مقاله پژوهشی: بررسی همبستگی منابع قدرت با قدرت ملی برای 10 کشور برتر دنیا

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

عضو هیئت علمی دافوس آجا

چکیده

بررسی و تبیین سهم منابع قدرت (قدرت ­اقتصادی، قدرت ­سیاسی، قدرت ­اجتماعی- فرهنگی، قدرت ­نظامی، قدرت سرزمینی، قدرت ­علمی و فناوری، قدرت ­فرامرزی و قدرت ­فضایی) در قدرت ملی و ترکیب مناسب آن­‌ها، همواره از دغدغه­‌های فکری دانشمندان جغرافیای سیاسی، روابط بین­‌الملل و ... بوده است؛ بنابراین در این تحقیق تلاش گردید تا عوامل مؤثر در قدرت ملی و تبیین روابط میان آن‌ها شناسایی و موردبررسی قرار گیرد. پس از بررسی‌­های جامع و علمی صورت پذیرفته، در نهایت مؤثرترین عوامل در قدرت ملی کشورهای منتخب با توجه به میزان و شدت هر یک از آنها به ­ترتیب: قدرت ­نظامی (میزان: بسیار بالا& شدت: 0/93)، قدرت فضایی (میزان: بالا& شدت: 0/84)، قدرت ­فرامرزی (میزان: بالا& شدت: 0/80) و قدرت اقتصادی (میزان: بالا& شدت: 0/78) تشخیص داده شد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی بوده و روش تحقیق مرتبط با آن با روش همبستگی انطباق دارد. جامعه آماری تحقیق عبارت است از استادان با رتبه علمی استاد، دانشیار، استادیار و مربی که در تخصص‌­ها و گرایش­‌های علمی مرتبط با علوم نظامی، مدیریت راهبردی، علوم اجتماعی، جغرافیای سیاسی و علوم اقتصادی در سطح نیروهای مسلح ج.ا.ایران مشغول به ­خدمت می‌باشند. با استفاده از فرمول کوکران، حجم جامعه نمونه برابر با 133 نفر محاسبه گردید. روش نمونه­ گیری از جامعه آماری نیز به‌ صورت تصادفی طبقاتی متناسب می­‌باشد. گردآوری اطلاعات به دو روش میدانی و کتابخانه‌ای و با استفاده از ابزارهای مطالعه اسناد و مدارک، مصاحبه با صاحب­‌نظران و پرسشنامه محقق­‌ساخته صورت گرفته است. پایایی سؤال­‌های پرسشنامه با استفاده از روش تنصیف عدد 89% محاسبه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of Correlation of Power Resources with National Power for Top 10 Countries in the World

نویسندگان [English]

  • Majid Rajabpoor
  • Abbas Rezaei
  • Mohammad Esmaeil Sharifian
  • Ebrahim Ijabi
Academic member of DAFUS of Islamic Republic of Iran Army
چکیده [English]

Investigation and explanation of the contribution of power sources (economic power, political power, social-cultural power, military power, territorial power, scientific and technological power, cross-border power, and spatial power) in the national power and their proper composition has always been a concern for the researchers of geography, international relations and so on. Therefore, in this research, efforts were made to identify and analyze the factors affecting national power and the relationship between them. Finally, after comprehensive and scientific studies, the most effective factors in the national power of selected countries were recognized with regard to the amount and severity of each of them as the following: civil power (rate: very high and intensity: 0.93), spatial power (rate: high & intensity: 0.84), cross-border power (rate: high & intensity: 0.80) and economic power (rate: high & intensity: 0.78). The present study is applied and its related research method correlates with the correlation method. The statistical population of the research includes the tutors with academic rank of associate professors, assistant professors and trainers in the specialties and trends related to military sciences, strategic management, social sciences, geography and economics serving at the level of I.R. of Iran armed force. Using the Cochran formula, the population size of the sample was 133 individuals. The statistical sampling method is stratified random sampling. Data collection was done by using field and library methods, using documentation and records, interviewing the experts and a researcher-made questionnaire. The reliability of the questionnaire was calculated 0.89 using the bisection method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Power
  • national power
  • Military Power
  • Cross-border power
  • spatial power
  • Economic power
1. اغصان، علی رحیق، (1384)، دانش­نامه­ سیاست، تهران، انتشارات فرهنکی صبا.
2. الوانی، سیدمهدی، (1382)، مدیریت عمومی، تهران، نشر نی.
3. الوانی، سیدمهدی، (1389)، تصمیم ­گیری و تعیین خط­‌مشی دولتی، تهران، انتشارات سمت.
4. بیگی، مهدی، (1388)، قدرت نرم ج.ا.ایران، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
­5. تلیس، اشلی، ملیسا مک­فرسون، کریستوفر لین و جانیک بایالی، (1383)، سنجش قدرت­ ملی در عصر فراصنعتی، تهران، انتشارات مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین‌­المللی ابرار معاصر.
6. حافظ­‌نیا، محمد­رضا، سیدهادی زرقانی، زهرا احمدی‌­پور و عبدالرضا افتخاری، (1385)، طراحی مدل سنجش قدرت ملی کشورها، ‌فصلنامه ژئوپلیتیک، سال 2، شماره 2.
7. حقیقت، سیدصادق، (1381)، توزیع قدرت در اندیشة­ سیاسی شیعه، تهران، نشر هستی ­نما.
8. رجب­‌پور، مجید، (1396)، تبیین و تشریح مفاهیم قدرت، قدرت ملی و قدرت نظامی، تهران، انتشارات دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا.
9. رضاییان، علی، (1391)، مدیریت رفتارهای سیاسی در سازمان، تهران، انتشارات سمت.
10. زرقانی، سیدهادی، (1388)، مقدمه‌ای بر قدرت ملی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
11. شعبان­‌پور، موسی، (1386)، جامعه­‌شناسی قدرت و امنیت، تهران، انتشارات آجا.
12. شهلائی، ناصر، احمد مهرنیا و حسین ولیوند ­­زمانی، (1388)، نظریه‌­های راهبردی، تهران، انتشارات دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا.
13. قدسی، امیر، (1389)، تکامل مفهومی قدرت در نظام ژئوپلیتیک جهانی، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال 8، شماره 31.
14. گیدنز، آنتونی (1379)، جامعه ­شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران، نشر نی.
15. نای، جوزف (1392)، آینده قدرت، ترجمه رضا قربانی و جواد شیرمحمدی، تهران، انتشارات دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا.
16. معین، محمد، (1384)، فرهنگ فارسی معین، تهران، انتشارات میکائیل.
17. مک­لین، ایان، (1381)، فرهنگ علوم سیاسی آکسفورد، ترجمه حمید احمدی، تهران، نشر میزان.