مقاله پژوهشی: واکاوی راهبردهای نظامی آمریکا در جنگ‌های حال و آینده

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت دفاعی دانشگاه عالی دفاع ملی، محقق و عضو میز جنگ آینده در مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی راهبرد نظامی آمریکا در جنگ‌های حال و آینده به روش زمینه‌ای موردی انجام شده است. جامعه آماری بر اساس برآورد خبرگان 110 نفر برآورد شده که با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه 41 نفر تعیین شده است. نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که آمریکا در جنگ‌­های اخیر با ائتلاف­‌سازی رسمی و جنگ نیابتی به‌دنبال تخریب زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی بود. فشار دیپلماتیک و تغییر رفتار مسئولان و مردم از طریق عملیات تأثیرمحور از دیگر روش­‌های آمریکا در جنگ‌های اخیر بوده است. آمریکا در جنگ‌­های آینده با ائتلاف‌سازی ترکیبی و استفاده از فناوری نوین به‌دنبال اجرای جنگ هویتی و هیبردی است، بنابراین بهترین روش برای مقابله با تهدیدهای حال و آینده آمریکا اجرای جنگ مقاومت با رویکرد شناخت‌محوری می‌باشد. نگاه آمریکا به جنگ بر این اساس است که دولت­‌ها پیروز می‌شوند بدون جنگیدن و شکست می‌دهند بدون آنکه پیروز شوند، بنابراین روش­‌های مقابله با این تفکر «جلوگیری از ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی، مردم­‌پایه نمودن دفاع و نهادینه‌کردن فرهنگ مقاومت، جلوگیری از شکل­‌گیری گروه­‌های فراملی و فروملی، تقویت گفتمان دیپلماسی و مذاکره» هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of America’s Military Strategies in the Present and Future Wars

نویسنده [English]

 • Fath Allah Kalantari
PhD Student of Defense Management at National Defense University, Researcher and Member of Future War Desk at Defense Strategic Research Center
چکیده [English]

This paper studied with the aim of U.S. military strategy’s deliberation in the present and future wars by applying context method. The population estimated 110 people, according to the experts that the sample size was 41 by using the Cochran formula. The results show that U.S. attempted ­ with building coalitions and proxy war for the destruction of cultural and social infrastructure, in the recent wars; diplomatic pressure and change the behavior of the authorities and people are some of the America’s another method. United States will follow at future wars­ by building combinative coalition ­ and use of new technologies for the identification and implementation of a hybrid war, so, the best way to deal with America’s current and future threats is to resistance war by an approach to the cognitive axis. United States’ view on war is that the governments ­will win without fighting and fail countries without they win. Thus, the methods ­for coping this idea are "prevention of discord between Shiites and Sunnis, populating the defense, institutionalizing the culture of resistance, preventing the formation ­of transnational and subnational groups­, strengthen the discourse of diplomacy and negotiations".

کلیدواژه‌ها [English]

 • Military Strategy
 • Proxy War
 • Effectivity
 • Cognitive
 • hybrid war
 1. الف. منابع فارسی

  1. حسن­ بیگی، ابراهیم (1390)، مدیریت راهبردی، تهران، انتشارات سمت و مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی دانشگاه عالی دفاع ملی.

  2. حسنلو، خسرو (1388مروری بر مفاهیم جنگ، تهران، انتشارات آینده­‌پژوهی علوم و فناوری دفاعی مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.

  3. حیدری، کیومرث (1391)، جنگ آینده، تهران، انتشارات عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران.

  4. دانش­‌آشتیانی، محمدباقر (1391)، مدیریت راهبرد دفاعی- امنیتی، تهران، انتشارات مرکز آموزشی و پژوهشی شهیدصیاد شیرازی.

  5. رشید، غلامعلی و همکاران (1393)، واکاوی الگوهای حاکم بر جنگ آینده، فصلنامه راهبرد دفاعی، شماره 48.

  6. رضاداد، درویش (1384) دکترین امنیت ملی آمریکا، تهران، انتشارات ابرار.

  7. قنبری­ جهرمی، محمدحسین (1394)، دکترین آمریکا، جلسه خبرگی جنگ آینده، تهران، مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی.

  8. کرامت­ زاده، عبدالحمید (1388)، عملیات تأثیرمحور- نظریه و کاربرد، تهران، انتشارات مرکز آینده‌‎‌پژوهی علوم و فناوری دفاعی مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.

  9. گروه تحقیقاتی مرکز (1393)، گزارش راهبردی آمریکا، شماره 8، تهران، مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی.

  10. محمدی­ نجم، سیدحسین (1387)، جنگ شناختی ،بُعد پنجم جنگ، تهران، مرکز آینده‌‌پژوهی علوم و فناوری دفاعی مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.

  11. معاونت آموزش و نیروی انسانی سپاه (1384)، دکترین نیروی انسانی نیروی زمینی ارتش ایالات متحده آمریکا، تهران انتشارات کوثر.

  12. منزوی، مسعود (1388)، عملیات تأثیرمحور، تهران، انتشارات مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوری دفاعی مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.

  13. وحیدی، احمد و همکاران (1394)، سال­نمای دفاعی- امنیتی، مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی، تهران، انتشارات مطهر.

   

  ب. منابع انگلیسی

  1. Chandler, Alfred (1992), Strategy and Structure, Cambridge, MIT Press.
  2. Huber, Tomas (2014), The Report of United States Army Special Operations Command, New York, Department of Defence U.S.A.
  3. Military Strategy (2015), New York, Department of Defence U.S.A.
  4. Panetta, Leon (2013), United States Army Millitary Doctrine, New York, Department of Defence U.S.A.
  5. Quadrennial Defense Review (2014), New York, Department of Defence U.S.A.
  6. The United States National Security Strategy (2015), New York, Department of Defence U.S.A.
  7. Yarger, Harry (2006), Straregic Theory for the 21 Century, The Little Book on bic Strategy, available at: www.Strategicstudiesinstitute.army.mil