2.

  4. فقهی فرهمند، ناصر، (1390)، مدیریت تکنولوژی سازمان، چاپ دوم، تبریز، انتشارات فروزش.

  5. فولادی، قاسم، علیرضا صابرفرد، و فاطمه مشهدی حاجی علی، (1396)، تحلیل الگوهای ارزیابی و ارائه چارچوب مفهومی تصمیم‌­گیری در سازمان­‌های دفاعی، فصلنامه راهبرد دفاعی، 59.

  6. قاضی‌زاده فرد، سیدضیاء­الدین، (1388)، ویژگی‌­های برنامه­‌ریزی راهبردی در سازمان‌های نظامی، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال هفتم، 30.

  7. کیوی، ریمون و کامپنهود ولوک وان، (1386)، روش تحقیق در علوم اجتماعی، چاپ اول، ترجمه عبدالحسین نیک­گهر، تهران، انتشارات توتیا.

  8. لیتوسلیتی، ل، (1392)، کاربرد گروه­‌های کانونی در پژوهش (ویژه اتاق‌های فکر)، چاپ اول، ترجمه عادل ابراهیمی لویه و فریبا حقیقی ایرانی، تهران، نشر علم.

  9. محمدی، مهدی، منوچهر منطقی، مهدی الیاسی، علیرضا صابرفرد و علی­‌اصغر سعدآبادی، (1395)، شناسایی شایستگی­‌های عمومی مؤثر بر ارتقای ظرفیت جذب دانش فناورانه در صنایع پیشرفته دفاعی ج.ا.ایران، مطالعه موردی: صنعت فضایی، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال چهاردهم، شماره 55.

  10. محمدی، مهدی، سعید باقرسلیمی، علیرضا بوشهری و فرهاد نظری­‌زاده، (1388) طراحی نظام نوآوری دفاعی، تهران، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.

  11. مدهوشی، مهرداد، محمدرضا طبیبی و حمیدرضا دلاوری، (1392)، بررسی اثر رویکرد بازار و رویکرد کارآفرینی بر روی نوآوری در بنگاه‌های متوسط و کوچک، مطالعات معاملات، 17(65).

  12. مکنزی، کنت، (1385)، چشم‌انداز مشترک ارتش آمریکا در افق 2020، ترجمه عبدالمجید حیدری و محمد تمنایی، مؤسسة آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.

  13. هیر، جوزف، توماس هالت، کریستنسن رینگل و مارکو سارستد، (1395)، مدل­سازی معادلات ساختاری کمترین مربعات جزئی، چاپ اول، ترجمه عادل آذر و رسول غلامزاده، تهران، نشر نگاه دانش.

   

  ب. منابع انگلیسی

  1. Acha V. (2000), the role of technological capabilities in determining performance: the case of the upstream petroleum industry. The DRUID conference of industrial dynamics
  2. Afuah, A. (2002), mapping technological capabilities into productmarkets andcompetitive advantage: the case of cholesterol drugs. Strategic Management Journal; 23.
  3. Arias, A. (2004) Acumulaciَn de capacidades tecnolَicas: el caso de la empresa curtidora ALFA. Investigaciَn conَmica LXIII (249).
  4. Azar, G. Ciabuschi, F. (2017). Organizational innovation, technological innovation, and export performance: The effects of innovation radicalness and extensiveness, International Business Review 26.
  5. Bi, K.X., Sun, D.H., Zheng R.F., & Li, B.Z. (2006). The construction of synergetic development system of product innovation and process innovation in manufacturing enterprises. Proceedings of the 13th International Conference on Management Science and Engineering (ICMSE), Lille, France.
  6. Camisón, C., Villar-López, A. (2014). Organizational innovation as an enabler of technological innovation capabilities and firm performance. Journal of Business Research, 67.
  7. Camisón, C., & Villar-López, A. (2010). An examination of the relationship between manufacturing flexibility and firm performance: The mediating role of innovation. International Journal of Operations and Production Management, 30(8).
  8. Chandrasekaran, A, Linderman, K., Schroeder, R. (2012) .Antecedents to ambidexterity competency in high technology organizations, Journal of Operations Management 30.
  9. Chin, W.W. (1998). The Partial Least Squares Approach to Structural Equation Modeling. In ModernMethods for Business Research, Marcoulides, G.A. (ed.), Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, NJ.
  10. Christensen, C.M., Kaufman, S.P. Shih, W.C. (2008). Innovation killers. Boston: Harvard Business Review, 86(1).
  11. Damanpour, F. (2010). An integration of research findings of effects of firm size and market competition on product and process innovations. British Journal of Management, 21(4).
  12. Duysters G, Hagedoorn J. (2000). Core competencies and company performance in the worldwide computer industry. J High Technol Managem Res;11(1).
  13. Erensal, Y. C., Oncan, T., Demircan, M. L. (2006). Determining key capabilities in technology management using fuzzy analytic hierarchy process: A case study of Turkey. Information Sciences, 176.
  14. Etemad H, Lee Y. (2001). Technological capabilities and industrial concentration NICs and industrialized countries: Taiwanese SMEs versus Southern Korean chaebols. Int J Entrepr Innov Manage 1(3).
  15. Eurostat. (2005). what is High-tech Trade? Definition Based on the SITC Nomenclature. EuropeanUnion_Eurostat.March2005. information website: http://europa.eu.int/comm/eurostat/newcronos/ reference/ sdds/ en/ strind/ innore_high_tech_trade.pdf
  16. Gill, d. N. (2009). The influence of invironmental and organizational factors on innovation adoptions: Consequences for performance in public sector organizations, Technovation, 29 (12).
  17. Gima, K., Murray, J.Y. (2007). Exploratory and exploitative learning in new product development: a social capital perspective on new technology ventures in China. Journal of International Marketing, 15(2).
  18. Gu, Q, Jiang, W, Wang, G, (2016), Effects of external and internal sources on innovation Performance  in Chinese high-tech SMEs: A resource-based Perspective, J.Eng.Technol.Manage, 40.
  19. Gunday, G., Ulusoy, G., Kilic, K., & Alpkan, L. (2011). Effects of innovation types on firm performance. International Journal of Production Economics,133.
  20. Han, Ch, Rhyn, S,  Yang, M, Ieromonachou, M, Zhang, H, (2017),  Evaluating R & D investment efficiency in China's high-tech Industry, Journal of High Technology Management Research, http://dx.doi.org/10.1016/j.hitech.2017.04.007
  21. Hao, Sh., B. Yu. (2011). The Impact of Technology Selection on Innovation Success and Organizational Performance, iBusiness, 3 (4).
  22. Hao, Sh. Song, M. (2016). Technology-driven strategy and firm performance: Are strategic capabilities missing links? Journal of Business Research 69.
  23. Kerr, C.,  Phaal, R.,  Probert, D. R. (2008).Technology insertion in the defence industry: A primer. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture .222.
  24. McEvily, S. K. Eisenhart, K. M. Prescott, J. E. (2004). The global acquisition, leverage, and protection of technological competencies, Strategic Management Journal 25.
  25. Menguc, B., & Auh, S. (2010). Development and return on execution of product innovation capabilities: The role of organizational structure. Industrial Marketing Management, 39.
  26. Mothe, C., Nguyen Thi, T. (2010). The link between non-technological innovations and technological innovation. European Journal of innovation management, 13 (3).
  27. Mishra, S. S., Saji, K. B. (2013). The impact of institutional variables in new high-tech product development processes: The moderating roles of perceived risk and project duration. Marketing Intelligence & Planning, 31(2).
  28. Mumford, M. D. Zaccaro, S. J. Connelly, M. S. Marks, M.A. (2000). Leader ship Skills: Conclusions and Future Directions, Leadership Quarterly, 11(1).
  29. OECD (2005). The measurement of scientific and technological activities Oslo Manual. Guidelines for collecting and interpreting innovation data (3rded.). Paris: OECD EUROSTAT
  30. Ortega, M. J. (2009). Competitive strategies and firm performance: Technological capabilities’ moderating role. Journal of Business Research.7.
  31. Richardson, G. (1972). The organization of the industry. Econ. J. 82(327).
  32. Ringle, C. M., Wende, S., & Will, A. (2005). SmartPLS 2.0 [Computer soft­ware]. Retrieved from www.smartpls.de
  33. Santhapparaj, A.S. Sreenivasan, J.  Loong, J.C.K. (2006). Competitive Factors of Semiconductor Industry in Malaysia: the Managers’ Perspectives, Competitiveness Review, 16( 3&4).
  34. Su, Zh. Shen, H. Peng, J. Xiao, T.(2013). Technological Capability, Marketing Capability, and Firm Performance in Turbulent Conditions, Management and Organization Review. 9:1.
  35. Torres, A. (2006). Aprendizaje y construcciَn de capacidades tecnolَgicas. J. Technol. Manage. Innov. 1(5).
  36. Tsai, K. H. (2004). The impact of technological capability on firm performance in Taiwan's electronics industry. Journal of High Technology Management Research, 15.
  37. Tuominen, M., & Hyvönen, S. (2004). Organizational innovation capability: A driver for competitive superiority in marketing channels. International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 14(3).
  38. Viardot, E. (2004). Successful Marketing Strategy for High-Tech Firms (Third edition). Artech House Inc.
  39. Walker, R. M. (2004). Innovation and Organisational Performance: Evidence and a Research Agenda. Retreived.
  40. Washington University, 2010, Information website: http://www.hightechstrategies.net/ 10_reasons_technology_products_fail.html.
  41. Wu, J, Ma, Zh. Liu, Zh. (2018). The moderated mediating effect of international diversification, technological capability, and market orientation on emerging market firms' new product performance, Journal of Business Research.
  42. Zahra SA, Neubaum DO, Larrañeta B.)2007), Knowledge sharing and technological capabilities: the moderating role of family involvement. J Bus Res; 60(10).